Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Додаткова

1. Гамільтон Дж. Методичний посібник до "Мікроекономіки" Р. Піндайка, Д. Рубінфелда Д./ Пер. з англ.. А. Олійника, Р. Скільського - К.: Основи, 1996. – 233 с.

2. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задач / Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 368 с.

3. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. – 334 с.

4. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ¸ 2003. –192 с.

5. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./ За заг. ред. А.П. Наливайка - К.: КНЕУ, 1999.- 208 с.

6. Пиндайк Р., Рубинфельд Д, Микроэкономика. / Пер. с англ. Научн. ред. В.Т. Борисович, В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. - М.: «Экономика», «Дело», 1992. – 510 с.

7. Семюэлсон Пол. Э. Нордгауз Вильямс Д. Экономика. М.: 16-е изд. – М.: Издательский дом : " Вильямс", 2000. – 680 с.

8. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка. Навчальний посібник. - К.: Фірма: «ІНКОС», ЦНЛ¸ 2007. – 221 с.

9. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения. / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – Т. 1. – 384 с.; Т. 2. – 384 с.

10. Ястремський О.І, Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. - К.: Знання, 1998. -674 с.

1.5. Програма навчальної практики «теорія організації та менеджмент»

Підготовка висококласних фахівців у сфері менеджменту передбачає, насамперед, набуття практичних знань і умінь, які дадуть їм змогу впевнено себе почувати за умов ринку й ефективно організовувати управлінський процес з використанням основних засад сучасного управління. Такі практичні вміння студенти набувають під час проведення аудиторних занять, виконання самостійної роботи, різних видів індивідуальних завдань, однак, справді закріпити і реально поглибити їх можна лише під час проходження навчальної та виробничої практик..

Програму складено на основі навчальних програм з курсів “Теорія організації” та “Менеджмент” для студентів професійного спрямування “Менеджмент організацій і адміністрування”. У них наведено різнотипові індивідуальні завдання і завдання для роботи в мікрогрупі та групі, які дозволяють активізувати навчальний процес, забезпечити ефективне засвоєння практичного матеріалу студентами і створить сприятливі умови для набуття ними необхідних практичних знань, умінь та навичок у сфері управління.

Зміст програми навчальної практики

Теорія організації та менеджмент”

№ з/п

Тема

Терміни виконання (дата)

1

Індивідуальна практична робота на тему «Вклад у розвиток управлінської думки різних вчених і видатних діячів у сфері управління»

День І-й

2

Робота в мікрогрупі “Підготовка запитань/завдань до конкурсу “Знавець історії менеджменту””

День І-й

3

Підготовка та участь у конкурсі “Знавець історії менеджменту” та результативність участі

День ІІ-й

4

Збір інформації про зовнішнє середовище непрямого впливу організацій м. Херсона і підготовка доповіді на тему «______ складова зовнішнього середовища організацій м. Херсона»

День ІІІ-й

5

Вивчення організаційної культури університету і її опис згідно 10 характеристик Ф.Харріса і Р.Морана

День ІV-й

6

Індивідуальне дослідження організаційної культури конкретного підприємства і її опис

День ІV-й

7

Індивідуальна письмова робота «Аналіз та побудова різних типів організаційних структур управління»

День V-й

8

Індивідуальна письмова робота «Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій та якість презентації свого плану»

День VІ-й

9

Збір та належне оформлення інформації про підприємство, отриманої під час екскурсії

День VІІ-й

10

Виготовлення наочності з дисципліни «Менеджмент» (у паперовому і електронному вигляді)

День VІІІ-й

11

Дослідницька робота в мікрогрупах та підготовка доповіді із заданої теми (ІХ день)

День ІХ-й

12

Робота в групі: обговорення підсумків роботи в дні практики від 6-го по 8-й включно:

- заслуховування текстів описів складових зовнішнього середовища організацій м. Херсона,

- обмін думками про результати екскурсії на підприємство,

- демонстрація наочності та визначення доцільності її використання в навчальному процесі,

- заслуховування доповідей про результати досліджень.

День Х-й

13

Складання умови задачі на побудову мережевого графіка і її розв’язання

День ХІ-й

14

Визначення “поглиначів” власного часу і розробка плану боротьби з основними з них

День ХІ-й

15

Захист звіту з навчальної практики

День ХІІ-й

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]