Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 12. Облік короткострокових зобов’язань

План

1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. 2.Документування операцій з постачальниками і підрядниками.

3. Облік операцій з постачальниками і підрядниками.

4.Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

5.Облік розрахунків по інших операціях.

6. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

7. Кореспонденція рахунків по обліку короткострокових позик.

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

 2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97. за №168/97-ВР

 3. П(с)БО № 11 «Зобов’язання».

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 5. Інструкція по застосуванню плану рахунків, Бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 6. Верига Ю.А., Виноградова М.О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 293-294.

 7. Ткаченко Н. Т. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.– К.: Алерта, 2008.- С. 661-662.

 8. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 456 – 484.

1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація

Зобов’язання — це джерела залучених коштів підприємства, які, крім власного капіталу, формують пасив балансу. Згідно стандарту 2 «Баланс» зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої; як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000 за № 20.

Згідно з зазначеним положенням зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

У бухгалтерську обліку зобов’язання групуються на:

 • довгострокові,

 • поточні,

 • забезпечення,

 • непередбачені зобов’язання,

 • доходи майбутніх періодів.

До довгострокових відносяться такі зобов’язання, первинний термін погашення яких був встановлений більше 12 місяців. До них належать довгострокові позики банку, видані на строк більше одного року, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за орендою та зобов’язання за облігаціями.

Поточними (короткостроковими) вважаються зобов’язання, строк погашення яких був початково встановлений протягом поточного року. До них належать зобов’язання перед постачальниками за одержані матеріальні цінності, перед підрядчиками за виконані роботи і послуги, зобов’язання перед працюючими за нарахованою заробітною платою, перед бюджетом, соціальними фондами та іншими кредиторами.

Забезпечення — це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Непередбаченими вважаються такі зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок минулих подій, а існування яких може бути підтверджено майбутніми подіями, або ж зобов’язання, які не можна достовірно визначити.

Доходи майбутніх періодів — це такі доходи, які виникли в даний час, але відносяться до майбутніх періодів.

Обліковуються довгострокові і поточні зобов’язання за їх видами на окремих рахунках бухгалтерського обліку і відображаються окремими розділами пасиву балансу.