Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций поТРУ.rtf
Скачиваний:
14
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
5.18 Mб
Скачать

Список літератури

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія районування: Монографія. / О.О. Бейдик – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.

 2. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. / Ф.Д. Заставний – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

 3. Курортні ресурси України. – Київ: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, “ТАМЕД”, 1999. – 344 с.

 4. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

 5. Стафійчук В.І. Рекреалогія : навч. посіб. – 2-е вид. / В.І. Стафійчук – К. : Альтерпрес, 2008.- 264 с.

 6. Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і доп. / М.Й.Рутинський – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

Додаткові джерела

 1. Атлас «Знайомтесь Україна» / Н.О. Крижова, Л.М. Веклич – К : ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с.

 2. Бистрицька Т.А. Перлини України / Т.А. Бистрицька– К.: Либідь, 2002. – 60 с.

 3. Географічна енциклопедія України / відп.ред. О.М.Маринич - Київ “Українська радянська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, Т.1: A-Ж. - 1989. - 416 с.; Т.2: З-О. - 1990. - 480 с., Т. 3: П-Я. - 1993. - 480 с.

 4. Геоекологія рекреаційних зон України. - К.: Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1996. - 200с.

 5. Готелі та інші місця для тимчасового проживання: Статистичний бюлетень. – К.: Держкомстат, 2009. – 202 с.

 6. Енциклопедія українознавства (у 10 томах) / гол.ред. В.М. Кубійович. — Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

 7. Івченко А.С. Вся Україна. - К. : ДНВП «Картографія», 2006. – 656 с.

 8. Мацола ВЛ. Рекреаційно-туристичний комплекс України // НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 1997. - 156 с.

 9. Природа Украинской ССР. Ландшафти и физико-географическое районирование / А.М. Маринич, В.М. Пащенко, П.Г. Шищенко /– Киев: Наук. думка, 1985. – 224 с.

 10. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко – Л.: Каменяр, 2003. – 250 с.

 11. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України / В.П. Руденко– К.: Либідь, 1994. – 150 с.

 12. Україна. Туристична карта. Масштаб 1 : 1 250 000. Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”, 2002 р.

 13. Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В.П.Пустовойтенка. - К.: Потенціал, 2002. - 463 с.

 14. Янко М.Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник / М.Т. Янко - К.: Знання, 1998.- 432 с.

 15. Офіційний сайт департаменту туризму Міністерства культури і туризму України http://www. tourism.gov.ua

 16. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Навчальне видання

Поколодна Марія Миколаївна, Полчанінова Ірина Леонідівна

Конспект лекцій з дисципліни „Туристські ресурси України” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.020107 - "Туризм").

Редактор М. З. Аляб’єв

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова

План 2010, поз. 171 Л

Підп. до друку 09.08.10 Формат 60х84 1/16

Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 6,5

Зам. № Тираж 100 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №731 від 19.12.2001

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.