Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Тема 5. Організація служби управління персоналом в організації.

Одним з завдань практики є аналіз рівня кадрового, діловодного, технічного, нормативно-методичного і правового забезпечення роботи кадрової служби підприємства. При цьому слід детально вивчити номенклатуру справ кадрової служби, схему документообігу, форми ведення документації з кадрових питань.

Потрібно також здійснити оцінку результативності діяльності кадрової служби та навести систему факторів, що її визначає. Проаналізувати витрати на її утримання. Запропонувати заходи щодо розгортання діяльності в напрямку управління персоналом на наступні 3-5 років, при цьому визначити основні задачі кадрової служби в цих умовах та розробити кваліфікаційну характеристику керівника служби управління персоналом.

Форма контролю виконання - включення до звіту номенклатури справ кадрової служби, схеми документообігу, фактичних форм ведення документ; її з кадрових питань, розроблених студентом короткого плану розгортання діяльності в напрямку управління персоналом на наступні 3-5 років та кваліфікаційної характеристики керівника служби управління персоналом.

Підсумковий контроль здійснюється в процесі перевірки звіту про практику та під час його захисту перед комісією.

Звітність з практики

Результати проходження практики студент оформляє у вигляді письмового звіту, який поєднує всі теми програми практики:

1 .Система управління персоналом організації

2.Формування персоналу організації. Ділова оцінка персоналу.

3.Професійний розвиток і навчання персоналу в організації.

4.Система компенсації і винагород в організації

5.Організації служби управління персоналом в організації.

Достовірність інформації, поданої в звіті, підтверджується зразками документації служби управління персоналом організації (посадова інструкція керівника відділу кадрів, .плани роботи з персоналом, статистична звітність, організаційно-розпорядча документація з кадрових питань та ін.).

"Операційний менеджмент" мета та завдання виробничої практики

Метою практики з операційного менеджменту є закріплення теоретичних знань, трансформації загальних принципів операційного менеджменту у конкретні спеціальні навички по управлінню проектами і технологічними процесами в сфері виробництва і сервісу, по управлінню організаційними і технологічними факторами економічного зростання конкретної організації, реструктуризації сталої техніко-технологічної бази, формування витрат на проектування і вироблення продукції і послуг. Тобто в узагальненому вигляді метою виробничої практика будемо вважати закріплення знань і придбання практичних навичок з питань організації і управління операційною діяльністю організації.

За період практики студент повинен спромогтися отримати досвід організаційної і фахової праці, перевірити і реалізувати свої знання з питань збору і аналізу інформації, створенню нормативної бази організації, вирішення задач управління запарами, формування замовлень, перевірка методів вироблення економічного виправданих пропозицій відносно функціонування організації. Об'єктами проходження практики призначаються організації в сфері аграрного виробництва і сервісу, що уклали з університетом угоду про проведення спеціальної навчально-практичної діяльності.

Проходження практики з операційного менеджменту передбачає виконання одного з завдань або декількох з наданого переліку (по узгодженню з керівником практики і організацією) для придбань студентами навичок самостійного аналізу і розв'язання конкретних виробничих, наукових, організаційних проблем. Виконання завдань спрямоване на активізацію діяльності студентів, на розширення їх світогляду, стимуляції особистої ініціативи.

Перелік завдань і загально скороченні вказівки щодо їх виконання надається. Індивідуальні завдання по практиці в сфері промислових виробничих організацій.

Аналіз організації як системи.

Завдання 1. Основні елементи структурної побудови організації як системи.

Опишіть побудову організації де проходите практику як систему. Виділіть операційну систему, основні підсистеми (підрозділи), визначте їх взаємозв'язки:

  • зовнішні і внутрішні фактори впливу на підсистеми різної ієрархії і на систему в цілому;

  • визначте основні управляючі функції елементів операційної системи.

Завдання 2. Економічна характеристика і організація діяльності /.Визначте і опишіть основні види діяльності організації як функціональні особливості складових системи. Опишіть зовнішні функціональні зв'язки: споживачі, постачальники, ресурси, що використовуються, джерела, види продукції, що випускається, конкурентна стійкість організації, обсяги ринку. 2.0сновні економічні показники діяльності організації. Визначте, дайте характеристику і проаналізуйте, класифікуйте функції по значущості, керованості. Визначить і дати аналіз економічної доцільністі розміру підприємства.

Функції і складові операційного менеджменту організації

Завдання 1. Складіть ієрархічну схему апарату управління організацією. Визначте зв'язки між підсистемами і елементами управління, типи управління. Зробіть аналіз ефективності прийнятої схеми управління.

Завдання 2. Складіть список з функціональних обов'язків операційного менеджера виробництва, менеджера з' маркетингу. Визначте роль, місце кожного у виробництві і управлінні. Опишіть своє ставлення до відповідності їх посад цілями організації.

Завдання 3. Проведіть аналіз і дайте загальну оцінку ефективності організаційної структури. Сформуйте на підставі попередніх матеріалів свої пропозиції щодо підвищення ефективності економічної діяльності на підставі реорганізації системи менеджменту.

Управління витратами в організації

Завдання 1. Визначте сутність поняття "управління витратами". Опишіть організаційно-економічні важелі по зниженню витрат. Який розподіл задач і відповідальності серед менеджерів різних рівней? Методи розрахунків витрат.

Завдання 2. Визначте взаємозв'язки обсягів виробництва, прибутку і витрат. Яка система розрахунку собівартості застосовується в організації. Бюджетування: постачання і документообіг. Контроль за витратами.

Завдання 3. Врахування витрат на виробництво і продукцію. Постанова управлінського обліку. Операційний контроль за витратами. Схема і структура аналізу витрат.

Завдання 4. Визначте методи організації інформаційних потоків в системі управління витратами. Формування, збирання і обробка інформації. Автоматизація планово-контрольних розрахунків (інформаційні системи, СППР). Функції менеджменту у процесі розробки і управління проектами.

Завдання 1. Вивчить і опишіть існуючу систему розробки проекту продукту, або послуги. Який застосовується метод, хто цим займається і їх функції. Зніміть копію з якогось проекту. Зробіть аналіз і додайте Ваш коментар щодо якості проекту.

Завдання 2. Визначте ефективність існуючих в організації методів розробки проекту. Вкажіть слабкі і сильні боки існуючих проектів продукту або процесу.

Завдання 3. Визначте роль організації, її цілі, стратегію розвитку, зробіть аналіз сильним і слабким сторонам, виділіть основні фактори зовнішнього впливу, зробіть 8\\ЮТ - аналіз.

Управління інноваційною діяльністю.

Завдання 1. Основні риси і принципи розробки інноваційних проектів.

Визначте наявність інноваційної діяльності і інноваційних проектів в організації. Ознайомтесь з структурною побудовою цих проектів. Які інструментарії використовуються при розробці?. Ознайомтесь з супроводжуючим матеріалами. Зробіть калькуляцію витрат.

Завдання 2. Визначте наявність інноваційної діяльності організації. Як здійснюється розподіл праці в цієї діяльності. Функції менеджерів по інноваційній діяльності. Зробіть аналіз.

Завдання 3. На прикладі однієї інновації визначте ефективність, термін повернення витрат. Зробіть відповідні розрахунки, супроводіть їх графіками і схемами.

Завдання 4. Виявіть, які інновації були впровадженні в господарську діяльність організації за останні 3 роки. Яка інноваційна стратегія організації (наявність проекту). Опишіть контроль виконання проекту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]