Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций_изд.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

Порівняльна характеристика властивостей акцій і облігацій

Критерію для порівняння

Акції

Облігації

звичайні

привілейовані

Економічні відносини

Основи власності

Відносини позики

Вид цінного паперу

Пайові

Боргові

Терміни випуску

Безстроково

Термінові

Права немайнові

участь в управлінні АТ

участь в загальних зборах акціонерів з правом голосу при рішенні питань: про реорганізацію або ліквідацію АТ; про внесення змін і доповнень до статуту АТ, що обмежують право власника акцій даного типу; на зборах, наступних за зборами, на яких було ухвалено рішення не виплату дивідендів по префакціям.

Немає

Права майнові

отримання частини прибутку АТ у вигляді дивідендів (не обов'язково).

отримання певного дивіденду;

отримання певної ліквідаційної вартості до отримання аналогічної вартості власниками АТ

Право на повернення вкладених засобів (номінала).

Право на отримання фіксованого доходу на вкладені кошти

Дохід

Дивіденди

Певний дивіденд

Дисконт або купонна ставка

Джерела виплати доходу

Чистий прибуток

1.Чистий прибуток

2. Спеціальні фонди

1.Чистий прибуток

2.Спеціальні фонди

3. За відсутності коштів - стягнення шляхом продажу майна

Обмеження по статутному капіталу

-

25 %

100 % за відсутності забезпечення або гарантій на третій рік діяльності

Форма випуску

Іменні або на прид'явника

Документарні та бездокументарні

Іменні або на прид'явника

Черговість виплати доходу (ліквідацій-них виплат)

3

2

1

Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).

Автор: Власова Олена Євгенівна

Редактор: М.З. Аляб'єв

План 2009, поз. 144 Л

Підп. до друку _____ Формат 60Ч84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 3,2 Облік-вид.арк. 4,0

Тираж ____ прим.

61002, Харків, хнамг, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків вул. Революції, 12

1Обезрушення цінних паперів - цепереведення цінних паперів, що випущені в документарній формі, в бездокументну форму шляхом депонування сертифікатів в сховищах хранителя цінних паперів і/або депозитарію з метоюзабезпечення подальшого їх обертання у вигляді облікових записів на рахунках хранителя цінних паперів і/або депозитарію.

2 Підприємства подають фінансову звітність: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до фінансової звітності (форма № 5), додаток до приміток до фінансової звітності (форма № 6). Остання форма подається тільки акціонерними товариствами які мають різні види сегментів.

3Сума дисконту, яка дорівнює 200 грн. (1800 грн. – 1600 грн.), має бути включена покупцем – емітентом векселя до складу валового доходу як безповоротна фінансова допомога.

4 Відповідно до абзацу п'ятого пп. 7.6.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» операції з емісії та зворотного викупу векселя в окремому «ціннопаперовому» обліку емітента векселя не відображається.

5 Внаслідок припущення про конвертацію облігацій на початок року згідно з ПБО 24 вважається, що вони не будуть в обігу і немає потреби у витратах на сплату відсотків на облігації. Витрати на відсотки, заощаджені за цією гіпотезою (“якщо конвертовані”), дорівнюють 100 грн. У наведеному прикладі облігації відображаються в обліку за їх номінальною вартістю. Якщо облігації були б випущені з дисконтом або премією, заощаджені витрати на відсотки включали б також амортизацію дисконту, яка виникає після первісного визнання компонента зобов’язань.

6 Відповідно до припущення, поясненого в попередній примітці, сума відсотків на облігації вже не вираховується з прибутку до оподаткування, тому він зростає на 100 грн. Це, в свою чергу, збільшить суму податку на прибуток на 30 грн.

7Середньозважена кількість акцій в обігу з урахуванням випуску прав на акції 01.10.2009 р.:

2 500 х 1,12 х 5/12 + 5 000 х 1,12 х 4/12 + 6 000 х 2/12 + 4 000 х 1/12 = 4 367 (акцій).