Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

3. Освітньокваліфікаційний рівень «магістр»

3.1 Програма комплексної виробничої практики з фаху вступ

Програма підготовлена на основі «Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»», затвердженої Міністерством освіти і науки України (2011р.)

Комплексна практика з дисциплін за фаховим спрямуванням (професійно орієнтована) складається і двох компонентів: теоретичного навчання в університеті та практичної підготовки на основі "навчального контракту", однієї з компаній сфери економіки України. Основним завданням практики є якість випускника. Тому в процесі професійної підготовки майбутніх магістрів з менеджменту увага ХДАУ акцентується на розвитку у студентів:

 • творчих здібностей;

 • самостійності;

 • умінь приймати рішення;

 • здатності працювати у колективі.

Проведення практики з дисциплін за фаховим спрямуванням і передбачає практичну підготовку вирішення цих питань.

Відповідно до навчальної програми магістерської підготовки кафедрою менеджменту організацій організується практика з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів магістратури на конкретному підприємстві, в організації, установі АПК України.

Відповідальність за виконання програми комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням покладається на практиканта, який повинен знати як саме виконуються певні види роботи і вміти показати, що він засвоїв професійні павички.

Адміністрація університету бере на себе зобов'язання і несе відповідальність за проведення політики щодо якості практики.

1. Мета, завдання і місце комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням у навчальному процесі

Комплексна практика з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів-менеджерів - це один із видів професійної практики, яка є однією із ланок практичної підготовки магістрів з менеджменту, підготовчою стадією до розробки магістерської роботи (проекту) і проводиться з метою узагальнення теоретичних знань і вдосконалення системи цих знань; узагальнення практичних умінь та навичок на базі конкретного суб'єкта господарювання через оволодіння професійним досвідом; виховання самостійності як риси особистості.

Основним завданням практики з дисциплін за фаховим спрямуванням є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посадах освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних умінь із спеціальності та навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, набуття досвіду організаційної, виховної роботи в колективі, уміння працювати 1 фактичним матеріалом виробничої діяльності підприємства і використовувати його для виконати кваліфікаційного завдання.

Комплексна практика з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів-практикантів знаходиться в ролі помічника (дублера) керуючого відповідними структурними підрозділами підприємств аграрної галузі

Бажано направляти студентів на практику до підприємств; установ і організації, до яких вони після закінчення навчального закладу будуть направлені на роботу.

За наявності вакантних місць студенти можуть зараховуватися на штатні посади, якщо робота па цих посадах задовольнятиме вимоги програми, практики.

Зміст практики, приблизний перелік робочих місць і тривалість роботи студентів під час практики визначається програмами і завданнями практики.

2. Керівництво комплексною практикою з дисциплін за фаховим спрямуванням

Навчально-методичне керівництво фаховою практикою студентів магістратури здійснюється кафедрою менеджменту організацій.

Відповідальність за проходження студентами магістратури комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням покладається на викладача кафедри менеджменту організація - відповідального від кафедри за організацію і проведення практики.

Він:

 • розробляє "Робочу програму комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням", навчально-методичну документацію;

 • здійснює організаційне і методичне керівництво практикою студентів і контроль за її проведенням;

 • забезпечує виконання підготовчої і поточної роботи з організації і проведення практики;

 • організує узгодження програми комплексної кваліфікаційної практики з підприємствами й установам і базами;

 • разом із завідувачами випускових кафедр призначає з числа досвідчених викладачів керівників практики (які є керівниками магістерських робіт);

 • падає студентам для ознайомлення можливий перелік базових підприємств - місць проходження практики;

 • розподіляє студентів по базах практики, які повинні строго відповідати переліку базових підприємств і організацій, між якими і університетом укладено договори, або тій організації, звідки надано лист-заявку на студента, готує і представляє начальнику відділу практики ВНЗ списки студентів, їхнє

закріплення за базами практики і необхідну документацію по направленню студентів на фахову практику;

 • видає студентам направлення на практику;

 • готує і проводить разом з деканатом організаційні збори студентів перед початком практики;

 • організує консультації для студентів у період практики, складає розклад консультацій;

 • разом із завідувачем кафедрою менеджменту організацій {заступником завідувача по навчальній роботі) формує спеціальну комісію з захисту звітів по практиці, розробляє графік її роботи (графік засідань) і приймає участь у її роботі;

 • організує на кафедрі виставку кращих звітів про практику студентів магістратури;

 • у двотижневий термін після закінчення практики готує звіт про її підсумки і представляє його у відділ практик ВНЗ;

- організує збереження наданих студентами документів про практику на кафедрі протягом одного року в спеціально відведених місцях без можливості доступу студентів (за зберігання цих документів на кафедрі відповідає матеріально відповідальна особа, а по закінченні строку зберігання документи знищуються спеціально створеною комісією по університету, що оформляється відповідним актом).

Науково-методичне керівництво практикою студентів на підприємстві здійснює керівник комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням від ВНЗ. який є керівником магістерської роботи студента й основним його консультантом, призначуваним завідувачем випускової кафедри на увесь період проходження практики і виконання магістерської роботи.

