Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
151
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

Література

 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика, - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208с.,-254с.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия, СПб: Питер, 1999г., ст. 265, 272

 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И.Евенко. – М.: Экономика, 1989. - 519 с.;

 4. Белошапка А.И. Стратегии достижения целей в бизнесе: теория и практика. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – с. 798, с.3

 5. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – с. 396

 6. Соболев Ю.В., Дикань В.Л. Стратегії підприємства та стратегічний менеджмент: Навч. посібник.-Х.: ООО “Олант”, 2002.- 416 с., с.255-260

 7. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 320 с., с.258,260,268

 8. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий. Учебник для вузов/ пер. с англ. под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 576.с., с.267

 9. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2000.

11. Функціональні стратегії підприємства

Корпоративна чи ділова стратегія підприємства має спиратися на функціональну стратегію, яка вважається більш вужчою, адже вона конкретизує окремі напрямки в загальному плані розвитку компанії. Вона реалізується шляхом визначення підходів, необхідних дій і практичних кроків для забезпечення управління окремими підрозділами або функціями бізнесу.

Роль функціональної стратегії полягає у підтримці загальної чи ділової стратегії і забезпеченні конкурентноздатності компанії. Крім цього, значення функціональної стратегії полягає у створенні управлінських орієнтирів для досягнення певних функціональних цілей фірми, що були встановлені раніше. Таким чином, функціональна стратегія у виробництві уявляє собою своєрідний план, що містить необхідні заходи для реалізації ділової чи корпоративної стратегії і досягнення загальних цілей і місії компанії.

11.1 Типологія функціональних стратегій

Серед головних функціональних стратегій виділяють:

1) стратегію маркетингової діяльності;

2) стратегію наукових досліджень та проектно-конструкторських розробок;

3) стратегію виробництва;

4) фінансову стратегію;

5) стратегію управління персоналом;

6) екологічну стратегію;

7) комплексні стратегії.

Звичайно, що вони повинні бути пов’язані між собою (див. Рис. 11.1), підтримувати одна одну. Забезпечити таку підтримку досить важко у зв’язку з тим, що кожен з підрозділів, кожна служба має своє бачення перспективи. Складність полягає ще й у тому, що не завжди функціональні стратегії стикуються між собою, іноді навіть суперечать одна одній. Скоординувати і збалансувати їх має вище керівництво підприємства обов’язково за участю керівників функціональних підрозділів.

Рис.11.1. Взаємозв’язок функціональних стратегій

Для збалансування кожної з функціональних стратегій, вони мають розроблятися з урахуванням набору факторів і вимог, які висуваються внутрішнім і зовнішнім середовищем. Фактори, по суті, повинні бути грамотно обрані й відпрацьовані з урахуванням сильних і слабких сторін підприємств. В основному керівництву при розробці стратегії варто відштовхуватися від:

 • змісту й вагомості впливу діяльності функціонального підрозділу на досягнення цілей і місії підприємства в цілому;

 • характеру впливу виконання робіт по кожній із функцій на розвиток підприємств;

 • переваг і недоліків окремих функцій;

 • ступеня збалансованості процесу розвитку підприємства і кваліфікації виконавців (персоналу);

 • можливостей “ресурсу підприємства”: трудового, виробничого і фінансового;

 • ступеня взаємозалежності функцій (рис. 11.1) у загальній системі управління організацією. [5, c.211]

Взагалі, функціональна стратегія має підтримати корпоративну чи ділову, підпорядкувавши ту чи іншу систему (виробництво, фінанси, персонал тощо) для забезпечення загальних цілей. Вона має забезпечуючу позицію, але ніяк не другорядну. Саме у межах функціональних стратегій фокусуються ресурси, що забезпечують здійснення головних стратегій.

Соседние файлы в папке учеба