Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 13. Облік праці та її оплати і відрахувань на соціальне страхування

План

1. Поняття, види, форми та системи заробітної плати.

2. Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати.

3. Фонд оплати праці.

4. Документальне оформлення операцій з обліку праці та заробітної плати.

5. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з працівниками.

6. Оплата праці за наднормовий і нічний час, святкові дні, відпусток, час простою.

7. Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1991.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення середньої заробітньої плати» №100 від 08.02.95. зі змінами і доповненнями.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок обчислення середньої заробітньої плати» для розрахунку виплати по загально-обов’язковому державному соціальному страхуванню. №1266 від 26.09.2001.

 4. Кодекс законів про працю України №1356 – ХІV (зі змінами та доповненнями), 1991 від 24.12.99.

 5. Закон України «Про відпустки» №504/97-ВР від 15.11.98.

 6. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 02.03.95.

 7. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб».

 8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 9. Інструкція по застосуванню плану рахунків, Бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 10. П(с)БО №26 «Виплати працівникам».

 11. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. ─К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 284-285.

 12. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. ─ К.: Алерта, 2008, С. 132-133.

 13. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 301 – 306.

1. Поняття, види, форми та системи заробітної плати

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційна виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочення та компенсаційні виплати — виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені законодавством або вище встановлених ним норм.

Більш докладно складові заробітної плати розкриті в «Інструкції із статистики заробітної плати», затвердженій наказом Держкомстату України від 13.01.2004р. №5.

Основними формами оплати праці є почасова й відрядна . Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики.

Почасова оплата праці має два різновиди; штатно-окладна і погодинна, погодинно-преміальна. При штатно-окладній формі оплати праці кожному працівникові встановлюється місячний посадовий оклад згідно зі штатним розкладом, посадою, освітою, науковим ступенем, вченим званням, категорією тощо.

Погодинна оплата праці передбачає наявність погодинних ставок. Сума оплати праці залежить від кількості відпрацьованих годин і визначається множенням відпрацьованих годин на погодинну ставку.

Почасова оплата праці може застосовуватися у вигляді простої почасової або почасово-преміальної. При простій почасовій оплаті сума заробітку визначається лише кількістю відпрацьованого часу та погодинною ставкою або окладом. При почасово-преміальній оплаті, крім заробітку за ставкою чи окладом, виплачується премія за досягнення відповідних якісних та кількісних показників діяльності. Преміювання здійснюється в межах витрат на оплату праці.

Відповідно до ст.96 «Кодексу законів про працю» основою організації оплати праці є тарифна система, яка складається з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.

Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, професійних якостей працівника, результатів праці, фінансового стану підприємства.

Максимальним розміром заробітна плата не обмежується. Держава здійснює регулювання оплати праці, шляхом установлення мінімальної заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата — законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником погодинну, місячну норму (обсяг робіт).

До складу мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні й компенсаційні виплати. На 1 жовтня 2010 рік розмір мінімальної заробітної плати складає 888 грн. за Законом України «Про державний бюджет України на 2010 рік».

Розмір заробітної плати регулюється системами оплати праці, встановленими в колективному договорі. Положення про оплату праці є складовою частиною колективного договору.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» регламентується організація оплати праці на підприємстві. У ній вказується, що форми, системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, надбавки, компенсаційні виплати і т.д. встановлюються підприємствами в колективних договорах генеральних чи галузевих угодах.