Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Іі. Програма магістерської педагогічної практики

В процесі педагогічної практики магістранти вчаться:

а) здійснювати психолого-педагогічний (аспектний та комплексний) аналіз навчально-виховного процесу у вищому навчальному аграрному закладі освіти з урахуванням його специфіки;

б) здійснювати планування навчального процесу у ВНЗ та науково-дослідної роботи студентів (за спеціальністю магістранта);

в) здійснювати аналіз та узагальнювати досвід діяльності кафедр та інших підрозділів університету (за фаховою спрямованістю магістранта);

г) планувати семінарсько-практичні заняття (за фахом магістранта) і здійснювати їх психолого-педагогічний аналіз та самоаналіз.

ІІІ. Планування педагогічної практики та звітність про її проходження

До початку науково-педагогічної практики магістрант складає індивідуальний план її проведення, який узгоджується з завідуючим ведучої кафедри і затверджується керівником практики.

Орієнтовний зразок індивідуального плану наводиться:

Індивідуальний план науково-педагогічної практики студента магістратури

Кафедри ХДАУ

(назва кафедри)

_______________________________________________________

(П.І.Б.)

з _________________ 200__ р. по ________________ 200__ р.

УЗГОДЖЕНО

Завідуючий кафедри ___________________________________

(назва кафедри)

___________________________________

(науковий ступінь, вчене звання завідуючого)

___________________________________

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

___________________________________

(керівник практики)

___________________________________

(науковий ступінь, вчене звання керівника практики)

п/п

Зміст роботи

Орієнт. термін виконання

Відмітка про виконання

Примітка

І розділ

Навчально-методична робота

а) відвідання та аналіз лекційних занять викладачів

  1. П.І.Б. (науковий ступінь, вчене звання, предмет);

  2. і.т.д.

б) відвідання та аналіз семінарсько-практичних занять викладачів:

  1. П.І.Б. (науковий ступінь, вчене звання, предмет);

  2. і.т.д.

в) вивчення та узагальнення досвіду викладача (ПІБ) по організазації модульно-рейтингового контролю знань студентів (або інша тема в залежності від конкретних умов)

г) вивчення та узагальнення досвіду роботи кафедри (за темою) (за узгодженням з завідуючим кафедри)

д) підготовка і проведення залікового семінарсько-практичного заняття (тема, курс, предмет ,аудиторія, час проведення) з використанням нових дидактичних технологій

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Заповнюється магістрантом, завідуючим кафедри, керівником практики

Узагальнена оцінка, яка виставляється сумісно керівником практики та викладачем дисципліни

Зауваження керівника практики, відмітка про перенесення навчального заходу тощо

План-конспект заняття додається до звіту про практику

ІІ розділ

Виховна робота наставника студентської групи

Вивчення та узагальнення досвіду виховної роботи зі студентами кафедри або одного з кураторів

Дата

ІІІ розділ

Управління сучасним вищим навчальним закладом

Аналіз плану роботи кафедри, вивчення та узагальнення роботи кафедри, факультету, науково-дослідницької лабораторії тощо

(за вибором магістранта)

IV розділ

Науково-педагогіна діяльність викладача ВНЗ

Організація наукової діяльності студентів, розробка матеріалів (анкет, опитувальників тощо) та проведення педагогічних досліджень, підготовка статті.

В процесі педагогічної практики студен магістратури повинен вести щоденник, який разом з індивідуальним планом, звітом про проходження практики та конспектом залікового семінарсько-практичного заняття, складають обов’язкову документацію практики і здаються керівнику практики не пізніше 7 днів після її завершення. Нижче наводимо орієнтовну схему щоденника магістра-практиканта та звіту про проходження педагогічної практики.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]