Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект - укр.мова-2012.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В. Ю. Світлична

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

(для студентів 3 курсу денної форми навчання за

напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)

Харків – ХНАМГ – 2012

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

1. Походження грошей.

2. Дискусійні питання визначення сутності грошей. Форми грошей.

3. Вартість та функції грошей.

Питання 1. Походження грошей

Ринкова економіка «розмовляє» мовою грошей. Будь яка інформація ринку сприймається нами тоді, коли вона викладена у грошовій формі. Рівень доходів, витрат, обсяги угод та боргових зобов’язань, обсяги виробництва та соціальні витрати починають «говорити» з нами за умови, що вони мають грошовий вираз. Кількість грошей та грошові потоки в економічній системі грають важливу роль по відношенню до матеріального виробництва та, виступаючи загальним еквівалентом при обміні товарів, гроші здійснюють безпосередній вплив на розвиток суспільства.

Відмітною властивістю сучасної економіки є створення і вдосконалення механізму обігу грошей. За допомогою грошей в економіці й суспільстві створюються критерії раціональності та масштаби вимірювання економічної діяльності.

Дослідження фундаментальних проблем грошей зумовили появу відомих економічних течій і, зокрема, класичної політичної економіки. Проблеми грошей розглядалися у працях таких відомих економістів як: Вальрас Л., Джевонсон У., Кейнс Дж., Маршал А., Міль Дж. С., Рікардо Д., Самуельсон П., Сміт А., Туган-Барановський М., Фрідмен М. ін.

Пізнання природи грошей пов'язане із з'ясуванням їх походження та причин, що зумовили їх виникнення та існування у економічному житті суспільства. В економічній теорії виділяються дві основні концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна (рис.1).

Концепції походження грошей

Раціоналістична концепція

Еволюційна концепція

гроші виникли внаслідок угоди між людьми або запроваджені законодавчими актами держави з метою полегшення обміну товарів

гроші з'явилися в результаті еволюційного процесу, який поза волею людей призвів до того, що деякі предмети виділилися із загальної маси і посіли особливе місце

Науковий аналіз, здійснений класиками політичної економіки, довів недостатню обґрунтованість раціоналістичної концепції. Гроші у їх найпростіших проявах виникли на ранніх ступенях розпитку суспільства. В той час фактор взаємної домовленості і державна влада ще не відігравали істотної ролі у формуванні економічних відносин. Вони не могли конституювати таку складну форму економічних відносин, як гроші. Таким чином, дійшли висновку, що виникнення грошей зумовлене складностями обміну результатами праці

Рис.1 – Концепції походження грошей

Згідно з еволюційною концепцією походження грошей відбувалося наступним чином. В епоху розпаду первіснообщинного ладу, коли виникла потреба у обміні між общинами надлишковими продуктами праці, і з’явилися гроші.

На найнижчих етапах економічного розвитку з виготовленням надлишкових продуктів праці їх обмін відбувався досить складно. Бажання двох суб'єктів ринку щодо обміну споживчими вартостями не збігалися. Наприклад, власнику зерна потрібна була сокира, а власнику сокири — вівці, а іншому необхідна була сіль. Всі власники товару не могли здійснити обмін своїми товарами, тому що їх потреби не збігалися.

Поступово учасники обміну виявили серед продуктів обміну такий, котрий користувався найбільшим попитом серед споживачів. Тобто вони виявляли товар, що мав найвищу споживчу вартість. Цей продукт можна було відносно легко обміняти в певний час на будь-який інший продукт. Таким продуктом у певному регіоні (місцевості) могли бути сіль, в іншому – хутра звірів, худоба тощо. У міру розвитку товарного виробництва, із зростанням продуктивності праці, ускладненням і розширенням територіальних меж обміну підвищувалися вимоги до товару, як загального еквівалента – грошей. Підвищувалися вимоги щодо портативності, здатності легкого поділу, тривалості зберігання, фізичних якостей. Формування таких вимог призвело до заміни в ролі загального еквівалента таких товарів, як худоба, сіль, зерно, такими товарами, що виконували роль оздоблень, як перли, хутро, а потім кусочки металів. Спочатку це були звичайне олово, залізо, мідь, а потім – срібло, золото – благородні метали.

Визнання еволюційної концепції походження грошей не знімає питання ролі держави у їх функціонуванні (табл.1).

Таблиця 1 – Фактори взаємозв’язку держави та еволюції грошей

Фактори:

підтвердження державного регулювання еволюції та функціонування грошей

автономності функціонування грошей (держава не регулює еволюцію грошей)

1

2

Держава бере на себе зобов'язання надавати грошам точно визначену форму

Гроші є продуктом ринку. По-перше, якраз ринок спричиняє об'єктивну потребу в грошах, з чим держава не може не рахуватися

Держава встановлює контроль за створенням грошей, тобто карбуванням, фіксацією проби металу, вмісту металу в грошовій одиниці

Ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових функцій, і держава повинна створити такого носія, який здатний найповніше задовольняти ці вимоги

Продовження табл.1

1

2

Держава запроваджує контроль за збереженням повноцінності грошей

Кількість грошей в обороті визначається певними об'єктивними закономірностями, які держава мусить враховувати у своїх регулятивних діях щодо грошей

Держава визначає вартість (цінність) грошей і регулює масу грошей в обігу

Висновок: гроші не декретуються державою, а породжуються самою ринковою економікою