Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ_изд 2014_сокращенній.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
445 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М.БЕКЕТОВА

УЗГОДЖЕНО

Зав. кафедрою «ФЕБОА»

_______________(Т.В. Момот)

___ __________ 2014 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи ___________ (Пан М. П.)

___ ___________ 2014 р.

О.Є. Власова

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст»,

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)

Харків - ХНУМГ ім. О.М.Бекетова - 2014

Власова О. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит») / О. Є. Власова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 163 с.

Структура конспекту побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Автор: О. Є. Власова

Рецензент: проф., д.е.н. Т. В. Момот

Рекомендовано кафедрою фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту,

протокол № 1 від 27.08.2014 року

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

9

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ..….

11

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ПРАВИЛА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ…..….

11

1.1 Податковий облік як елемент системи бухгалтерського обліку на підприємстві...

11

1.2 Предмет та методи податкового обліку

14

1.3 Нормативне регулювання податкового обліку …

18

1.4 Характерні відмінності між податковим, фінансовим й управлінським обліком …………………………………………………….

20

1.5 Моделі співіснування бухгалтерського і податкового обліку за кордоном. Види податкового обліку ……………………………………..

26

1.6 Методика організації податкового обліку на підприємствах

27

Питання для самоконтролю…………………………………………..

34

ТЕМА 2. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПДВ ……..…………

36

2.1 Сутність ПДВ та суб’єкти його податкового обліку …………….

36

2.2 Об’єкти обліку ПДВ та ставки ……………………………………..

38

2.3 Оцінка господарських операцій у податковому обліку ПДВ ……..

44

2.4. Механізм обчислення ПДВ в податковому обліку …………..….

48

2.5 Особливості відображення податкового кредиту з ПДВ ………….

49

2.6 Документообіг податкового обліку сум ПДВ…………………….

52

2.7 Податкова декларація з ПДВ: методика заповнення та строки подання………………………………………………………………………

68

2.8 Податковий облік ПДВ в системі рахунків бухгалтерського обліку………………………………………………………………………..

69

Питання для самоконтролю…………………………………………...

72

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ З ІНШИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ………………………………………..

74

ТЕМА 3. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………..

74

3.1 Основні елементи обліку податку на прибуток…………………..

74

3.2. Загальні правила податкового обліку доходів ……………………

77

3.3 Податковий облік витрат господарської діяльності ………………

86

3.4 Особливості податкового обліку необоротних активів……..……

94

3.5 Документування в обліку податку на прибуток…………………..

107

3.6 Методика заповнення декларації з податку на прибуток підприємств………………………………………………………………….

109

Питання для самоконтролю…………………………………………….

117

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ………………………………………………………

120

4.1 Особливості відображення в податковому обліку та звітності ПДФО……………………………………………………………………….

120

4.2 Єдиний соціальний внесок: особливості розрахунку та звітування

130

Питання для самоконтролю………………….………………………...

135

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА …………………………..

137

5.1 Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб………………………………………………………………

137

5.2 Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб…………………………………………………………………

148

Питання для самоконтролю…………………………………………….

155

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………

156

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК…………………………………………

159