Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
152
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

5.3. Оцінка конкурентноздатності підприємства

Вирішальний фактор комерційного успіху підприємства на конкурентному ринку – його конкурентноздатність.

Конкурентноздатність це властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного задоволення їм конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку. Конкурентноздатність визначає здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними об’єктами на даному ринку.

Конкурентноздатність об’єкта визначається стосовно конкретного ринку або до конкретної групи споживачів, формованої по відповідних ознаках стратегічної сегментації ринку. Якщо не зазначений ринок, на якому конкурентноздатний об’єкт, це означає, що даний об’єкт у конкретний час є кращим світовим зразком. В умовах ринкових відносин конкурентноздатність характеризує ступінь розвитку суспільства. Чим вище конкурентноздатність країни, тим вище життєвий рівень у цій країні.

Конкурентноздатність підприємства визначається за допомогою 3-х груп показників, що відображають конкурентноздатність продукції, що випускається, і ефективність використання ресурсів.

Перша група включає показники, що характеризують економічні параметри, - собівартість, ціну товару і споживання, умови оплати і постачань, терміни й умови гарантії і т.д.

Друга група включає показники, що характеризують стан і використання трудових ресурсів, основних виробничих фондів, матеріальних витрат, оборотних коштів, а також фінансовий стан підприємства. До третьої групи відносяться нормативні параметри, що показують, чи відповідає товар визначеним нормам, правилам і стандартам. До таких параметрів відносяться показники надійності, довговічність, ремонтоздатності, а також ергономічні параметри (гігієнічні, фізіологічні, психологічні й ін.), що демонструють відповідність товару властивостям людського організму і психіки, а також визначають зручність роботи з даним товаром.

При комплексному аналізі конкурентів і конкурентноздатності фірми проводиться збір інформації про конкурентів, діагностика цілей і намірів конкурентів, аналіз їхньої ринкової частки, а також оцінка конкурентноздатності по показниках маркетингової діяльності, основній діяльності, фінансовій стабільності, по показниках використання людських ресурсів. Аналізується система керування і характеризується керований персонал. Також враховується ліквідність, платоспроможність, рентабельність фірми і проводиться комплексний аналіз конкурентних переваг фірми. [5, 356].

Діагностика конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність (КС) можна визначити як спроможність деякого класу об’єктів (товар, підприємство, країна) займати визначену ринкову нішу. Конкурентоспроможність характеризує ступінь відповідності окремого класу об’єктів визначеним ринковим потребам: пропозиції (товару) – попиту на нього, підприємства – можливості забезпечити конкурентні переваги, країни – економічний та соціальній моделі. Між конкурентоздатністю і конкурентноспроможністю є різниця, яку найпростіше визначити на прикладах споживчих товарів. Скажемо, наша легка промисловість виробліяє досить гідку прожукцію (одяг, взуття), яка за споживчими властивостями відповідає міжнародним стандартам, тобто є конкурентоздатною. То вона чи не модна, як західна, чи не дешева, ніж східно-азійська, отже не є конкурентоспроможною.

Можна визначити рівень конкурентоспроможності підприємства на основі аналітичного та графічного способів її оцінки. Перший вимагає побудови матриці конкурентоспроможності (табл. 5.2), де наведено умовні експертні оцінки стану різних факторів відносно підприємства, що досліджується. Вихідні дані для табл. 5.2. визначаться грпою практиків, працівників підприємств та фірм, що виступали в ролі експертів.

Таблиця 5.2

Матриця конкурентоспроможності підприємства на ринку

Синтезуючий фактор конкурентоспроможності

Параметрична експертна оцінка підприємства-постачальника товару

Ранг фактора

Інтегрований (груповий) факторний показник підприємства-постачальника товару

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Положення по ринку

4,8

4,7

3,9

3,9

4,5

4,0

4,2

4,5

4,6

4,7

0,14

0,672

0,658

0,546

0,546

0,63

0,56

0,588

0,63

0,644

0,658

Товар

3,5

3,7

3,6

3,7

3,4

3,9

3,9

3,8

3,9

3,2

0,36

0,49

0,518

0,504

0,518

0,476

0,546

0,546

0,532

0,546

0,448

Виробничий потенціал

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

0,25

0,532

0,532

0,546

0,546

0,532

0,532

0,532

0,546

0,546

0,546

Методи товароруху

4,6

4,5

4,5

4,3

4,6

4,6

4,7

4,8

4,9

4,0

0,15

0,644

0,63

0,63

0,602

0,644

0,644

0,658

0,672

0,686

0,56

Можливості збуту

3,8

3,9

3,7

3,6

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

4,2

0,10

0,532

0,546

0,518

0,504

0,56

0,546

0,546

0,546

0,56

0,588

Сумарна оцінка

2,87

2,884

2,744

2,716

2,842

2,828

2,87

2,926

2,982

2,8

Коефіцієнт КС

0,962

0,967

0,920

0,910

0,953

0,948

0,962

0,981

1

0,939

Причому інтегрований (груповий) факторний показник кожного з підприємств-постачальників товару визначається як добуток параметричної одиничної оцінки підприємства-постачальника товару і рангу аналізованого синтезуючого фактора.

Сумарна оцінка здійснюється по всім інтегрованим (груповим) факторним показникам для кожного з підприємств-постачальників товару на ринку.

Коефіцієнт конкурентоспроможності (КС) приймається рівним одиниці для того підприємства, яке має найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими факторними показниками. Для інших підприємств він розраховується як відношення до найліпшого рівня сумарної оцінки підприємства-лідера.

Графічний спосіб представлення рівня конкурентоспроможності підприємства вбачається в побудові многокутника конкурентоспроможності на відповідній діаграмі (рис. 5.2).

Підприємству, яке має найбільший рівень конкурентоспроможності, буде відповідати многокутник з максимальною площею Si. Якщо проводити вісі, на яких позначаються рівні значень кожного з досліджуваних факторів під рівними між собою кутами, то площу кожного многокутника можна обчислити за формулою :

де ai – значення i-ого інтегрованого факторного показника по кожному з десяти підприємств-постачальників товару, причому в даному розділі роботи і=5 (п’ять інтегрованих факторів конкурентоспроможності підприємства).

Рис. 5.2. Побудова многокутника конкурентоспроможності.

Результати ранжирування підприємств, що визначені за даними табл. 5.2. залежно від площі многокутників слід звести до таблиці 5.3.

Таблиця 5.3

Результати ранжирування підприємств за показником конкурентоспроможності.

Підприємство-постачальник товару

Значення площі многокутника конкурентоспроможності (кв.од.)

Коефіцієнт ранжирування

Коефіцієнт конкурентоспроможності

1

2,951

0,96

0,96

2

2,981

0,97

0,97

3

2,814

0,92

0,92

4

2,785

0,91

0,91

5

2,922

0,95

0,95

6

2,93

0,95

0,95

7

2,958

0,96

0,96

8

3,042

0,98

0,98

9

3,075

1

1

10

2,893

0,94

0,94

Соседние файлы в папке учеба