Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

6.Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів здійснюють відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242.

Норми стандарту поширюються на підприємства усіх форм власності, крім бюджетних. Норми стандарту стосуються всіх нематеріальних активів, за винятком гудвілу, що виникає в результаті об’єднання підприємств. Його відображення в обліку здійснюється за П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». У бухгалтерському обліку нематеріальні активи обліковуються по кожному об’єкту на таких субрахунках:

121 «Право користування природними ресурсами»;

122 «Право користування майном»;

123 «Права на знаки для товарів і послуг»;

124 «Права на об’єкти промислової власності»;

125 «Авторські й суміжні з ними права»;

126 «Гудвіл»;

127 «Інші нематеріальні активи».

Придбаний чи отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням і його вартість може бути вірогідно визначена.

У разі придбання або одержання нематеріальних активів первісною вартістю, за якою він буде оприбуткований, вважається ціна придбання, яка включає: мита, непрямі невідшкодовані податки і витрати, пов’язані з придбанням та доведенням нематеріальних активів до стану, придатного до використання.

У бухгалтерському обліку операції з нематеріальними активами відображається такими записами (табл. 5)

Таблиця 5. Облік надходження нематеріальних активів

Господарські операції

Дт

Кт

Надходження чи придбання нематеріальних активів(НА)

Відображено витрати підприємства на придбання НА

154

63

Відбито податковий кредит по ПДВ

641

63

Оприбуткування НА

12

154

Оплата з рахунка постачальників за отримані НА

63

31

Створення нематеріальних активів(НА)

1 Відображено вартість матеріалів, використаних для створення НА

154

201

Нарахована заробітну плату працівникам, зайнятих створенням НА

154

661

3. Відбито суму нарахувань на фонд оплати праці працівників

154

651, 652, 653

Відбито первісну вартість створених НА

12

154

Безоплатне одержання

1. Відбито справедливу вартість безоплатно отриманих НА

12

424

2. Нарахована знос безоплатно отриманих НА

підприємствами:

використовують 8-й клас рахунків

833

133

не використовують 8-й клас

91 92, 93, 941

133

3. Одночасно відбивається дохід від безоплатно

отриманих НА

424

745

7. Облік інших необоротних, матеріальних та малоцінних активів

Методологічні засади формування інформації П(С)БО 7 розповсюджуються на облік інших необоротних матеріальних активів.

Інші необоротні матеріальні активи — це активи, що мають матеріальну форму, знаходяться в експлуатації більше ніж один рік, поступово зношуються і передають свою вартість на продукт роботи чи послуги.

Інші необоротні матеріальні активи класифікують на такі групи:

 • бібліотечні фонди;

 • малоцінні необоротні матеріальні активи;

 • тимчасові (не титульні) споруди;

 • природні ресурси;

 • інвентарна тара;

 • предмети прокату;

 • інші необоротні матеріальні активи.

У бухгалтерському обліку необоротні матеріальні активи відображають за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, виготовлення, спорудження і обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Цей рахунок використовують для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух необоротних матеріальних активів, що не відображені на рахунку 10 «Основні засоби». За дебетом рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» відображається надходження придбаних, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів, сума затрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта, сума дооцінки вартості об’єкта необоротних матеріальних активів.

Від основних засобів малоцінні необоротні матеріальні активи відрізняються тільки вартістю. Гранична вартість для класифікації необоротних матеріальних активів встановлюється підприємством самостійно у наказі про облікову політику.

Аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів ведуть по кожному об’єкту цих активів.

Особливість окремих груп інших необоротних матеріальних активів (бібліотечний фонд, природні ресурси, предмети прокату) обумовлює використання відмінних від основних засобів методів нарахування зносу, а саме: прямолінійним і виробничим способами.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% вартості, а решта в місяці списання з балансу, або в розмірі 100% вартості в першому місяці його використання.

Кореспонденція рахунків по обліку інших необоротних матеріальних активів наведена в табл. 5.

Таблиця 6. Господарські операції з іншими необоротними матеріальними активами

п/п

Господарські операції

Д-т

К-т

1

Введені в експлуатацію об’єкти інших необоротних матеріальних активів

11

153

2.

Безоплатне отримання інших необоротних матеріальних активів

11

424

3.

Отримання інших необоротних матеріальних активів як внесок до статутного фонду

11

46

4.

Відображення суми зносу інших необоротних матеріальних активів

23

132

5.

Оприбуткування надлишків, виявлених у процесі інвентаризації

11

719

6.

Дооцінка інших необоротних матеріальних активів

11

423

7.

Уцінка інших необоротних матеріальних активів

975

11

8.

Списання залишків вартості інших необоротних матеріальних активів при їх розкраданні, якщо винна особа знайдена

375

11

Контрольні питання по темі

 1. У яких законодавчих та нормативних актах держави визначається зміст понять основних засобів і основних фондів.

 2. Назвіть основні критерії віднесення матеріального об’єкта до основних фондів.

 3. Дайте визначення категорії «основні засоби і нематеріальні активи».

 4. Перерахуйте класифікаційні групи необоротних активів, які використовуються для цілей бухгалтерського обліку.

 5. Назвіть групи основних засобів, які не амортизуються.

 6. Дайте характеристику основних груп основних фондів для оподаткування прибутку підприємства (податкового обліку).

 7. Дайте визначення первісної вартості необоротних активів.

 8. Назвіть складові формування первісної вартості основних засобів.

 9. Перерахуйте випадки використання справедливої вартості при оцінці основних засобів.

 10. Як визначити залишкову (балансову) вартість основних засобів?

 11. Назвіть відомі види оцінки основних засобів.

 12. Дайте характеристику рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

 13. Перерахуйте усі випадки використання акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою ОЗ-1.

 14. Назвіть первинний документ з обліку основних засобів, якій використовується для оформлення вибуття окремих об’єктів основних засобів.

 15. Що є об’єктом аналітичного обліку основних засобів?

 16. Назвіть основні шляхи надходження основних засобів на підприємство.

 17. Охарактеризуйте порядок визнання і оцінки об’єктів основних засобів, що збудовані на підприємстві.

 18. Назвіть можливі умови ліквідації основних засобів за власною ініціативою підприємства.

 19. Дайте визначення фізичного і морального зносу основних засобів.

 20. Назвіть основні фактори, що впливають на величину амортизації.

 21. За яким методом амортизації залишкова вартість об’єкта основних засобів ніколи не буде дорівнювати нулю?

 22. Яким чином розраховується річна сума амортизації з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації?

 23. За якою формулою визначається індекс переоцінки основних засобів?

 24. Дайте визначення поняття «амортизація».

 25. Дайте характеристику виробничого методу нарахування амортизації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.