Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

7. Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності

Якщо працівнику встановлена погодинна оплата праці, то сума заробітку визначається множенням кількості відпрацьованих за місяць годин на тарифну ставку з урахуванням доплат і надбавок. Окремо визначаються доплата за роботу в нічні години, у святкові та неробочі дні. Так, доплата за нічні години роботи (з 10 години вечора до 6 години ранку) визначається множенням кількості відпрацьованих годин у нічний час на погодинну ставку оплати і на коефіцієнт доплати (наприклад — 0,4). Аналогічно визначається сума доплати за роботу у святкові та неробочі дні.

Якщо працівнику встановлено місячний посадовий оклад, то сума заробітку визначається діленням суми окладу на кількість робочих днів (годин) за нормативної тривалості місяця і множенням на кількість фактично відпрацьованих днів (годин).

При відрядній оплаті праці сума заробітку визначається множенням кількості виконаної роботи (виробленої продукції) на розцінку за одиницю роботи (продукції). Якщо робота виконувалася бригадою, то визначена таким чином сума заробітку підлягає розподілу між членами бригади відповідно До кількості відпрацьованого часу і рівня кваліфікації окремих працівників. При цьому розподіл може здійснюватися пропорційно заробіткові за тарифними ставками або пропорційно кількості коефіцієнто-годин. Остання визначається множенням кількості відпрацьованих годин окремим працівником на тарифний коефіцієнт відповідного розряду, встановленого цьому працівникові.

З/та робітникам відповідно до законодавства про працю виплачується в дні передбачені нормативним договором.

Підставою на право виплати з/ти є підпис на відомості , підпис керівника підприємства і головного бухгалтера . Виплату з/ти проводять протягом трьох днів , враховуючи день одержання грошей. По закінченню третього дня в графі розписка про одержання напроти прізвища особи , якій не виплачена з/та , касир ставить штамп і закриває відомість двома сумами:

- Сума виплаченої з/ти

- Сума невиплаченої з/ти

На загальну суму не виплаченої з/ти складається касовий ордер.

На своєчасно не виплачені суми з/ти касир складає реєстр і передає відомість і цей реєстр в бухгалтерію для перевірки , суми грошової готівки невиплаченої з/ти повертається назад в банк , при цьому вказується на квитанції депоновані .

Своєчасно не виплачена з/та тримаються три роки , а потім перераховуються у бюджет підприємства.

Виплати депонованої з/ти оформляються видатковим касовим ордером.

В практиці застосовують виплату з/ти через ощадні банки. Це полегшує роботу касира. Сума з/ти в даному випадку зараховується на особовий рахунок працівника і виплачується по мірі необхідності.

Якщо працівник іде у відпустку, звільняється , то виплату з/ти можуть проводити в інші дні не очікуючи встановлених днів.

Контрольні питання по темі

 1. Як саме здійснюється регулювання оплати праці?

 2. Які є форми і системи оплати праці?

 3. Назвіть складові фонду оплати праці?

 4. Якими первинними документами оформлюється облік використання робочого часу?

 5. Як нараховується заробітна плата за роботу у вихідні та святкові дні?

 6. Як оплачуються відпрацьовані години за роботу у нічний час?

 7. Які виплати розраховується виходячи із середнього заробітку?

 8. Як визначається сума відпускних?

 9. Яким категоріям працівників виплачується вихідна допомога та в якому розмірі?

 10. Яким чином враховується стаж роботи для нарахування суми допомоги з тимчасової втрати працездатності?

 11. Що таке соціальні відпустки та як вони оплачуються?

 12. Яка мінімальна тривалість щорічної основної відпустки?

 13. Назвіть види утримань із заробітної плати.

 14. Як визначається податок з доходів фізичних осіб із суми заробітної плати?

 15. Назвіть види та відсотки відрахувань на соціальні заходи.

 16. Які існують способи виплати заробітної плати?

 17. Які існують особливості при виплаті заробітної плати в натуральній формі?

 18. Як визначити суму компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати?

 19. Назвіть умови проведення індексації грошових доходів громадян.

Тема № 14. Облік доходів і витрат діяльності підприємства

План

1. Види діяльності підприємств.

2. Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу та списання.

3. Облік адміністративних витрат (92).

4. Облік витрат на збут (93).

5. Облік інших операційних витрат (94).

6. Облік незалежної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності (98).

7. Облік доходів від реалізації (товарів, робіт, послуг) рахунок 70.

8. Облік фінансових витрат (95).

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97р. №283/97 ─ ВР (зі змінами та доповненнями).

 3. П(с)БО №15 «Дохід».

 4. П(с)БО №16 «Витрати».

 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 6. Інструкція про застосування плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 7. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 316-325.

 8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.– К.: Алерта, 2008.- С. 379-430.

 9. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 522 – 549.