Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 4. Облік основних засобів і нематеріальних активів

План

1. Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка.

2. Документальне оформлення руху основних засобів.

3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

4. Облік надходження, вибуття та списання основних засобів.

5. Методи нарахування амортизації основних засобів та їх облік.

6.Облік нематеріальних активів.

7. Облік інших необоротних, матеріальних та малоцінних активів.

Література

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

  2. П(С)БО № 7 «Основні засоби».

  3. П(С)БО №8 «Нематеріальні активи».

  4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

  5. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

  6. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків від 01.08.94р. №69

  7. Лень В.С., Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: основи та бухгалтерський фінансовий облік .– Житомир: ПП «Рута», 2008.- С. 88.

  8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України .– К.: А.С.К, 2002.- С. 315-338, 353-363.

  9. Хом’як Р. Л., Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в України. ─ Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 143-189.

1. Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка

До основних засобів відносяться необоротні матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання в процесі виробництва чи постачання товарів, надання в оренду іншим особам для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. Очікуваний термін корисного використання яких перевищує один рік чи операційний цикл, якщо він більше року .

До складу основних засобів включаються матеріальні активи: земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та устаткування, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження та ін. До основних засобів також відносяться капітальні вкладення в поліпшення земель (меліорація, осушення і т.д.).

Не належать до основних засобів і враховуються на підприємстві як засіб в обороті, предмети з терміном служби менше одного року, незалежно від вартості.

Бухгалтерський облік основних засобів організується відповідно до їх типової класифікації. Ці типові класифікації призначені для однаковості їхнього угруповання в обліку. Відповідно до існуючої системи обліку основні засоби класифікують за такими ознаками:

— за галузевою ознакою;

— за характером у процесі виробництва;

— за видами;

— приналежністю і використанням.

Угруповання основних засобів за галузевою ознакою (промисловість, сільське господарство і транспорт) дозволяє одержати дані про їхню вартість у розрізі галузей залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва. Підрозділяються вони на виробничі й невиробничі.

Виробничі основні фонди функціонують у сфері матеріального виробництва, поступово зношуються і переносять свою вартість на створений продукт частинами в міру зносу.

До невиробничих відносяться засоби, які не беруть участь у процесі виробництва. При експлуатації вони зношуються і втрачають вартість в міру зносу.

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цих активів і їх оцінка може бути вірогідно визначена.

Придбання та створення основних засобів зараховується на баланс за первісною вартістю. Залежно від способу придання (за гроші, шляхом обміну, безоплатної передачі).

Рисунок 1. Способи оцінки основних засобів, що використовуються в бухгалтерському обліку, відповідно до П(С)БО № 7

Первісною оцінкою основних засобів є собівартість їх придбання або створення. Собівартість об’єкта основних засобів включає купівельну ціну (в тому числі ввізне мито та безповоротні податки) й витрати, що безпосередньо пов’язані з приведенням цього об’єкта в робочій стан для використання за призначення.

Балансова вартість — сума, в якій актив був включений до балансового звіту за вирахуванням суми зносу.

Справедливою вартістю — є ринкова вартість аналогічного об’єкта основних засобів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.