Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Рекомендована література

1. Базілінська О.Я. Макроекономіка. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442с.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / За ред. В.Д. Базилевича, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атака, 2009. - 368 с.

3. Задоя О.А., Петруня Ю.С. Макроекономіка: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – 381 с.

4. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики./ Канцір І.А., Кліпкова О.І., Іванець Л.В. Навч. пос.- ПП “Новий світ – 2000”, 2010.- 444 с

5. Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко. - К. : КНЕУ, 2005.-441с.

6. МэнкьюН.Г.Макроэкономика.Пер. с англ. М.:Издат. МГУ, 2001-736с.

7. Мельникова В.І., Клімова Н.І., Макроекономіка.- Навч. посіб. -К.: ВД «Професіонал», 2004.-394 с..

8. Савченко А.Г. макроекономіка : Навч.- Метод.посібник для сам ост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001 – 132 с.

Інтернет-джерела

  1. Сайт Державного комітету статистики – www. ukгsаt. gоv.uа

  1. Сайт Міністерства економіки України – www. mе. gоv. uа

  1. Сайт Національного банку України -www. bаnk. gоv.uа

1.4. Програма навчальної практика з мікроекономіки

Метою навчальної практики є поглиблення знань студентів та набуття ними практичних навичок проведення мікроекономічного аналізу.

На практичні заняття з навчальної практики виносяться найсуттєвіші питання, які потребують обговорення, більш конкретного з`ясування сутності та розгляду методики вирішення проблеми. Важливим завданням навчальної практики є поглиблення знань студентів шляхом розгляду ситуаційних вправ, розв`язання задач. Залежно від теми практичного заняття розрахунково-ситуаційні завдання можуть надаватись для виконання групі студентів або доводитись кожному студенту індивідуально. У процесі навчальної практики здійснюється поточний контроль рівня знань студентів. Наприкінці занять проводиться обговорення одержаних результатів, підводяться підсумки та оцінюється успішність роботи студентів.

За результатами навчальної практики студент повинен знати:

- систему основних категорій мікроекономічної теорії;

- сутність корисності економічного блага, взаємозалежність сукупної та граничної корисності;

- головні фактори впливу на попит і пропозицію в ринкових умовах;

- сутність, види та механізм розрахунку витрат суб’єктів господарювання;

- особливості та відмінні ознаки основних типів ринкових моделей;

- принципи визначення оптимальних обсягів виробництва в умовах різних типів ринку;

- особливості формування цін на фактори виробництва;

- передумови та механізм досягнення рівноваги споживача й виробника, а також встановлення загальної ринкової рівноваги;

- роль держави в ринковій економіці.

Студент повинен вміти:

- використовувати основні положення і методологічні підходи мікроекономіки при вивченні інших економічних дисциплін;

- розраховувати основні мікроекономічні показники та визначати вплив різних факторів на них;

- здійснювати ґрунтований мікроекономічний аналіз та на його основі приймати найбільш оптимальні господарські рішення.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.