Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций_изд.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

УЗГОДЖЕНО

Зав. кафедрою «Обліку і аудиту»

_________________(Т.В. Момот)

___ __________ 2009 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

_______________ (Пан М. П.)

___ __________ 2009 р.

О.Є. Власова

Конспект лекцій

З дисципліни «облік цінних паперів»

(Для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2009

Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит») / Авт.: О.Є. Власова: Х. - ХНАМГ –2009. – 109 с.

Розглядаються основні види цінних паперів, зокрема акцій, облігацій, векселів тощо, що обертаються на території України, система регулювання ринку цінних паперів в Україні та його національні особливості, порядок емісії і розкриття інформації.

Розкриваються питання бухгалтерського та податкового обліку різних видів цінних паперів та операцій з ними на підприємствах України.

Рекомендовано для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання.

Автор: О.Є Власова

Рецензент: М.Ю. Карпушенко

Рекомендовано до друку кафедрою “Обліку та аудиту”, протокол № ____ від __________________

ЗМІСТ

Вступ

Тематичний план навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Загальна економіко-правова характеристика фондового ринку. акції підприємства та умови їх випуску

Тема 1. Місце цінних паперів в діяльності господарюючих суб'єктів

1.1. Види цінних паперів і їх основні характеристики

1.2. Особливості розміщення і обігу цінних паперів

1.3. Придбання і реалізація прав на цінні папери

1.4. Цінні папери як інвестиційний інструмент

Питання для контролю знань

Тема 2. Загальні принципи фінансового та податкового обліку акцій господарських товариств

2.1. Природа акцій як різновиду цінних паперів

2.2. Загальні принципи бухгалтерського обліку акцій.

2.3. Особливості податкового обліку наявності і руху акцій.

Питання для контролю знань

Змістовний модуль 2. Облігації підприємства та їх облік. Обіг векселів. Особливості організації фінансового обліку інших видів цінних паперів на підприємствах України.

Тема 3. Особливості обліку облігацій

3.1 Загальні принципи обігу облігацій в Україні.

3.2 Особливості бухгалтерського обліку наявності та руху облігацій

3.2.1 Бухгалтерський облік у інвестора

3.2.2 Облік облігацій на балансі емітента

3.3 Податковий облік облігацій.

Питання для контролю знань

Тема 4. Особливості застосування векселів в господарській діяльності підприємств та їх облік

4.1. Вексель: його види та властивості. правові аспекти вексельного обігу в Україні.

4.2. Індосамент векселя.

4.3. Особливості бухгалтерського обліку операцій з векселями.

4.4.Особливості оподаткування операцій з векселями.

Питання для контролю знань

Тема 5. Облік іпотечних цінних паперів та інститутів спільного інвестуванні (ІСІ)

5.1 Загальні правила організації роботи ІСІ та обліку цінних паперів

5.1.1 Загальні правила організації роботи ІСІ

5.1.2 Організація бухгалтерського обліку цінних паперів ІСІ (інвестиційних сертифікатів)

5.1.3 Організація податкового обліку інвестиційних сертифікатів

5.2 Сутність та особливості організації обліку іпотечних цінних паперів

5.2.1 Загальні правила обігу іпотечних цінних паперів

5.2.2 Облік у власників іпотечних цінних паперів (іпотечних облігацій і іпотечних сертифікатів)

Питання для контролю знань

Тема 6. Особливості відображення в фінансовій звітності операцій з цінними паперами

6.1 Баланс як джерело достовірної інформації про акціонерний капітал

6.2. Відображення в фінансовій звітності операцій показників прибутковості акцій

6.3 Особливості визнання та відображення в бухгалтерському обліку фінансових інструментів

6.4 Облік операцій з інструментами власного капіталу та відображення в фінансовій звітності

Література…………………………………………………………………

Додатки

ВСТУП

Навчальну дисципліну «Облік цінних паперів» віднесено до групи вибіркових дисциплін циклу професійно підготовки спеціалістів за спеціальністю – 7.050106 «Облік і аудит». Вона є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних робітникам бухгалтерських підрозділів корпоративних підприємств, зокрема акціонерних товариств, а також інших українських підприємств, які застосовують у своєї господарської діяльності різні види цінних паперів (облігацій, векселів, сертифікатів тощо). Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста.

Мета дисципліни – оволодіння знаннями щодо організації фінансового та податкового обліку цінних паперів, які є специфічним видом активів (майна) підприємства та які обертаються на фондовому ринку.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

- вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання обертання цінних паперів в Україні та їх відображення в обліку;

- розглянути особливості випуску та обігу акцій господарюючих суб’єктів;

- ознайомитися з особливостями обліку емісії та обігу облігацій;

- вивчення та характеристика загальних вимог обертання інших видів цінних паперів, які застосовуються в господарському обороті України;

- ознайомлення з порядком відображення в звітності підприємств операцій з цінними паперами.

Предметом навчальної дисципліни є технологія обліку сегмента фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб'єктів та функції фінансового ринку.

З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знання й навички в галузі загальної економічної теорії, фінансів, макро- та мікроекономіки , економіки підприємств, теорії бухгалтерського обліку, фінансового обліку 1 та 2, управлінського та податкового обліку, біржової діяльності, а також простежити вплив економічних важелів державного управління економікою на основні фінансово-економічних показників роботи підприємств та їх фінансового стану.

В результаті вивчення дисципліни спеціаліст повинен:

- знати особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій з різними видами цінних паперів різних категорій учасників ринку цінних паперів;

- вміти відображати операції з цінними паперами окремими бухгалтерськими записами та розраховувати податковий результат таких операцій;

- мати уявлення про особливості відображення операцій з цінними паперами у фінансовій та податковій звітності.