Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

6. Облік незавершеного виробництва

Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду є одним із видів запасів підприємства.

До незавершеного виробництва відносяться продукція, роботи, що не пройшли всіх стадій (фаз, переділів) виробництва, передбачених технологічним процесом, а також вироби, які не укомп­лектовані та не пройшли випробувань і технічного приймання.

Витрати на незавершене виробництво визначаються за даними рахунка 23 «Виробництво», на якому протягом звітного періоду ведеться облік операційних витрат виробничого характеру. НЗВ відображається як сальдо дебетове рахунка 23 «НЗВ».

На рис. 1 наведена схема, що відображає зміст записів за дебетом і кредитом рахунка 23 «Виробництво».

Дебет

Рахунок 23 «Виробництво»

Кредит

Сальдо — витрати на незавершене виробництво на початок звітного періоду

· фактична собівартість готової продукції, виконаних робіт та послуг

· операційні витрати

· загальновиробничі витрати

· втрати від браку продукції

Оборот — витрати за місяць

Оборот — фактична собівартість готової продукції, виконаних робіт та послуг

Сальдо — витрати на незавершене ви­робництво на кінець звітного періоду

Величина витрат незавершеного виробництва впливає на фактичну собівартість готової продукції, виконаних робіт та послуг. З цієї причини для перевірки об’єктивності облікових даних про незавершене виробництво періодично проводиться його інвентаризація по всіх стадіях та переділах технологічного процесу. Оцінка незавершеного виробництва здійснюється, виходячи з ступеня виконання робіт чи готовності продукції, як правило, на рівні фактичних витрат за всіма статтями калькуляції.

Кореспонденція рахунків за дебетом рахунка 23 «Виробництво» залежить від того, використовуються чи не використовуються для обліку витрат діяльності рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

7. Аналітичний та синтетичний облік витрат

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, за статями витрат і видами або группами продукції (робіт, послуг), що виробляється за переділами ( етапами) технологічного процессу, за замовними обєктами тощо. На великих виробництвах аналогічний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами відповідальності.

За дебетом рахунка 23 «Виробництво» відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної вирьобничої собівартості завершеної виробництвом продукції ( за дебетом рахунків 26,27), виконаних робіт та послуг ( у дебет рахунку 90).

8. Зведений облік витрат на виробництво

Зведений облік затрат на виробництво та визначення фактичної собівартості продукції здійснюється централізовано головною бухгалтерією підприємства в розрізі виробничих підрозділів.

У зведеному обліку затрат на виробництво усіх виробів відображаються:

  •  фактичні затрати по всій виробничій діяльності підприємства за економічними елементами;

  • фактична собівартість усієї продукції по калькуляційних статтях.

Зведений облік затрат на виробництво складається на основі даних машинограм (відомостей розподілу матеріалів, зарплати тощо), які одержані в результаті обробки первинної документації, оформленої в установленому порядку.

Затрати на виробництво включаються у собівартість продукції того звітного періоду, до якого вони відносяться, незалежно від часу оплати попередньої (орендна плата і т. п.) або наступної (оплата відпусток працівників та ін.). Окремі види затрат, де не можна точно встановити, до якого калькуляційного періоду вони належать, включаються у затрати на виробництво у кошторисно-нормативному порядку.

З метою точного визначення затрат на виготовлену продукцію потрібно врахувати залишки незавершеного виробництва на початок та кінець місяця, вартість остаточного браку, а також нестач незавершеного виробництва.

Головними регістрами бухгалтерського обліку витрат на виробництво готової продукції (робіт, послуг) є журнал №5 та №5А. В цих журналах відображаються усі витрати виробництва за економічними елементами та комплексними калькуляційними статям.

Записи у ці журнали вносяться з первинних документів, які розподіляються за напрямками витрат.