Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Додаткове завдання

Для визначення власної здатності об'єктивно оцінювати свої домагання та взаємини з іншими членами групи запропонуйте студентам розрахувати рефлексивний коефіцієнт усвідомленості (РКУ):

, де

R – кількість очікувань у виборах партнерів, які виправдалися;

R1 – кількість очікуваних виборів.

Якщо домагання відповідають реальному становищу, то РКУ = 100%.

4. Обговоріть результати соціометричного дослідження з куратором студентської групи;

5. Запропонуйте методи підвищення соціометричного статусу “відторгнених”. Які індивідуальні виховні заходи, на Ваш погляд, повинен здійснювати куратор у цьому напрямку?

6. Запропонуйте психолого-педагогічні методи підвищення індексу згуртованості студентської групи.

Тема 3. Управління сучасним вищим навчальним закладом.

Завдання 1. Вивчення історії та основних напрямів діяльності Херсонського державного аграрного університету.

Відвідати музей ХДАУ, вивчити спеціальну літературу і підготувати наукову доповідь (реферат) на одну з тем:

а) Історія заснування ХДАУ;

б) Наукові школи ХДАУ;

в) Основні напрямки удосконалення навчально-виховного процесу в сучасному аграрному ВНЗ;

г) Нові факультети та кафедри ХДАУ (1991-2004 р.р.);

д) структура ХДАУ та особливості управління сучасним вищим навчальним закладом.

Завдання 2.* Складіть професіограму менеджера сучасного вищого навчального закладу. Використайте посібник „Практикум по психології менеджменту і професійної діяльності” (Під. ред. С.Г.Никифорова, М.А.Дмитрієвої, В.М.Снєткова). – СПб.: Речь, 2001. – 448 с. – С. 24-28.

Яким, з Вашої точки зору, повинен бути стиль управлінської діяльності декана, завідуючого кафедрою? Запропонуйте методи стимулювання творчого зростання викладачів сучасного вищого навчального закладу.

Які з них використовуються в ХДАУ?

Як визначається рейтинг кафедри, факультету?

__________

* завдання виконується за результатами індивідуальної діагностики.

Завдання 3.* Експертна оцінка діяльності менеджера в галузі вищої освіти.

Перш ніж здійснити експертну оцінку та самооцінку особистісних якостей менеджера вищого навчального закладу, пропонуємо звернути увагу на чинники, які в найбільшій мірі впливають на ефективність управлінської діяльності загалом. Такими чинниками є:

  • наявність управлінських знань і, зокрема, знань в галузі психології управління;

  • володіння практичними уміннями в галузі управління;

  • готовність і здібності до управлінської діяльності;

  • здібності здійснювати конструктивну взаємодію з підлеглими і керівництвом.

  • власний досвід як основа організації в проблемах управління вищою школою.

Для розвитку вище вказаних якостей особистості пропонуємо Вам:

1). Провести інтерв’ю з керівником одного з підрозділів університету (завідуючим кафедрою, лабораторією, навчальним відділом), деканом, заступником декана), заповнити графу (3) таблиці 7, далі здійснити самооцінку вказаних якостей (графа 4).

Таблиця 7

п/п

Якості керівника

Оцінка

Самооцінка

1

2

3

4

1. 

Професійна ерудиція

 

 

2. 

Економічні знання

 

 

3.

Уміння працювати з джерелами інформації

 

 

4.

Уміння аналізу професійної діяльності

 

 

5.

Уміння керувати людьми

 

 

6.

Уміння планувати роботу

 

 

7.

Уміння розподіляти роботу

 

 

8.

Уміння контролювати діяльність підлеглих

 

 

9.

Уміння створювати позитивний мікроклімат

 

 

10.

Уміння створювати доброзичливі взаємовідносини в колективі

 

 

11.

Уміння вирішувати завдання професійної діяльності (як викладач)

 

 

12.

Уміння заохочувати людей

 

 

13.

Уміння відстоювати інтереси колективу

 

 

14.

Обов’язковість

 

 

15.

Вимогливість до інших

 

 

16.

Вимогливість до себе

 

 

17.

Критичність розуму

 

 

18.

Оригінальність мислення

 

 

19.

Гнучкість розуму

 

 

20.

Кмітливість

 

 

21.

Цілеспрямованість

 

 

22

Уміння прогнозувати результати діяльності

 

 

23.

Доброзичливість

 

 

24.

Гуманізм

 

 

25.

Тактовність, вихованість

 

 

26.

Витриманість

 

 

27.

Уміння вирішувати конфлікти

 

 

28.

Емпатія

 

 

29.

Толерантність

 

 

30.

Скромність

 

 

31.

Працездатність

 

 

32.

Продуктивність діяльності

 

 

33.

Енергійність

 

 

34.

Креативні здібності

 

 

35.

Захопленість роботою

 

 

2). Використовуючи наступну шкалу оцінок якості:

„7” – виражена яскраво,

„6” – виражена,

„5” – скоріше присутня,

„4” – невизначена,

„3” – скоріше відсутня,

„2” – не виражена,

„1” – абсолютно відсутня,

розрахуйте середню оцінку по кожному блоку якостей (табл.8.).

Якості керівника

Таблиця 8

І блок

(ознаки 1-4)

  • професійні уміння

ІІ блок

(ознаки 5-16)

  • організаційні якості

ІІІ блок

(ознаки 17-22)

  • інтелектуальні характеристики

IV блок

(ознаки 23-30)

  • відношення до людей

V блок

(ознаки 30-31)

  • трудова активність

Для визначення середньої оцінки по блоку слід загальну суму відповідних оцінок поділити на кількість ознак, що складають блок.

3). Розрахувати математичне очікування М і середньоквадратичне відхилення оцінок за ознаками і блоками α:

(1),

α =(2),

(3),

де xi – значення показника по ознаці чи блоку.

n = 1 (якщо Ви опитували тільки одного респондента).

Якщо n ≠ 1, то слід розрахувати усереднене значення показника по ознаці чи блоку як середне арефметичне оцінок експертів.

4). Інтерпретація отриманих даних.

Таблиця 9

Зони

Характеристика зони

Прогноз

Номінальна

Менш, ніж М – α

Якості, які практично не присутні в людині

Немає здібностей до конкретного виду діяльності

Потенційна

Від М – α до М

Якості слабко виражені

Необхідно розвивати якості в процесі навчання чи самоосвіти або через корекцію поведінки

Перспективна зона

Добре сформовані знання і достатньо розвинені уміння

Рекомендується звернути увагу на розвиток менш розвинених якостей

Оперативна зона

Добре сформовані знання і добре розвинені уміння по кожному блоку

Самовдосконалення

5). Творче завдання.

Запропонуйте здійснити оцінку Ваших якостей особистістю, яку Ви оцінювали. Порівняйте її оцінку з Вашою самооцінкою. Визначить основні напрямки Вашого професійного самовдосконалення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]