Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Підведення підсумків практики

Після проходження відповідних видів навчальної практики студенти подають керівнику оформлений щоденник. Керівник практики робить перевірку щоденника і приймає залік.

Якщо програмою практики передбачено одержання робітничої професії, то студенти складають кваліфікаційний іспит згідно з Положенням про порядок атестації і присвоєння кваліфікації особам, які оволоділи робітничими професіями під час різних форм навчання.

Підведення підсумків проходження виробничої практики.

Після закінчення виробничої практики студенти складають письмовий звіт і передають його для рецензування керівникові від кафедри.

Звіт повинен відображати відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуальних завдань.

Звіт складається індивідуально кожним студентом і повинен включати:

 1. Зміст звіту.

 2. Вступ.

 3. Основна частина звіту з усіх розділів програми практики та індивідуальних завдань.

 4. Висновки і пропозиції.

 5. Список використаних джерел.

У Вступі студент розкриває мету роботи, об'єкт дослідження, основні вивчені питання та напрями діяльності, якими займався в період практики, узагальнює зібрані матеріали.

Основна частина містить у собі аналітичну записку по розділах тематичного плану практики. По можливості, включаються у звіт і елементи наукових досліджень. Тематика цих досліджень визначається заздалегідь, узгоджується з керівником і погоджується з загальним напрямком наукових робіт даного підрозділу.

У Висновках обґрунтовуються загальні висновки і пропозиції, надаються практичні рекомендації. Загальний обсяг звіту про виробничу практику з економічного аналізу - не більше 25 - 30 сторінок.

До звіту додаються додатки:

 1. Копії повних річних звітів та інших первинних документів за роки досліджень;

 2. Щоденник з виробничої практики із завіреним відгуком керівника практики від бази практики, та оцінкою роботи на практиці і підсумком керівника практики від кафедри;

 3. Копія наказу (рішення) по базі практики про зарахування на практику студента.

Звіт має бути оформлений на аркушах стандартного формату з наскрізною нумерацією з обов’язковим врахуванням стандартів (ЕСКД, ЕСПД) і переплетений.

Оформлений звіт має включати:

 1. Титульний лист (ф. 1);

 2. Реферат звіту (ф. 2);

 3. Зміст рецензії керівника практики від кафедри (ф. 3);

 4. Протокол захисту звіту (ф. 4).

Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідуючим кафедрою, на протязі 10 днів семестру, який починається після практики.

На звіт пишеться реферат, рецензія керівника практики, протокол комісії по захисту звіту.

9.3. Оцінка звіту про практику

При позитивних результатах захисту звіту за навчальну практику виставляється залік.

Звіт за виробничу практику оцінюється за кредитно-модульною системою.

Додаток Ї.

Критерії оцінювання виробничої практики студентів

Оцінювання виробничої практики здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну шкалу та шкалу за системою ECTS.

Об’єктами оцінки є п’ять основних елементів:

 1. робота і поведінка студента безпосередньо на підприємстві базі-практики і оформлення щоденника практики;

 2. якість та оформлення звіту з практики;

 3. якість презентації звіту під час його захисту та повнота відповідей на запитання членів комісії.

Для оцінки кожного елементу об’єкта оцінювання застосовуються критерії, наведені у таблиці 6.1 “Критерії оцінювання виробничої практики” (див. нижче за текстом).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

A

90–100

«5»

«Відмінно»

B

82 - 89

«4»

«Добре»

C

75 - 81

D

66 - 74

«3»

«Задовільно»

E

60 - 65

FX

35 - 59

«2»

«Незадовільно» з можливістю повторного захисту звіту з практики

F

0 - 34

«Незадовільно» з обов’язковим повторним проходженням виробничої практики

Таблиця 6.1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]