Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Тема 3. Впровадження нововведень на підприємстві

Ознайомитися із нововведеннями на підприємстві, зокрема: застосування нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур; використання нових порід сільськогосподарських тварин; використання нової техніки, технологій; застосування нових гербіцидів, пестицидів, добрив та ін. Оцінити їх ефек­тивність. Вивчити та оцінити впровадження напрямків науково-технічного прогресу на базовому підприємстві. Дослідити та узагальнити умови використання організаційних інновацій розвитку та підвищення ефективності виробництва за рахунок удосконалення існуючих та застосування нових методів і форм організації виробництва і праці, елементів господарського механізму. Дати оцінку впливу організаційно-технічних та інших нововведень на економічні та соціально-екологічні показники діяльності підприємства, обчислити приріст об'єму виробленої продукції, приріст продуктивності праці, приріст фондовіддачі, приріст фондоозброєності, приріст рентабельності, частку економії від впровадження новацій у загальних витратах на виробництво продукції. Визначити коло обов'язків, повноважень, відповідальності спеціалістів підприємства, які здійснюють управління інноваційною діяльністю та проаналізувати їх адекватність потребам підприємства.

Тема 4. Зв'язки підприємства з науково-дослідними установами

Вивчити і охарактеризувати творчі зв'язки підприємства з науково-дослідними установами та іншими інноваційними структурами і проаналізувати ефективність їх співпраці. Якщо такі зв'язки відсутні, то необхідно підготувати пропозиції щодо налагодження контактів з науково-дослідними установами.

Навчальні матеріали, які характеризують рівень знань і навичок, що одержали студенти під час проходження практики (подаються у формі додатків до звіту про практику).

Під час проходження практики студент-практикант повинен ознайомитися і опрацювати:

 • посадові інструкції спеціалістів підприємства, які займаються впровадженням нововведень;

 • положення про преміювання на підприємстві за інновації;

 • інноваційну пропозицію підприємства;

 • бізнес-план інноваційного проекту.

Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання видається науковим керівником випускної роботи і спрямоване на її підготовку, зокрема, збір і опрацювання первинної і статистичної інформації. Перелік орієнтовних індивідуальних завдань.

Завдання 1. "Обґрунтування програми, фундаментальних досліджень і прикладних розробок" Для якісного і своєчасного виконання завдання з даного напряму необхідно:

 • визначити за характерними ознаками види дослідницьких робіт, що виконуються інноваційною фірмою;

 • сформулювати основну мету і головні завдання, що виконуються у процесі реалізації інноваційно-інвестиційних розробок;

 • розрахувати трудомісткість проведення прикладних розробок фірми;

 • визначити загальні витрати на проведення НДДКР на основі даних про рівень їх трудомісткості;

 • скласти кошториси на виконання окремих тем НДДКР;

 • провести оцінювання результативності прикладних розробок за їх науковою новизною та інформативною місткістю;

 • визначити основні науково-технічні і соціально-економічні результати завершених НДДКР підприємства;

 • розрахувати економічний ефект НДДКР і розподілити його між співвиконавцями за ступенем реальної участі.

Завдання 2. "Техніко - економічні розрахунки при проектуванні нових виробів та технології їх виготовлення"

Для здійснення цього завдання необхідно зробити таке:

 • вивчити та описати принципову схему економічного обґрунтування та оцінювання ефективності конкретного нового виробу, що проектується на підприємстві-продуценті;

 • визначити послідовність робіт у процесі економічного обґрунтування нової конструкції виробу (машини, приладу, продукту), яка впроваджується на даному підприємстві;

 • здійснити вибір техніко експлуатаційних параметрів нового виробу, які мають бути поліпшені (оптимізовані) порівняно з його аналогом;

 • визначити витрати на виробництво (собівартість) одного виробу, що буде освоєне в поточному році;

 • обґрунтувати граничну ціну спроектованого нового виробу;

 • розрахувати економічну ефективність освоєного виробництвом нового виробу на даному підприємстві.

Завдання 3. "Визначення економічної ефективності капітального ремонту, модернізації та заміни виробничого устаткування"

Щоб підготувати таке індивідуальне завдання, необхідно здійснити такі дії:

 • з діючого парку устаткування відібрати найбільш коштовне устаткування, яке підлягає капітальному ремонту в поточному році;

 • визначити склад витрат і втрат при капітальному ремонті, модернізації та заміні конкретного виду (типу, моделі) виробничого устаткування;

 • розрахувати коефіцієнт економічної ефективності витрат на черговий капітальний ремонт відповідної одиниці устаткування;

 • обчислити коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт і модернізацію, що проводяться одночасно (суміщені у часі);

 • визначити величину витрат і втрат у поцесі заміни діючого устаткування на аналогічну нову машину;

- порівняти розрахункову ефективність капітального ремонту, ремонту, суміщеного у часі з модернізацією та заміни застарілого устаткування і вибрати найефективніший варіант його оновлення (відтворення).

Завдання 4." Методи оцінки ефективності виробничих інвестицій" Необхідно здійснити такі дії:

 • проаналізувати виробничу і комерційну діяльність підприємства та виявити можливі шляхи їх удосконалення; визначити та проаналізувати наявні виробничі потужності, проаналізувати вікову та технологічну структуру обладнання, визначити відповідність використовуваних на підприємстві технологій найновішим світовим зразкам; проаналізувати асортиментну структуру продукції, охарактеризувати відповідність продукції підприємства вимогам ринку; визначити цільовий сегмент споживачів, описати стратегію збуту продукції та її після продажну підтримку.

 • довести необхідність певного нововведення (наприклад заміни старого обладнання, застосування нової технології виробництва продукції, освоєння нової продукції або підвищення якості продукції підприємства, вдосконалення системи збуту продукції підприємства та ін.) шляхом реалізації відповідного інвестиційного проекту.

 • визначити суму початкових інвестицій, необхідних для реалізації проекту (наприклад, при заміні обладнання це вартість нового обладнання і пусконалагоджувальних робіт). Визначити величину можливого початкового доходу (наприклад, суми від реалізації застарілого устаткування).

 • порівняти найбільш вагомі показники (наприклад, обсяги виробництва, постійні та змінні витрати, показники якості продукції), що характеризують ефективність діючого виробництва (або діючої системи збуту продукції) та варіанту (варіантів) його вдосконалення.

 • розрахувати такі показники ефективності впровадження нововведень (здійснення інвестиційного проекту): чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності, термін окупності інвестицій, індекс прибутковості.

Звітність з практики

Результати проходження практики студент оформляє у вигляді письмового звіту. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Письмовий звіт поєднує всі розділи програми практики. Його зміст наступний:

 1. Інноваційна діяльність підприємства.

 2. Планування інноваційної діяльності.

 3. Впровадження нововведень на підприємстві.

 4. Зв'язки підприємства з науково-дослідними установами.

 5. Висновки та пропозиції.

Додатки

При написанні звіту можна використовувати дані державної статистичної звітності за формами № №1- інновація „Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства", 12-нтз „Звіт про впровадження інновацій", 5-нт (оновлення) , 5-нт (зразки) „Звіт про створені вперше в Україні зразки нових типів машин, устаткування, апаратів та приладів", 4-нт „Звіт про надходження та використання об'єктів промислової власності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.