Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

3. Організація і порядок проведення практики

Організація переддипломної практики студентів здійснюється кафедрою менеджменту організацій. Відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на фахівців в області управління виробництвом, призначених керівництвом підприємства.

Розгортання переддипломної практики студентів починається з закріплення їх за базами практики. Студенти направляються на місця практики відповідно до договорів, укладених з базовими підприємствами й організаціями, або за їх запитом.

Для того, щоб закріпитись за базою практики, кожен студент повинен звернутись до відповідального за організацію і проведення практики від кафедри менеджменту організацій і вибрати з переліку базових організацій, між якими і університетом укладено договори ту організацію, в якій він хотів би проходити практику, або подати замовлення від виробництва на тему магістерської роботи з організації, з якою раніше не було укладено договору (додаток Д). У випадку, коли студент сам не виявляє ініціативи щодо вибору бази практики, відповідальний за організацію і проведення практики від кафедри менеджменту, разом з науковим керівником магістерської роботи, який є керівником практики від ВНЗ, самі визначають, де буде проходити практику цей студент.

Слід пам’ятати про те, що студенти закріплюються за базами переддипломної практики наказом ректора ВНЗ і після видання такого наказу змінити базу практики можна лише з дозволу ректора. Для цього студент повинен написати відповідну заяву. Потім її повинен завізувати керівник практики від ВНЗ. Після чого питання по заяві студента має бути розглянуто на кафедрі менеджменту організацій і погоджено з деканатом. У разі позитивного вирішення питання завідувач кафедри і декан накладають свої візи на заяві студента.

Зміна студентом місця проходження практики без погодження не допускається. У випадку порушення цієї вимоги практика не зараховується.

Перед від’їздом на місце проходження практики студенти магістратури обов’язково повинні бути присутніми на організаційних зборах по переддипломній практиці, які проводяться перед її початком і отримати у відповідального за організацію й проведення практики від кафедри менеджменту організацій заповнені бланки “Направлення на переддипломну практику”.

Після цього кожен студент повинен у свого керівника переддипломної практики від ВНЗ отримати бланк “Завдання на переддипломну практику” з указівкою місця її проходження і приблизного плану та “Щоденник проходження переддипломної практики”.

Після прибуття на місце практики студенти повинні звернутись до керівника практики, призначеного від підприємства-бази практики, з метою розподілу по робочих місцях.

Переддипломна практика студентів магістратури повинна проходити в одному з підрозділів підприємства (організації, установи), що виконує економічні, планові, організаційні й управлінські функції. Маючи робоче місце в одному з таких підрозділів, студенти знайомляться з діяльністю інших підрозділів у міру виконання програми практики.

Під час проходження практики студенти дотримуються і виконують усі вимоги, що діють на підприємстві, правила внутрішнього трудового розпорядку. На час практики студент може бути прийнятий на вакантну штатну посаду з виконанням конкретного виробничого завдання й оплатою праці. У цьому випадку на нього поширюються всі положення трудового законодавства і положення відповідної посадової інструкції.

Після закріплення за робочим місцем кожен студент повинен розробити разом з керівником практики від підприємства, відповідно до програми практики, і затвердити у керівника практики від ВНЗ календарний план виконання програми практики.

У період проходження переддипломної практики студент повинен зібрати статистичний матеріал, зробити необхідні виписки зі службової документації підприємства, ознайомитися з інформацією з теми магістерської роботи, зібрати і підготувати графічний матеріал.

У період практики студенти повинні вести “Щоденник проходження переддипломної практики”, який є основним звітним документом, що характеризує і підтверджує проходження студентом практики, у якому відбивається його щоденна поточна робота на підприємстві. У щоденнику студент повинен коротко описувати виконання робіт і отримувати відмітки про їх виконання у безпосереднього керівника.

Слід пам’ятати про те, що кожен студент може отримати консультації з усіх питань, що входять у завдання по переддипломній практиці і магістерській роботі, а також з питань ведення щоденника і складання звіту про пророблену роботу як у викладачів ВНЗ (згідно розкладу консультацій) так і у керівника практики від підприємства, який може залучити до консультування фахівців підприємства.

На заключному етапі переддипломної практики студент повинен узагальнити матеріал, зібраний у період проходження практики, визначити його достатність і вірогідність для розробки магістерської роботи, в індивідуальному порядку оформити звіт про практику, в якому висвітлити всі виконані завдання за період власної діяльності на підприємстві.

Керівник практики від ВНЗ перевіряє і пише рецензію на звіт по переддипломній практиці.

По завершенні переддипломної практики студенти магістратури в тижневий термін подають на кафедру менеджменту організацій повний комплект звітних документів.

Крім того, керівнику практики від ВНЗ подається добірка зібраних фактичних матеріалів до виконання магістерської роботи.

Після цього студент обов’язково повинен захистити звіт на засіданні спеціальної комісії по захисту звітів по практиці й прийняти участь у науково-методичній конференції студентів за підсумками практики або як слухач, або як доповідач.

Студент, що не виконав програму переддипломної практики і отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику повторно або відраховується з ВНЗ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]