Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Іі. Освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”

2.1. Програма переддипломної практики з менеджменту вступ

Практика — це невід'ємна складова підготовки майбутніх фахівців менеджерів до творчої професійної діяльності. Практика зорієнтована на поглиблення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навичок, розв'язання прикладних задач і підготовку спеціалістів до самостійної роботи в галузі управління.

Програма виробничої практики з менеджменту розроблена на основі «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерством освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93, «Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки спеціалістів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»», затвердженої Міністерством освіти і науки України (2011р.). Програма містить питання організації, проведення та підведення підсумків переддипломної практики як завершального етапу навчання і підготовки дипломної роботи.

2.1.1. Мета і завдання практики

Виробнича практика з менеджменту спрямована на безпосереднє вивчення комплексу питань управління сучасним виробництвом.

Метою виробничої практики з менеджменту є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними"" операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності. У період проходження практики у студента на підґрунті одержаних під час навчання теоретичних знань повинні сформуватися професійні уміння і навички підготовки та прийняття обґрунтованих організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і розвитку творчих здібностей.

Головні завдання виробничої практики з менеджменту полягають у:

 • систематизації теоретичних знань, орієнтованій на потреби практичної діяльності; оволодінні сучасними формами управління виробництвом у технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;

 • сприйнятті і засвоєнні методів та інструментарію аналізу, оцінки, прогнозування та побудови систем управління;

Під час проходження практики студенти повинні адаптувати набуті знання стосовно:

-визначення місця підприємств і організацій (баз практики) у господарській системі економіки України;

-оцінки конкурентної позиції об'єкта практики на національному та міжнародних ринках;

 • застосування сучасних методів дослідження, прикладного, ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;

 • виявлення якісної і кількісної оцінки тенденцій розвитку діяльності об'єкта практики у контексті розвитку середовища функціонування організації;

-формування та обґрунтування аналітичних висновків та практичних рекомендацій на основі розрахункових мікро- та макропоказників:

Під час проходження практики студенти повинні набувати таких конкретних умінь та навичок:

 • визначати специфічні особливості функціонування організацій, їх систем управління;

 • розробляти стратегію розвитку діяльності з оптимальною мобілізацією фінансових, інвестиційних, матеріальних і трудових ресурсів; розробляти та реалізовувати стратегію їх використання; чітко формулювати мету та завдання, визначати напрями і види трудової діяльності, оптимізувати графіки виконання конкретних робіт;

 • визначати ефективну організаційну структуру спеціалізованого підрозділу, функціональні обов'язки з їх раціональним розподілом при оптимальній чисельності персоналу;

- визначати відповідність стратегій розвитку підприємств (організацій) сучасним тенденціям; виявляти і враховувати об'єктивні прояви кризових явищ, фактори середовища прямого та опосередкованого впливу на діяльність підприємств (організацій);

 • професійно та кваліфіковано управляти ;процесом адаптації господарських одиниць (організацій) до функціонування на ринках;

 • використовувати оптимальні методи та інструменти уникнення (мінімізації) економічних ризиків; розробляти і реалізовувати на практиці конкретні методи, засоби та інструменти управління підприємством (організацією), і спрямовані на обмеження кризових процесів;

 • здійснювати селекцію вимірювачів результативності, а також порівнювати фактичну результативність діяльності підприємства (організації) з цільовою; автоматизувати аналітичні, планово-економічні та фінансові розрахунки;

 • розробляти та використовувати оптимальні та конкурентоспроможні моделі аналізу та бальні системи оцінок ефективності функціонування підприємства (організації);

 • професійно орієнтуватись у сучасних інформаційно-комунікаційних системах, оволодівати новітніми технологіями обробки, інформації;

 • формувати систему інформаційного забезпечення діяльності підприємства (організації, спеціалізованого підрозділу), визначати ефективні джерела, канали та методи обробки інформації; використовувати сучасні моделі та механізми міжнародної інформаційної підтримки на мікро- та макрорівні з метою досягнення відкритості та прозорості ринкової інформації;

 • створювати дійові системи, комунікації з вітчизняними та зарубіжними партнерами, розуміти етику ділового спілкування; знаходити потенційних партнерів, проводити їх попередню порівняльну оцінку та селекцію;

- використовувати психолого-ієрархічні засоби активізації персоналу, формування сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в організації та її позитивного іміджу.

Обов'язковим елементом проходження виробничої практики з менеджменту є виконання індивідуальних завдань кожної з дисциплін навчального плану, конкретно

 1. Менеджмент.

 2. Інноваційний менеджмент.

 3. Стратегічне управління.

Зміст кожного індивідуального завдання, рекомендації щодо їх виконання і порядок звітування наведено у методичних вказівках до вивчення відповідної дисципліни.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]