Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

План-графік навчальної практики

 1. Розв'язання основних задач вищої математики – 10 годин

 2. Розв'язання основних задач теорії ймовірностей – 6 годин

 3. Розв'язання основних задач математичної статистики та економетрики – 10 годин

 4. Розв'язання спеціальних задач математичного програмування та дослідження операцій – 10 годин

Програма навчальної практики

 1. Основні засоби проведення розрахунків та розв’язання рівняь в системах Mathcad та Excel. Економічні приклади.

 2. Розв'язання основних задач лінійної алгебри в системі Mathcad. Визначники. Задачі матричної алгебри. Системи лінійних рівнянь.

 3. Розв'язання основних задач векторної алгебри і аналітичної геометрії в системі Mathcad. Довжина вектора. Операції над векторами. Скалярний, векторний і змішаний добутки векторів. Властивості і графіки ліній, поверхонь першого та другого порядку.

 4. Розв'язання основних задач математичного аналізу в системі Mathcad. Границі. Похідні. Означені та неозначені інтеграли. Ряди. Розв'язання диференціальних рівнянь.

 5. Розв'язання основних задач вищої математики в системі Excel. Визначники. Задачі матричної алгебри. Системи лінійних рівнянь.

 6. Розв'язання основних задач теорії ймовірностей в системі Mathcad.

 7. Розв'язання основних задач теорії ймовірностей в системі Excel.

 8. Розв'язання основних задач теорії ймовірностей в системі Statistica.

 9. Розв'язання основних задач математичної статистики в системі Mathcad.

 10. Розв'язання основних задач економетрики в системі Mathcad.

 11. Розв'язання основних задач математичної статистики в системі Excel.

 12. Розв'язання основних задач економетрики в системі Excel.

 13. Розв'язання основних задач математичної статистики та економетрики в системі Statistica.

 14. Розв'язання спеціальних задач математичного програмування в системі Mathcad.

 15. Розв'язання спеціальних задач дослідження операцій в системі Mathcad.

 16. Розв'язання спеціальних задач математичного програмування в системі Excel.

 17. Розв'язання спеціальних задач дослідження операцій в системі Excel.

 18. Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначенності в системах Mathcad та Excel.

Оформлення та оцінювання результатів практики

Навчальна практика завершується оформленням індивідуальних письмових звітів про виконання програми практики та індивідуальних завдань.

У змістовній частині звіту описуються постановка задач, етапи дослідження та результати виконання запланованих завдань навчальної практики з детальним описом розроблених програм, тестовими прикладами та результатами їх програмної реалізації.

Тексти розроблених студентами програм та їх супровідна документована інформація подаються на дискеті разом зі звітом, оформленим на аркушах паперу формату А4, які нумерують, скріплюють і подають для підпису керівнику практики. Керівник практики від навчального закладу складає відгук, де оцінює повноту виконання всіх завдань, глибину опанування методів розв’язання вибраних задач прикладної математики і якість оформлення супровідної документації.

Звіт з практики студент захищає перед комісією у складі завідувача кафедри або його заступника, керівника практики та викладачів кафедри. На захисті звіту студент доповідає про виконану роботу, використані методи і алгоритми. Звіт передається для зберігання на кафедрі.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом керівника практики. Студент, який не виконав програму практики, може пройти її повторно в терміни, встановлені деканом. Якість виконання програми практики оцінюється за чотирибальною системою:

 • “відмінно А” — за правильне і вчасне виконання всіх 18 запланованих завдань і вчасне подання належно оформленого звіту;

 • “добре В” — за правильне і вчасне виконання 16-17 запланованих завдань і належне оформлення звіту;

 • “добре С” — за правильне і вчасне виконання 14-15 запланованих завдань і належне оформлення звіту;

 • “задовільно D” — за правильне і вчасне виконання 12-13 запланованих завдань і оформлення звіту;

 • “задовільно E” — за правильне і вчасне виконання 9-11 запланованих завдань і оформлення звіту;

 • “незадовільно F” — за виконання 6-8 запланованих завдань або подання неналежно оформленого звіту.

 • “незадовільно FX” — за виконання менше 6 запланованих завдань або якщо не подано звіту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]