Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Література

[1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28]

Тема 4: Управління якістю та її вплив на конкурентоспроможність продукції

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань управління трудовим потенціалом підприємства

План вивчення теми

 1. Види об’єктів, згідно яких оцінюється конкурентоспроможність підприємства (персонал, товар, послуги, підприємства, галузь, регіон, країна).

 2. Вибір бази порівняння у стратегії підвищення якості продукції.

 3. Особливості оцінки товару та послуг.

 4. Особливості оцінки підприємства і галузі.

 5. Особливості оцінки регіону і країни.

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми необхідно ретельно розібратися з системою цінностей, і їх ланцюжком, який входить в типові стратегії фірми по М. Портеру, а також з вимогами і переліком вихідних даних для оцінки конкурентоспроможності та визначитися з методами оцінки персоналу, товару і особливо оцінкою конкурентоспроможності підприємства, організації, фірми.

Питання для самоконтролю

 1. Система цінностей підприємства.

 2. Ланцюжки цінностей фірми.

 3. Показники оцінки підприємства.

Завдання для самостійної роботи

 1. Методи аналізу управління.

 2. Методи прогнозування конкурентоспроможності.

 3. Методи управління якістю.

 4. Методи організації процесів.

 5. Теорія конкурентної переваги М.Портера.

 6. Формування конкурентних переваг об’єктів.

 7. Цінність системи конкурентної переваги.

 8. Чинники конкурентної переваги.

Література

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Змістовий модуль 2. Аналіз конкурентоспроможності та розробка стратегії

Тема 5: Комплексний аналіз конкурентів і конкурентоспроможності фірми.

Мета: поглибити та систематизувати знання з питань управління потенціалом за вартісними критеріями

План вивчення теми

 1. Сегменти розміщення ринку у конкурентів.

 2. Вимоги та вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності конкурентів.

 3. Особливості оцінки конкурентоспроможності конкурентів.

 4. Стратегія конкурентів. Ціни на продукцію

Методичні рекомендації

Доцільно розібратися в структурі цільової підсистеми як засобу створення конкурентоспроможності підприємства, а також виявити її зміст, який передбачає підвищення якості продукції та її таких складових як призначення продукції, її надійність, ремонтоздатність, довговічність, економічність, ергономічність, гігієнічність, технологічність, естетичність, безпека експлуатації, відповідність стандартизації, уніфікація продукції, якість сервісу, показники ресурсозбереження і розвитку підприємств.

Питання для самоконтролю

 1. Аналіз питомої ваги конкурентів.

 2. Організація рекламної підтримки стратегічних ініціатив підприємства.

 3. Аналіз динаміки розвитку конкурентної ситуації.

 4. Резерви скорочення терміну розробки нової продукції.

 5. Проблеми диверсифікації виробництва.

 6. Оптимізація постачання виробів, які комплектують на підприємстві.

 7. Мінімізація кількості ланок в мережі реалізації.

 8. Розвиток організаційних структур в умовах посилення конкуренції.

Завдання для самостійної роботи

 1. Адаптація стратегії конкуренції до особливостей динаміки ринку.

 2. Вибір базової стратегії конкуренції підприємства.

 3. Практика регулювання конкурентних відносин на вітчизняному ринку.

 4. Підвищення якості продукції.

 5. Проблеми ресурсозбереження.

 6. Зниження металоємності продукції.

 7. Зниження енергоємності продукції.

 8. Зниження собівартості продукції.

Література

[1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 28]

Тема 6. Аналіз конкурентоспроможності продукції.

Мета: поглиблення та систематизація теоретичних знань з питань управління конкурентоспроможністю підприємства

План вивчення теми

 1. Загальна характеристика зовнішньої середи, зміст інфраструктури регіону та мікросереди підприємства.

 2. Макросереда організації.

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми необхідно відмітити, що для методу аналізу характерні такі засоби як порівняння з попереднім роком або плановим, індексний, балансовий, елімінування, функціонально-вартісний, економіко-математичний, групування, деталізації та узагальнення. До методів прогнозування характерні такі засоби як нормативний, екстраполяційний, інтерполяційний, експертний, оцінки технічних стратегій. Для управління персоналом характерні засоби адміністративні, економічні та соціально-психологічні. Для управління якістю використовуються засоби логічних діаграм, кореляційного поля, гістограм, сітьові моделі, матриці двуфакторні, ситуаційні графіки, блок-схеми. В метод організації процесів входить планування та його компоненти.

Соседние файлы в папке учеба