Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций поТРУ.rtf
Скачиваний:
15
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
5.18 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова

Конспект лекцій

з дисципліни

"Туристські ресурси України"

(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм")

ХАРКІВ

ХНАМГ

2010

Поколодна М.М. Конспект лекцій з дисципліни „Туристські ресурси України” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм") / М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2010. – 157 с.

Автори:

М.М. Поколодна, І.Л. Полчанінова

Рецензент:

доц. кафедри регіональної та соціально-економічної географії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к. геогр. н. Редін В.І.

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання № 1 від 27 вересня 2009 р.

© Поколодна М.М., Полчанінова І.Л.,

© ХНАМГ, 2010

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………..…..

5

Тема 1 Основні відомості про державу……………….……………….

8

Тема 2 Географічні аспекти формування туристських ресурсів України……………………………………………………………………

11

Тема 3 Природні туристські ресурси України………………………….

24

3.1 Природні кліматичні туристські ресурси…………………...

24

3.2 Природні геоморфологічні туристські ресурси…………….

37

3.3 Природні гідрологічні ресурси………………………………

49

3.4 Природні біологічні ресурси…………………………………

59

3.5 Природні курортні ресурси…………………………….……

83

Тема 4 Антропогенні туристські ресурси України………………….…

100

4.1 Історико-культурні туристські ресурси……………….……

100

4.1.1 Поняття і склад історико-культурних ресурсів………….

100

4.1.2 Характеристика основних складових історико-культурних ресурсів…………………………………………..….

103

4.1.3 Історико-культурні об’єкти України включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО………………………

114

4.1.4 Національна система туристсько - екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича"………………………………..

118

4.2 Ресурси туристської інфраструктури………………………..

122

4.2.1 Поняття туристичної інфраструктури……………………..

122

4.2.2 Готелі та інші місця для тимчасового проживання………

124

4.2.3 Санаторно-курортні установи.…………………………….

128

4.2.4 Транспортні комунікації……………………………………

131

4.2.5 Ресторанне господарство……………………………..……

135

Тема 5 Класифікація туристських територій України………….………

137

Тема 6 Туристські ресурси туристських районів України……….…….

14

6.1 Туристські ресурси Криму…………………………………..

141

6.2 туристські ресурси Чорноморсько-Азовського туристського району……………………………………………...

143

6.3 Туристські ресурси Карпат.………………………………….

145

6.4 Туристські ресурси Поліссько-Подільського туристського району……………………………………………………………..

147

6.5 Туристські ресурси Центрального туристського району…..

150

6.6 Туристські ресурси Східного туристського району………..

152

Список літератури………..……………………….……………………...

155

ВСТУП

Опорний конспект лекцій призначений для студентів що навчаються за спеціальністю 6.020107 - "Туризм" при опануванні дисципліни “Туристичні ресурси України”.

Дана дисципліна є одним з професійно-орієнтованих курсів програми підготовки фахівців з туризму і готельного господарства. Вона займає провідне місце в циклі дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки. Актуальність вивчення даної дисципліни продиктована необхідністю і пріоритетністю розвитку внутрішнього і в’їзного туризму в Україні, які задекларовані як найбільш перспективні напрями розвитку туризму в державі в Законі України «Про туризм» та «Програмі розвитку туризму в Україні». Тому ознайомлення з туристичними ресурсами України, їх складовими, географією розповсюдження, сучасним і перспективними рівнем використання, можливостями і запасами є важливою складовою підготовки фахівців, відповідає сучасним запитам і тенденціям розвитку галузі.

Мета дисципліни полягає у вивченні різноманітних складових туристичних ресурсів України для створення конкурентоспроможного національного турпродукту.

Завдання вивчення дисципліни:

 • проаналізувати умови і фактори формування туристських ареалів України;

 • вивчити особливості структури, географії розповсюдження, потенційні запаси та сучасний рівень використання різноманітних видів туристських ресурсів;

 • вивчити сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в регіонах України;

 • ознайомитися з основними схемами рекреаційно-туристського районування території України;

 • охарактеризувати окремі туристські регіони Україні.

Предмет вивчення у дисципліні є регіональні особливості структури, розповсюдження, потенційних запасів та сучасного рівня використання різноманітних видів туристських ресурсів України.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • умови і фактори формування та використання туристських ресурсів України;

 • особливості наявної структури, географії розповсюдження, потенційні запаси та сучасний рівень використання природних та історико-культурних туристських ресурсів;

 • сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в окремих регіонах держави, як однієї з найважливіших складових туристських ресурсів;

 • основні схеми рекреаційно-туристського районування території України та характеристику туристських ресурсів Криму та областей Чорноморсько-Азовського узбережжя, Карпат, Поділля, Полісся, Центрального та Східного регіонів України.

Вміти:

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою документацією та стандартними методиками;

 • складати перспективні програми турів з метою подальшої апробації їх на ринку та виявлення рівня відповідності запитам туристів.

Дисципліна має тісні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: «Історія України», «Культурологія»; циклом дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: «Рекреалогія», «Рекреаційна географія»; циклом дисциплін професійної підготовки «Технологія туристської діяльності», «Організація туризму» та іншими. До дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну належить «Організація екскурсійного обслуговування», «Організація рекреаційних послуг», дипломне проектування.

Цей конспект лекцій складений на основі діючих галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо – професійна програма бакалавра напрям підготовки 0504 “Туризм” фахове спрямування 6.050400 - “Туризм” та 0504 “Туризм” фахове спрямування 6.050400 - “Готельне господарство” де дисципліна має статус обов’язкової. Формою підсумкового контролю є залік, в робочому плані підготовки також передбачено виконання курсової роботи.

Конспект є одним з найважливіших складових елементів методичного забезпечення дисципліни. Він призначений для самостійної роботи студентів і закріплення їхніх знань за темами, підготовки до практичних занять та підсумкового контролю. Конспект лекцій складається із вступу, 6 тем, запитань до самоперевірки, рекомендованої літератури.