Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
154
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

3.1. Місія організації підприємства

Люди створюють організації для того, щоб з їхньою допомогою вирішувати свої проблеми. Це значить, що із самого початку організації мають певну цільову орієнтацію. Люди входять в організації для того, щоб за рахунок цього одержати для себе певний результат. І це також надає організації певну цільову орієнтацію. Нарешті, люди із зовнішнього оточення (покупці, громадськість, ділові партнери й т.п.) так само, як і ті, хто є власниками організації або працюють з нею, надають її існуванню певну спрямованість і тим самим розвивають цільовий початок у діяльності організації.

Існує широке й вузьке розуміння місії. У випадку широкого розуміння місія розглядається як констатація філософії й призначення, сенс існування організації. Філософія організації визначає цінності, вірування й принципи, відповідно до яких організація має намір здійснювати свою діяльність. Призначення визначає дії, які організація має намір здійснювати, і те, якого типу організацією вона має намір бути. Філософія організації звичайно рідко міняється. Що стосується другої частини місії, то вона може мінятися залежно від глибини змін, які можуть проходити в організації й у середовищі її функціонування.

У тому випадку, якщо є вузьке розуміння місії, вона розглядається як сформульоване затвердження щодо того, для чого або з якої причини існує організація, тобто місія розуміється як затвердження, що розкриває сенс існування організації, у якому проявляється відмінність даної організації від їй подібних. Правильно сформульована місія хоча й має завжди загальний філософський зміст, проте обов'язково несе в собі щось, що робить її унікальною у своєму роді, що характеризує саме ту організацію, у якій вона була вироблена [2, 205].

Цільовий початок у діяльності організації виникає як відбиття цілей й інтересів різних груп людей, так чи інакше пов'язаних з діяльністю організації й залучених у процес її функціонування. Основними групами людей, чиї інтереси впливають на діяльність організації, а отже, повинні бути враховані при визначенні її призначення, є так звані стейкхолдери:

 • Власники, що створюють, що приводять у дію й розвивають організацію для того, щоб за рахунок присвоєння результатів діяльності організації вирішувати свої життєві проблеми;

 • Співробітники, своєю працею безпосередньо забезпечують діяльність організації, створення й реалізацію продукту й просування ресурсів ззовні, одержуючи від організації за свою працю компенсацію і вирішуючи за допомогою цієї компенсації свої життєві проблеми;

 • Покупці продукту організації, що віддають їй свої ресурси (найчастіше гроші) в обмін на продукт, пропонований їм організацією, і задовольняючи за допомогою цього продукту свої потреби;

 • Ділові партнери організації, що перебувають із нею у формальних й неформальних ділових відносинах, надаючи організації комерційні й некомерційні послуги й аналогічні послуги і одержуючи оплату своїх послуг або ж аналогічні послуги, з боку організації;

 • Місцеве співтовариство, що перебуває з організацією у взаємодії, що має багатогранний зміст, пов’язаний в першу чергу з формування соціального й екологічного середовища перебування організації;

 • Суспільство в цілому, у першу чергу в особі державних інститутів, взаємодіюче з організацією в політичній, правовій, економічній й іншій сферах макрооточення, що одержує від організації частину створюваного нею багатства для забезпечення суспільного благополуччя й розвитку, плодами якого поряд з іншими членами суспільства також користується й організація.

Місія організації в більшій або меншій мері повинна відбивати інтереси всіх шести вищезгаданих суб'єктів. Ступінь прояву в місії інтересів кожного із стейкхолдерів принципово залежить від того, які розміри має організація, у якій сфері вона веде бізнес, де розташована і т.д. Найбільш стійкий, сильний й специфічний вплив на місію організації незалежно від того, що організація собою уявляє, чинять інтереси власників, співробітників і покупців. Тому місія організації повинна бути сформульована таким чином, щоб у ній обов'язково знаходило прояв сполучення інтересів насамперед цих трьох груп людей [2,205-207].

Як вважає Ф. Котлер [5, с.3], місія повинна вироблятися з урахуванням наступних п'яти факторів:

 • Історія фірми, у процесі якої вироблялася філософія фірми, формувався її профіль і стиль діяльності, місце на ринку й т.п.

 • Існуючий стиль поведінки й спосіб дії власників й управлінського персоналу;

 • Стан середовища перебування організації;

 • Ресурси, які вона може пустити в хід для досягнення своїх цілей;

 • Відмінні риси, якими володіє організація.

Добре сформульована місія прояснює те, чим є організація і якою вона прагне бути, а також показує відмінність організації від інших їй подібних. Для цього відповідних документах слід розкрити наступні характеристики організації:

 • Цільові орієнтири організації, які відображають, на рішення яких завдань спрямована її діяльність і визначають цілі, яких прагне досягти організація у своїй діяльності в довгостроковій перспективі;

 • Сфера діяльності організації, де вказується, який продукт вона пропонує покупцям, і, на якому ринку буде здійснювати реалізацію свого продукту;

 • Філософія організації, що знаходить прояв у тих цінностях і концепціях, які прийняті в організації (тут доречі доречні девізи, слогани, бренди);

 • Можливості й компетенція для здійснення діяльності організації, що відображають силу організації, її відмітні можливості для виживання в довгостроковій перспективі. Зокрема, яким способом і за допомогою якої технології організація виконує свою роботу, які для цього є ноу-хау й передова техніка.

Поряд з перерахованими вище характеристиками організації при формуванні місії важливим є відбиття в змісті й формі викладу місії особливого іміджу, яким володіє організація. При вмілому підході до формулювання місії в ній буде досить ясно відбитий той імідж, яким володіє організація. Прикладом може бути фірма „Тефаль”, яка „завжди думає про нас”

Таким чином, місія дає суб'єктам зовнішнього середовища загальне уявлення про те, що уявляє собою організація, до чого вона прагне, яка її філософія й т.п. Нарешті, місія сприяє формуванню або закріпленню певного іміджу організації в уявленні суб'єктів зовнішнього середовища.

Не менш важливе те, що місія сприяє єднанню усередині організації й створенню корпоративного духу. Це проявляється в наступному:

 • Місія робить ясними для персоналу загальну мету, призначення існування організації. У результаті співробітники організації, усвідомлюючи її місію, як би орієнтують свої дії в єдиному напрямку;

 • Місія сприяє тому, що співробітники можуть легше встановити ідентифікацію своєї персони з організацією;

 • Місія сприяє формуванню певного клімату в організації, тому що через неї до людей доводять філософію організації, цінності й принципи, які лежать в основі побудови й здійснення діяльності організації.

Тому дуже важливо, щоб місія була сформульована чітко і ясно, щоб вона була легко зрозуміла всім суб'єктам, взаємодіючим з організацією, особливо всім членам організації. [2, с.208]

Соседние файлы в папке учеба