Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

Контрольні запитання

 1. Які етапи формування стратегії підприємства виділяють різні автори?

 2. Що являють собою етапи розробки стратегії за Р.Ф. Оберемчуком?

 3. В чому особливості підходів до розробки стратегії за А. Томпсоном і А. Стріклендом?

 4. Яка особливість підходу за Г. Мінцбергом відрізняє його від інших критеріїв формування стратегій?

 5. Який порядок етапів пропонує альтернативний погляд „на розробку стратегій”?

 6. В чому полягає контроль виконання і оцінки реалізації стратегії?

 7. За якими критеріями можно здійснювати декомпонування будь-яких сукупностей?

 8. Які є основні підходи декомпонування стратегій?

 9. Чому Необхідне декомпонування загальних стратегій?

 10. Які існують сучасні підходи до декомпонування стратегій підприємства?

Література

 1. Ансофф І. Нова корпоративна стратегія. - СПб: Видавництво "Питер", 1999. - 416 с.

 2. Ансофф І. Стратегічне керування/ Пер. с англ. - Економіка, 1989. – 519с.

 3. Виханський О. С. Стратегічне керування: Підручник. - 2-е видан.- М.: Гардарики, 2000. - 296 с.

 4. Єгоров І. Керування на основі системи збалансованих показників // Матеріал сайту http://www.consult.ru/themes/default/publication.asp?folder=1924&publicationid=184 , 09.11.2005

 5. Зуб А. Т. Стратегічний менеджмент: Теорія й практика: Навчальна допомога для вузів. - M.: Аспект Пресс, 2002. - 415 с.

 6. Ковальов С.М., Ковальов В. М. Технологія структуризації й опису організації - крок за кроком // Консультант директора, № 8, 2004 р.

 7. Петров А. Н., Гвичия Г. М. Статегічне управління як фактор крнкурентноможливості//Проблеми сучасної економіки, №1-2, 2004

 8. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегічний менеджмент: концепції й ситуації. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с.

 9. Цілих А. BSC: від типових помилок до практичних порад // Top-manager, № 3, 2004.

 10. Матеріал сайту http://www.balancedscorecard.ru/page03.html

5. Конкурентні переваги та конкурентноздатність підприємства

У сучасній ринковій економіці фірма може вижити під впливом різноманітних факторів зовнішнього середовища лише у тому разі, якщо вона має стійкі конкурентні переваги.

Конкурентні переваги нерозривно пов’язані з конкуренцією. Вони виникають там і тоді, де виникає і розвивається конкуренція. Чим більш всеохоплюючого характеру набуває конкуренція на ринку, тим більш важливими для комерційного успіху є конкурентні переваги. Їх особливості та механізм формування є фундаментальною основою забезпечення конкурентноздатності підприємств.

5.1. Поняття конкурентних переваг та їх види

Конкурентні переваги є концентрованою формою прояву переваг над конкурентами в економічній, організаційній, технічній сферах діяльності підприємства, яке можна виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяги продажу). Необхідно зазначити, що конкурентні переваги не слід ототожнювати з потенційними можливостями компанії. На відміну від можливостей – це факт, який фіксується в результаті реальних та очевидних вподобань покупців. Саме тому в практиці бізнесу конкурентні переваги є головною метою та результатом господарської діяльності.

Конкурентні переваги є результатом низької собівартості продукції, високого рівня диференціації товарів, розумного сегментування ринку, запровадження нововведень, швидкого реагування на потреби ринку. До них також можуть відноситись більш високий рівень продуктивності праці та кваліфікації виробничого, технічного, комерційного персоналу; якість та технічний рівень виробів що виготовляються; управлінська майстерність, стратегічне мислення на різних рівнях управління, що відбивається в економічному рості.

Різні види і форми прояву конкурентних переваг наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Класифікація конкурентних переваг

Критерій класифікації

Види конкурентних переваг

Рушійні сили

Кон'юнктура ринку

Державна політика з регулювання конкуренції

Безпосередня діяльність конкурентів

Ініціатива підприємців

Фактори впливу

(агальні чи безпосередні)

Економічні, ринковий сегмент галузі,

Науково-технічні (технологічні); адміністративні,

Соціальні, культурні,

структурні,

Демографічні, етнічні,

інформаційні.

Термін дії

Стратегічні

Довгострокові

Короткострокові

Поточні

Рівень впливу

Народне господарство

Галузь, регіон

Підприємство, фірма

Товар, послуга

Етап життєвого циклу

Розвиток (НДПКР)

Виробництво

Реалізація

Експлуатація, сервіс

Ціна

Суто цінові

Еластичні

Не еластичні

Не цінові

Динаміка впливу

Стійкі

Регульовані

Ситуативні

Нестійкі

Конкурентна перевага носить порівняний, а отже, відносний, а не абсолютний характер, оскільки вона може бути оцінена тільки шляхом порівняння характеристик, які впливають на економічну ефективність продажу.

Виключенням в цьому відношенні є товари, які володіють унікальними властивостями, та які не мають замінників. Такого роду товари з «абсолютними» конкурентними перевагами володіють окрім унікальної споживчої цінності, ще й особливою властивістю - вони обов’язково долають на певний час кордони конкуренції та займають монопольне становище на ринку. Це той єдиний тип монополізму, який в повній мірі підтримується державою та закріплюється шляхом патентування принципово нових характеристик товарів. «Абсолютні» конкурентні переваги створюють додаткові стимули для науково-технічного прогресу та в кінцевому підсумку сприяють розвитку конкуренції.

Відносність конкурентної переваги проявляється в іншій її важливій властивості – прив’язаності до конкретних умов та причин. Товар, що володіє перевагою за ціною на одному географічному ринку, може не мати цієї переваги на іншому. Товар, що зазнає комерційного провалу і витісняється з ринку, через певний час може користуватися успіхом внаслідок, наприклад, виходу основного конкурента, зміни крос-курсу валют, стрибка інфляції, вдало проведеної рекламної кампанії. З цього випливає, що конкурентна перевага будь-якого конкретного економічного об’єкту не може мати універсального характеру. При її аналізі фактор прив’язки до реальних ринкових умов повинен обов’язково враховуватись.

Іншою характеристикою конкурентної переваги є її перебування під неоднозначним впливом багатьох різнорідних факторів. Для того щоб досягнути конкурентної переваги, необхідні комплексні зусилля. Проте, іноді і їх виявляється замало через дію зовнішніх, неконтрольованих факторів. Більше того, одні й ті ж фактори можуть як підсилювати, так і послабляти конкурентну перевагу. Наприклад, сучасна технологія сприяє створенню переваг в області дизайну, якості, Однак, може погіршити параметри собівартості виробу через високі витрати на її придбання. Тому при вивченні конкурентних переваг важливий системний підхід, що забезпечує облік та виділення найбільш важливих факторів, які діють на порівнювані об’єкти.

Конкурентні переваги мають різні форми прояву, які можна подати у вигляді класифікаційної структури. У таблиці 5.1 вони визначені за найбільш розповсюдженими критеріями, кожен з яких розглядається як базова умова, що визначає характер джерела конкурентної переваги.

Соседние файлы в папке учеба