Керівник комплексної практики і дисциплін за фаховим спрямуванням від ВНЗ:

- розробляє тематику індивідуальних завдань, відповідно до "Робочої програми практики":

- до початку практики проводить консультацію, де пояснює мету, завдання практики, структуру звіту, порядок оформлення необхідних документів тощо;

- видає студентам магістратури індивідуальні завдання на практику

- випас щоденники проходження практики

- разом з керівником практики від підприємства і студентом складає календарний план виконання програми практики І затверджує його;

 • разом із керівником практики, призначеним від підприємства-бази практики, бере участь у розподілі й перемішенім студентів по робочих місцях, згідно з програмою практики;

 • консультує студентів із питань проходження практики і складання звіту;

 • надає науково-методичну допомогу студентам: рекомендує основну і додаткову літературу, допомагає в підборі і систематизації практичного матеріалу

 • здійснює контроль за процесом проходження практики студентами, а саме: перевіряєякість роботи студентів, контролює виконання ними індивідуальних завдань;

 • здійснює контроль за правильністю використання студентів у період практики І організацією їх дозвілля;

 • по завершенню практики затверджує щоденник практики, заповнений по всіх розділах, підписаний керівником практики від підприємства та затверджений печаткою підприємства;

- за результатами виконання програми практики оцінює роботу кожного практиканта, рецензує і завізовує складені ними письмові звіти, звертаючи увагу на відповідність змісту представленого звіту поставленим завданням, на недоліки при проведенні практикантом аналізу діяльності підприємства і висвітленні визначених програмою практики питань, на обґрунтованість і достовірність зроблених висновків, визначення недоліків у роботі підприємства та пропозицій щодо удосконалення його діяльності (при перевірці звіту не допускається по тексту ставити окличні або запитальні знаки без пояснення сутності зауваження);

- здійснює контроль за своєчасністю (у тижневий строк по завершенню практики) представлення студентом усіх звітних документів (див. розділ 6):

- бере участь у засіданні спеціальної комісії з захисту звітів по практиці:

Загальне керівництво роботою студентів на підприємстві покладається на керівника підприємства, його заступника або одного з провідних фахівців - керівника практики від підприємства, який призначається наказом по цьому підприємству з метою забезпечена орієнтованого на специфіку підприємства і його підрозділів керівництва практикою, І який несе особисту відповідальність за проведення практики. Про те, хто саме є керівником практики від підприємства, обов'язково зазначається в договорі між ВНЗ і підприємством. Керівних практики від підприємства зобов'язаний:

 • забезпечити зв'язок між безпосереднім керівником від підприємства і керівником від ВНЗ;

 • разом з керівником практики від ВНЗ скласти календарний план виконання програми практики;

 • організувати практику студентів у повній відповідності з розробленою програмою практики;

 • забезпечити найбільшу ефективність проходження практики, виконання студентами програм та індивідуальних завдань;

 • надати студентам робочі місця у відповідності з робочою програмою;

 • організувати навчання студентів правил техніки безпеки, охорони праці;

 • турбуватися про умови праці й побуту студентів;

 • забезпечити студентів під час проходження практики на робочих місцях харчуванням та при необхідності - житлом на умовах постійних працівники], або орендованим;

 • забезпечити виконання календарних планів виконання програми практики й здійснювати контроль за їх дотриманням;

 • створити необхідні умови для одержання студентами в період проходження практики інформації про техніку і технологію виробництва, організацію виробництва і праці, економіку І управління виробництвом тощо;

 • надати можливість студентам користуватися наявною літературою, необхідною документацією;

 • забезпечити і контролювати дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

 • організовувати для студентів необхідні консультації: з усіх питань, що входять у завдання комплексної кваліфікаційної практики, із залученням викладачів ВНЗ і фахівців підприємства; з дисциплін за фаховим спрямуванням, з метою створення умов для кращого освоєння практикантами нової техніки, засвоєння новітніх технологій управління, сучасних методів організації праці менеджера; з питань ведення щоденника, складання письмового звіту про практику тощо;

 • надати студентам можливість користуватися обчислювальною й оргтехнікою для обробки інформації й оформлення звіту;

Безпосередньо керівництво практикою студентів у бригадах, секціях та інших об'єктах практики здійснюють кваліфіковані менеджери, в обов'язки яких входить:

 • розподіляти студентів за робочими місцями згідно з графіком проходження практики;

 • проводити Інструктаж з техніки безпеки і протипожежної охорони на підприємстві й робочому місці під час виконання конкретних видів робіт;

 • знайомити практикантів з організацією робіт на конкретному робочому місці;

 • надавати студентам інформацію про техніку і технологію виробництва, організацію виробництва і праці, економіку й управління виробництвом тощо;

- надавати допомогу студентам у підборі, систематизації й аналізі первинної техніко-економічної інформації на підприємстві.

 • постійно контролювати дотримання студентами календарного плану виконання програми практики і якість її виконання;

 • перевіряти і підписувати щоденники практики;

 • писати відгуки або короткі характеристики про роботу кожного студента під час практики з оцінкою фундаментальної, загально професійної і спеціальної підготовки, з відображенням виконання програми практики та індивідуального завдань, якості набутих професійних знань, умінь та навичок, дисципліни студента, ретельності та ініціативності у виробничій роботі, участі у суспільному житті організації та в освоєнні нової техніки і технологій тощо, відношення до виконання завдань і програми практики взагалі, обсягів і повноти висвітлення виконаних завдань у період практики;

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]