Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций аудит фін звіт.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
520.19 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Проф. Н.І. Гордієнко

Конспект лекцій з дисципліни

«Аудит фінансової звітності»

(для студентів 5 - 6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 і 8.050106 – «Облік і аудит»)

Харків

ХНАМГ

2010

Аудит фінансової звітності: конспект лекцій для для студентів спеціальності 7.050106 і 8.010506 «Облік і аудит» денної і заочної форми навчання, -Авт: Гордієнко Н.І.- Х.:ХНАМГ, 2010. - 89с.

Автор: Н. І.Гордієнко

Конспект лекцій призначений для самостійної роботи над дисципліною «Аудит фінансової звітності», метою якого є вивченні організації і методики аудиторської перевірки повного пакета фінансової звітності загального призначення.

Конспект лекцій побудовано за вимогами КМСОНП.

Рекомендується для студентів, які вивчають дисципліни «Організація і методика аудиту», «Звітність підприємств», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз» та інші обліковоекономічні дисципліни.

Рецензент: д-р економ. наук, професор Т.В.Момот

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол №4 від 29.12.2009

Зміст

Вступ

4

Тема 1.

Контроль якості аудиторських послуг в Україні…………………..

5

Тема 2.

Аудит повного пакета фінансової звітності загального призначення………………………………………………………….

9

Тема 3.

Документування аудиторських перевірок………………………….

16

Тема 4.

Методика перевірки розділів обліку і робіт………………………..

31

Тема 5.

Аудит « Балансу» підприємства…………………………………......

34

Тема 6.

Аудит «Звіту про фінансові результати»…………………………..

39

Тема 7.

Аудит «Звіту про рух грошові коштів»……………………….

47

Тема 8.

Аудит «Звіту про власний капітал»…………………………….

58

Тема 9.

Аудит операцій з об'єднання підприємств………………………….

69

Тема 10.

Аудит Консолідованої фінансової звітності…………………………

71

Тема 11.

Аудит «Приміток до фінансової звітності»…………………………

75

Тема 12.

Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета, фінансових звітів загального призначення…………………….........

77

Список літератури…………………………………………………….

85

Вступ

Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють взаємини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких гідне місце повинне займаю інститут аудиторства. Його головна мета — забезпечити контроль за вірогідністю інформації, відбиваної в бухгалтерській і податковій звітності. Дані з використання майна, коштів, проведення комерційних операцій і інвестицій у юридичних суб'єктів можуть бути об'єктивно підтверджені незалежним аудитом.

У цьому зв'язку на Україні за останній роки проведена визначена робота зі становлення інституту аудиторства. Необхідність проведення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств для підтвердження повноти й достовірності фінансової інформації для КЦПФР привела до необхідності написання конспекту лекцій відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми навчання студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності -7.050106 і 8.050106 «Облік і аудит».

Розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів–практиків і аудиторів.