Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

5. Методи нарахування амортизації основних засобів та їх облік

В процесі самостійної роботи студент знайомиться з методом нарахування амортизації основних засобів та їх облік

У перекладі з пізньолатинської «амортизація»- це «сплата боргів».

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби амортизація - це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується протягом строку їх корисного ви користування (експлуатації).

При виведенні окремих об’єктів основних засобів II і III груп з експлуатації балансова вартість групи не змінювалась, а амортизація продовжувала нараховуватися.

Норми амортизаційних відрахувань.

Різні норми амортизаційних відрахувань встановлювалися в процентах до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду у таких розмірах:

група 1- будівлі,споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої – 5%;

групи 2- автомобілі, призначені для перевезення людей,включаючи вантажно-пасажирські автомобілі,фургони та подібні до них транспортні засоби, меблі, побутові електронні, включаючи електронно-обчислювальні, та інші машини для автоматичної обр ановою Кабінету Міністрів України №85 від 26.01.99 р. встановлено обов’язок підприємств перерахувати 10% амортизаційних відрахувань від нарахованої суми за звітний місяць.

Закон України №568-XІІ від06.04.99 р. вніс зміни до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.97 р. і юридично набрав чинності 16 червня 1999р., а фактично (для більшості платків податків)- з 1 квітня 1999 р., скасував 10%-й амортизаційний податок.

Балансова вартість групи основних засобів на початок звітного обки інформації, та інші конторське (офісне) обладнання та інвентар -25%;

група 3- інші основні,що не увійшли до груп 1,2 включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя, робочу худобу -15%;

Зазначені норми застосовуються для нарахування зносу невиробничих основних засобів, у тому числі житлових будинків.

Ці ж норми застосовувалися бюджетними установами й організаціями для визначення зносу основних засобів.

Пост періоду розраховувалися за формулою,грн..:

Б(а) = Б(а-1)+ П(а-1)- В(а-1)- А(а-1).

де Б(а)- балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1)- балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

П(а-1)- сума витрат на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших покращень основних засобів протягом періоду,що передував звітному;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних засобів протягом періоду, що передував звітному;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.

Платники податку всіх форм власності мали право використовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних засобів і нематеріальних активів з урахуванням коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [І(а-1) - 110] :100,

де І(а-1) – індекс інфляції року,за результатами якого проводиться індексація.

Якщо значення Кі не перевищувало одиниці,індексація не проводилася.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» №92 від 27.04.2000 р. нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визначенні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Амортизація основних засобів (крім інших необоротних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

 1. Прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості,яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів;

 2. Зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається, як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею і результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта на його первісну вартість;

 3. Прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи зі строку корисного використання об’єкта, і подвоюється;

 4. Кумулятивного, за яким річна сума визначається як добуток вартості, що амортизується, та комулятивного коефіцієнта. Комулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

 5. Виробничого,за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції,який підприємство очікує виробити (виконати) із використанням об’єкта основних засобів.

Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів,передбачені додатковим законодавством.

Нарахування амортизації провадиться щомісячно. Підприємства з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році.

Бухгалтерський фінансовий облік основних засобів повинен забезпечити:

 • Контроль за зберіганням основних засобів;

 • Своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку надходження основних засобів (фондів), їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі складу на склад, з відділу у відділ тощо), ефективного використання,вибуття (ліквідація, реалізація, безкоштовна передача);

 • Своєчасне (щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизації) основних засобів;

 • Відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;

 • Визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів основних засобів;

 • Виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

Крім цього, бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити контроль за ефектним використанням виробничих майданчиків, обладнання, машин, транспортних засобів та інших засобів праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.