Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

3. Облік забезпечення гарантій та інших зобов’язань

Забезпечення майбутніх витрат і платежів створюється тільки за умови, коли є впевненість у достовірній їхній оцінці й імовірності зменшення економічних вигод у майбутньому в результаті їхнього погашення.

Забезпечення використовуються для відшкодування тільки тих витрат, для покриття яких вони були створені.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу і в разі потреби може збільшуватися або зменшуватися.

4. Облік цільового фінансування і цільових надходжень

До цільового фінансування і цільових надходжень відносяться засоби, виділені за цільовим призначенням в розпорядження підприємства для проведення відповідних заходів, не пов’язаних з формуванням власних оборотних коштів.

Засоби цільового фінансування і цільових надходжень підприємства можуть одержувати у вигляді гуманітарної допомоги, субсидій, асигнувань з бюджету і позабюджетних фондів, цільових внесків юридичних і фізичних осіб на фінансування капітальних інвестицій, науково-дослідні роботи, соціальний захист громадян, на державне регулювання цін на продовольчі товари, медикаменти, паливо для населення, послуги житлово-комунального господарства і т.д.

Цільове фінансування і цільові надходження з державного бюджету регламентуються законами України, відповідними урядовими постановами і нормативними документами.

Для ведення бухгалтерського обліку наявності й руху коштів цільового фінансування і цільових надходжень використовується балансовий рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», по кредиту якого відбивають грошові кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування визначених заходів, по дебету — використані суми по визначених напрямках, визнання цільового фінансування доходами, а також повернення невикористаних сум.

Контрольні питання по темі

1. Що входить до складу забезпечення майбутніх витрат і платежів?

2. Дати характеристику рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

3. Навести приклади кореспонденції рахунків з обліку забезпечення виплат відпусток.

4. Навести приклади кореспонденції рахунків з обліку забезпечення гарантій та інших зобов’язань.

5. Дати характеристику рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Тема № 11. Облік довгострокових зобов’язань

План

1. Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин.

2. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів.

3. Обліковий регістр щодо довгострокових позик.

4. Види векселів.

5.Документальне оформлення операцій з векселями.

6.Облік довгострокових векселів виданих.

7.Суть та призначення облігацій.

8. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

9. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

10. Облік інших довгострокових зобов’язань.

Література

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

  2. П(с)БО № 11 «Зобов’язання».

  3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

  4. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 №291

  5. Верига Ю.А., Виноградова М.О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 295-314.

  6. Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф. Хомин П.Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 2003.- С. 206-217.

  7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2008.- С. 663-665.

  8. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 485 – 490.