Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 5. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій

План

1. Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій.

2. Облік довгострокових і поточних інвестицій

3. Облік фінансових інвестицій придбаних з метою наступного продажу.

4. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення.

5. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91р. №1560-ХІІ

 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 4. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 5. Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 2003. – С. 206 – 229.

 6. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 484-487.

 7. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 194 – 207.

 8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2008. – С. 601-650.

 9. Хом’як В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в України. ─ Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 273-286.

1. Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій

Інвестиції – це вид майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюють прибуток (доход) або досягають соціального ефекту.

Внутрішні

Зовнішні

Капітальні

Фінансові інвестиції – це активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку(дивідендів, відсотків), капіталу або інших вигод для інвестора.

Фінансові інвестиції

Первісна оцінка фінансових інвестицій здійснюється за собівартістю.

За умови, що придбання фінансової інвестиції здійснюється за грошові кошти, до її собівартості відносяться:

    • ціна придбання;

    • комісійні винагороди;

    • мито;

    • податки і збори;

    • обов’язкові платежі;

    • інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням інвестицій.

2. Облік довгострокових і поточних інвестицій

Довгостроковими вважаються інвестиції, які утримуються підприємством у період, що становить більше дванадцять місяців, з метою отримання дивідендів, відсотків. Зростання вартості капіталу, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Віднесення фінансових інвестицій до того чи іншого виду залежить від ступеня впливу інвестора на інвестований суб’єкт господарювання. Виділяють такі види фінансових інвестицій:

 1. інвестиції в асоційовані підприємства – це інвестиції в підприємство, в якому інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством;

 2. фінансові інвестиції в дочірні підприємства, тобто такі, що перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства, яке має вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства;

 3. інвестиції в спільну діяльність – це інвестиції в підприємства для ведення господарської діяльності зі створення або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох чи більше сторін до письмової угоди між ними.

Поточними вважаються інвестиції, придбані підприємством на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Поточні інвестиції утримуються підприємством для погашення чи для продажу і розміщуються в балансі в розділі оборотних активів. Частину поточних інвестицій можна кваліфікувати як еквіваленти грошових коштів.

Підприємство може мати у своєму розпорядженні тимчасово вільні грошові кошти, які не будуть використовуватись у господарській діяльності найближчим часом. Відсотки, які сплачують банки за залишки коштів на поточних рахунках клієнтів, є незначними. Тому підприємству вигідно інвестувати їх у короткострокові цінні папери з метою отримання вищих доходів.

Підприємство може здійснити такі поточні інвестиції:

 • придбання депозитних сертифікатів;

 • у високоліквідні акції інших підприємств за умови очікування зростання іх ціни в коростроковому періоді;

 • у поточному боргові зобов’язання інших підприємств (облігацій);

 • інші інвестиції.

Інвестиції можна класифікувати як поточні, якщо вони відповідають таким вимогам:

 1. Висока ліквідність;

 2. Визначений короткий термін утримання (до 12 місяців).

Якщо поточні фінансові інвестиції відповідають таким наведеним вимогам, то їх можна без втрат конвертувати в грошові кошти. Такі інвестиції називаються еквівалентами грошових коштів.

Поточні фінансові вкладення на дату придбання відображаються в разі:

 • придбання за грошові кошти – за первісною вартістю;

 • обміну на інші цінні папери – за справедливою вартістю.

На дату балансу оцінка поточних інвестицій здійснюється за справедливою вартістю або собівартістю. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю можлива за умови, що вони перебувають в обігу на фондовому ринку.

Для обліку операцій з фінансовими інвестиціями Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос­подарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291, передбачені такі рахунки:

— 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

— 35 «Поточні фінансові інвестиції».

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, і має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Для обліку поточних фінансових інвестицій призначений рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції», який має субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»;

352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Придбані фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю за дебетом рахунків 35 «Поточні фінансові інвестиції» або 14 «Дов­гострокові фінансові інвестиції». З кредиту ж цих рахунків собівартість інвестицій списується у разі їх реалізації або погашення.