Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Рекомендована література Основна:

 1. Акулов В.Б. Теория организации: учеб. пособие І В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. - Петрозаводск : ПетрГУ, 2002. – 192 с.

 1. Беляев А. А. Системология организации : учебник / А.А. Беляев, Э.М. Короткое ; под ред. Э.М. Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 182 с.

 1. Латфуллин Г.Р. Теория организации / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. - СПб. : Питер, 2004. - 395 с.

 2. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник / Б.З Мильнер. - М. : Инфра-М, 2009. - 864 с.

 3. Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. І Г.Л. Монастирський. - К.: Знання, 2008.-319 с.

 4. Радченко Я.В., Смирнов Э.А. Теория организации. ГУ. - М. : ЗАО Финстатинформ, 2000.-212 с.

 5. Смирнов Э.А. Теория организации. - М. : Инфра-М, 2003. - 248с.

 6. Теория организации / Т.Ю. Приходько, В.И. Приходько. - СПб.: Питер, 2004. - 269 с.

 7. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 2-е вид., випр., допов. - К. : Академвидав, 2007. - 464 с.

 8. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 3-е вид., допов. і перероб. - Л.: Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. -384 с.

 9. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. -К. : Атіка, 2007. - 564 с.

Додаткова:

 1. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М., Менеджмент: теорія та практика. – Тернопіль, -1997. – 456с.

 2. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій”. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 600с.

 3. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент. – М. – 1998. – 528с.

 4. Зайцева О.А., Радугин К.А. Основы менеджмента: Уч. пособие для вузов. - М. – 1999.- 320с.

 5. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. О. Основы менеджмента. – М.: Дело. – 1992. – 702 с.

 6. Шегда А. В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.

 7. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с. (Альма-матер).

 8. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: “Магнолія плюс”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2003. – 336 с.

 9. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Альма-матер).

 10. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: навчальний посібник. – К.: ТОВ “УВПК “Екс Об””. – 392 с.

 11. Герчикова И. Н. Менеджмент. – М.:Банки и биржи. – 1995.–480 с.

 12. Основи менеджменту в АПК / за ред. Завадського І. С. – К.: Вища школа. – 1995. – 246 с.

 13. Гудзінський О. Д. Менеджмент в системі агробізнесу. – К.: Урожай. – 1994.

 14. Черкасов В. В., Платонов С. В., Третяк В. И. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента. – К.: Ваклер, Атлант . – 1998. – 470 с.

 15. Завадський Й. С. Менеджмент: Manaqement. – Т. 1. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 543 с.

 16. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 464с. (Альмаматер).

 17. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 583 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 18. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 19. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика. Монографія. – Тернопіль: Астон, 2002. – 416 с.

 20. Осадчук І.В. Методичні розробки з теми “Способи здійснення контролю в організації”, – 2001. – 14 с.

 21. Нагаєв В.М. Аграрний менеджмент: Практикум (модульний варіант). – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 319 с.

 22. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.