Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
143
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Вступ

1. Предмет і задачі курсу.

2.Зміст і зв’язок з іншими спеціальними дисциплінами.

3. Законодавчі і нормативні документи.

4. Роль бухгалтера в сучасних умовах.

5. Посадова інструкція бухгалтера

Тема № 1. Основи побудови фінансового обліку

1. Бухгалтерський облік, його мета і основні принципи.

2. Нормативна база бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

3. Організація облікової служби на підприємстві.

4. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні, та його функції

Тема № 2. Облік грошових коштів

1. Нормативні документи, що регулюють порядок ведення касових операцій, грошових коштів на рахунках у банку, грошей в іноземній валюті.

2. Документальне оформлення касових операцій.

3. Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку. Касова книга.

4. Облік касових операцій.

5. Порядок відкриття поточного рахунку, бухгалтерська обробка виписок з поточного рахунку.

6. Документування операцій по рахунках у банках.

7. Облік коштів на рахунках у банках.

8. Кореспонденція рахунків з обліку: касових операцій, коштів на рахунках в банках.

Тема № 3. Облік дебіторської заборгованості

1. Форми безготівкових розрахунків в Україні.

2. Облік розрахунків з підзвітними особами.

3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

4. Облік розрахунків з іншими дебіторами..

5. Облік розрахунків за виданими авансами .

6. Облік розрахунків за нарахованими доходами.

7. Облік розрахунків за претензіями.

Тема № 4. Облік основних засобів і нематеріальних активів

1. Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка.

2. Документальне оформлення руху основних засобів.

3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

4. Облік надходження, вибуття та списання основних засобів.

5. Методи нарахування амортизації основних засобів та їх облік.

6.Облік нематеріальних активів.

7. Облік інших необоротних, матеріальних та малоцінних активів.

Тема № 5. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій

1. Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій.

2. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

3. Облік довгострокових і поточних інвестицій

4. Облік фінансових інвестицій придбаних з метою наступного продажу.

5. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення.

5. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення.

6. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

Тема № 6. Облік виробничих запасів

1. Класифікація, оцінка запасів.

2. Організація обліку виробничих запасів.

3. Документування господарських операцій виробничих запасів.

4. Синтетичний та аналітичний облік надходження та використання товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками.

5. Методи оцінки вибуття запасів.

6. Інвентаризація виробничих запасів та відображення в обліку її результатів.

7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП).

Тема № 7. Облік витрат виробництва

1. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства.

2. Основні вимоги до визначення витрат та їх оцінки.

3. Класифікація витрат, об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання.

4. Склад витрат виробництва.

5. Облік витрат виробничої собівартості продукції, послуг.

6. Облік незавершеного виробництва.

7. Аналітичний та синтетичний облік витрат.

8. Зведений облік витрат на виробництво.

9. Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг.

10. Групування витрат за статтями калькуляції.

Тема № 8. Облік готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг

1. Поняття термінів «готова продукція», «товари», «роботи, послуги».

2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції, товарів, робіт, послуг.

3. Облік реалізації готової продукції.

4. Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції.

5. Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції.

6. Особливості відображення господарських операцій з обліку виконаних робіт та наданих послуг.

Тема № 9. Облік власного капіталу

1. Визначення, оцінка і функції капіталу та його складові.

2. Формування статутного капіталу на державному підприємстві.

3. Формування статутного капіталу в акціонерному підприємстві.

4. Формування пайового капіталу.

5. Формування додаткового капіталу.

6. Формування резервного капіталу, його використання і облік.

7. Облік вилученого капіталу.

8. Облік неоплаченого капіталу

Тема № 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

1. Суть і призначення обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів.

2. Облік забезпечення виплат відпусток.

3. Облік забезпечення гарантій та інших зобов’язань.

4. Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

Тема № 11. Облік довгострокових зобов’язань

1. Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин.

2. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів.

3. Обліковий регістр щодо довгострокових позик.

4. Види векселів.

5.Документальне оформлення операцій з векселями.

6.Облік довгострокових векселів виданих.

7.Суть та призначення облігацій.

8. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

9. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

10. Облік інших довгострокових зобов’язань.

Тема № 12. Облік короткострокових зобов’язань

1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. 2.Документування операцій з постачальниками і підрядниками.

3. Облік операцій з постачальниками і підрядниками.

4.Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

5.Облік розрахунків по інших операціях.

6. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

7. Кореспонденція рахунків по обліку короткострокових позик.

