Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

5. Облік інших операційних витрат (94)

До інших операційних витрат включаються :

  • витрати на дослідження та розробки відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

  • собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, вираженому в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

  • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

  • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

  • втрати від операційної курсової різниці;

  • втрати від знецінення запасів; недостачі і втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойка;

  • витрати на виплати матеріальної допомоги, утримання об’єктів соціально – культурного призначення;

  • інші витрати операційної діяльності.

Загальна методика побудови обліку інших операційних витрат за елементами аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності, або витрат на збут, чи адміністративних витрат.

Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності».Рахунок 94 є активним, витратним. На рахунку 94 ведеться облік операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Первинними документами при відображення накопичення інших витрат операційної діяльності є накладна, акт про оцінку, інвентаризаційний опис, порівняльна відомість,розрахунок бухгалтерії тощо. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати оформлюється довідкою бухгалтерії.

Дані по рахунку 94 відображаються в журналі 5.

6. Облік незалежної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності (98)

Податки на прибуток визначається витратами згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Облік незалежної за даними бухгалтерьського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 98 «Податки на прибуток».

По дебету рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток,по кредиту – включення до фінансових результатів на рахунку 79.

Рахунок 98 «Податки на прибуток» має такі субрахунки :

981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»;

982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій».

На субрахунку 981 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку.

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій.

На субрахунку 982 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

Первинними документами при відображенні нарахування сум податку на прибуток та при списанні витрат з нарахуванням податку на прибуток на фінансові результати є довідка бухгалтерії.

Дані по рахунку 98 «Податки на прибуток» знаходять своє відображення в журналі 3.

Як правило, податок на прибуток, розрахований за даними фінансового обліку, і податок на прибуток, визначений відповідно до податкового законодавства, є різними Для обліку різниці в сумі податку на прибуток використовують рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» та рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання».

Виникнення відстрочених податкових активів та зобов’язань пов’язано з тим, що фінансовий і податковий облік мають різні цілі. Мета податкового обліку – визначити суми зобов’язань перед бюджетом у відповідності з діючим податковим законодавством. Метою фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства.

Відстрочений податковий актив виникає в тому випадку, якщо податок на прибуток, визначений за даними бухгалтерського обліку, менше податку на прибуток, визначеного відповідно до податкового законодавства; різниця буде відображена по Д-т 17 рах. «Відстрочені податкові активи».

Відстрочене податкове зобов’язаннч виникає в тому випадку, якщо податок на прибуток, визначений за даними бухгалтерського обліку, більший податку на прибуток, визначеного відповідно до податкового законодавства і ця різниця буде відображена по К-т рах. 54 «Відстрочені податкові зобов’язання».