Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

2. Аналіз ресурсного потенціалу

Дається характеристика динаміки і рівня забезпеченості підприємства ресурсами та ефективності використання ресурсного потенціалу.

Розраховуються такі показники:

  1. Коефіцієнт фізичного зносу основних засобів, % (за даними балансу):

Знос основних засобів X 100

Первісна вартість основних засобів

2. Коефіцієнт відновлення основних засобів, %:

вартість основних засобів, які надійшли за рік ? 100.

вартість основних засобів на кінець року

3. Коефіцієнт вибуття основних засобів, %:

вартість основних засобів, які вибули за рік х 100.

вартість основних засобів на початок року

4. Припадає оборотних засобів на 1 гри. Основних засобів, грн. (за даними балансу:)

вартість оборотних засобів,

вартість основних засобів

Висновки за результатами розрахунків роблять двома напрямками:

1) оцінка динаміки показників підприємства;

2) порівняння показників підприємства з середніми даними по господарствах району.

3.Аналіз виробництва продукції рослинництва

Здійснюється аналіз динамки і виконання плану урожайності сільськогосподарських культур.

Наводяться фактори, які обумовлюють підвищення (зниження) урожайності сільськогосподарських культур. Проводиться аналіз розподілу продукції рослинництва.

4. Аналіз виробництва продукції тваринництва

Здійснюється аналіз динаміки і виконання плану продуктивності тварин.

Наводяться фактори, які обумовлюють підвищення (зниження) продуктивності тварин. Проводиться аналіз розподілу продукції тваринництва.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Аналіз фінансових результатів і рівня рентабельності підприємства проводиться за основними показниками.

За результатами аналізу формулюється висновок шодо видів сільськогосподарської продукції, які найбільш суттєво впливають на формування фінансових результатів діяльності підприємства.

Звітність з практики

Результати проходження практики студент оформляє як розділ звіту. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність висновків і пропозиції. В розділі "Аналіз господарської діяльності" повинні знайти відображення.

Письмовий звіт поєднує всі теми програми практики.

1. 8. Програма комплексної виробничої практики з менеджменту

Зміст комплексної виробничої практики з менеджменту включає такі складові: управління персоналом, операційний менеджмент,

"Управління персоналом" мета та завдання виробничої практики

Виробнича практика з дисципліни "Управління персоналом" - скла; ова частина навчального процесу студентів спеціальності "Менеджмент організацій" ОКР "Бакалавр" і є його продовженням у виробничих умовах.

Основною метою даної практики є формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень з управління персоналом під час конкретної роботи в умовах виробництва.

Цілями практики є:

- поглиблення і закріплення знань з дисципліни "Управління персоналом" на основі практичного навчання;

- розвиток навичок науково-дослідної роботи і формування творчого дослідницького підходу до розв'язання прикладних завдань;

  • вироблення у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності на посадах, що вимагають кваліфікації бакалавра з менеджменту;

  • формування та розвиток професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;

  • набуття досвіду ділового спілкування з операційними менеджерами підприємства, фахівцями, працівниками підприємства.

Завдання практики полягають у:

- розгляді функцій управління персоналом на підприємстві (місці виробничої практики);

-здійсненні аналізу якісного складу персоналу, вивчення методів планування потреби підприємства (місця виробничої практики) у персоналі та методів підбору і відбору персоналу на вакантні посади;

-вивченні методів управління персоналом та практики управління службово-професійним просуванням на підприємстві (місці виробничої практики);

  • розгляді практики оцінки і атестації кадрів;

  • вивченні прогресивних методів раціоналізації праці і активізації людського фактора на підприємстві (місці виробничої практики);

  • розгляді кадрової політики та системи компенсації і винагород підприємства (місця виробничої практики).

Зміст програми практики

Тривалість практики - один тиждень. Календарні строки практики визначаються навчальним планом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]