Тема № 13. Облік праці та її оплати і відрахувань на соціальне страхування

1. Поняття, види, форми та системи заробітної плати.

2. Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати.

3. Фонд оплати праці.

4. Документальне оформлення операцій з обліку праці та заробітної плати.

5. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з працівниками.

6. Оплата праці за наднормовий і нічний час, святкові дні, відпусток, час простою.

7. Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Тема № 14. Облік доходів і витрат діяльності підприємства

1. Види діяльності підприємств.

2. Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу та списання.

3. Облік адміністративних витрат (92).

4. Облік витрат на збут (93).

5. Облік інших операційних витрат (94).

6. Облік незалежної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності (98).

7. Облік доходів від реалізації (товарів, робіт, послуг) рахунок 70.

8. Облік фінансових витрат (95).

Тема № 15. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності.

2. Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами діяльності.

3. Облік результатів звичайної діяльності.

4. Облік результатів надзвичайної діяльності.

Тема № 16. Облік розрахунків з бюджетом

1. Види податків і платежів до бюджету.

2. Первинні документи для нарахування податків і платежів.

3. Порядок нарахування податків в бюджет: податок на прибуток, податок на добавлену вартість (ПДВ), податок з доходу фізичних осіб (ПДФО) та інших.

4. Облік податку на додану вартість. 5. Облік податку на прибуток.

6. Облік інших податків в бюджет.

Тема № 17. Фінансова звітність підприємства

1. Визначення звітності.

2. Мета складання фінансової звітності.

3. Користувачі фінансової звітності.

4. Вимоги до складання бухгалтерської звітності

Вступ

1. Предмет і задачі курсу.

2.Зміст і зв’язок з іншими спеціальними дисциплінами.

3. Законодавчі і нормативні документи.

4. Роль бухгалтера в сучасних умовах.

5. Посадова інструкція бухгалтера

1. Предмет і задачі курсу.

Предметом бухгалтерського обліку є продукт підприємства, процес його створення, руху і використання, а також пов’язані з цим грошові, розрахункові й кредитні операції, що мінюють майно та джерела його формування.

Головна задача бухгалтерського обліку – забезпечення достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень управлінські структури підприємств та зовнішніх користувачів.

2.Зміст і зв’язок з іншими спеціальними дисциплінами

Фінансовий облік є нормативною дисципліною при підготовки молодших фахівців зі спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік”. Для глибшого вивчення курсу „Фінансовий облік” студентам необхідно застосовувати знання, які були одержані при вивченні таких дисциплін: „Бухгалтерський облік”, „Економіка підприємства”, „Гроші і кредит”, „Статистика”, „Технологія галузі”,”Фінанси”.

Дана дисципліна забезпечує базові знання для засвоєння інших дисциплін: економічний аналіз, облік і звітність у бюджетних установах, контроль і ревізія, податкова система, казначейська справа, основи аудиту, бухгалтерський облік у галузях економіки, ціноутворення.

3. Законодавчі і нормативні документи

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

2. Національні Положення ( стандарти) бухгалтерського обліку;

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;

4. Інструкція про застосування Плану рахунків рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інші, які регламентують облік по об’єктам обліку.

4. Роль бухгалтера в сучасних умовах

Професія бухгалтера не допускає до себе слабких тілом і убогих душею і знаннями.

Грамотний бухгалтер – це знахідка для підприємства, неграмотний – може звести нанівець всі досягнення підприємства і навіть довести його до банкрутства. Ось чому головний бухгалтер – це друга на підприємстві після його керівника людина.

5. Посадова інструкція бухгалтера

Посадова інструкція бухгалтера повинна містити обов’язки, відповідальність і права бухгалтера. Вона розробляється на самому підприємстві з урахуванням індивідуальних відмінностей підприємства.

Існують рекомендовані (типові посадові інструкції), які регулярно друкуються в спеціальній літературі.

Тема № 1. Основи побудови фінансового обліку

План

1. Бухгалтерський облік, його мета і основні принципи.

2. Нормативна база бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

3. Організація облікової служби на підприємстві.

4. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні, та його функції

Література

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за № 996 – ХІV від 16.07.1999.

  2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-34

  3. Голова С.Ф. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів. ─ К.: 2000. – 1272 с.

  4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

  5. Інструкція по застосуванню плану рахунків, Бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

  6. Верига Ю. А., Виноградова М. О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С.16-34.

  7. Гарасим П. М., Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.─Тернопіль: Астон, 2003. – С.16-23.

  8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2008. – С. 6-21.

  9. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 106 – 142.