Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

1.2 Програма навчальної практики “інформатика” вступ

Реалізація рішень державних програм, направлених на підвищення ефективності і якості виробництва, вимагає раціонального сполучення теоретичних знань спеціалістів з умінням вирішувати практичні питання.

Навчальна практика "Інформатика" покликана закріпити у студентів знання та навички, отримані при вивченні математичних дисциплін, поставити на якісно новий рівень можливість їх використання для вирішення економічних задач. Головним завданням практикуму є надбання практичних навичок вирішення реальних завдань з використанням персонального комп'ютера.

Ціллю навчальної практики має бути перевірка, закріплення і розвиток знань, умінь і практичних навичок у вирішенні типових задач на сучасних персональних комп'ютерах за допомогою прикладних програм Mathcad, Excel, Statistica.

Програма навчальної практики "Інформатика" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" розроблена відповідно до навчального плану дисципліни, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України і Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Навчальна практика включає 36 годин лабораторних занять з розв’язання на комп’ютері основних класів задач навчального циклу "Математика для економістів": "Вища математика", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Математична програмування", "Дослідження операцій".

Лабораторні роботи студенти виконують у комп’ютерних класах.

На початку практики завідуючий кафедри роз’яснює мету, завдання, зміст навчальної практики і вимоги до студентів під час проходження практики. Керівник практики ознайомлює студентів з планом проходження практики, індивідуальними завданнями, вимогами до їх виконання і оформлення та проводить інструктаж з техніки безпеки. До відома студентів доводиться також вид звітності про проходження практики (термін подання звіту та його форма). Кожний студент отримує індивідуальні завдання. Для розробки ускладнених задач студенти об’єднуються у групи спільної роботи.

Мета та завдання практики

Мета навчальної практики — поглибити знання, уміння та навички, здобуті при вивченні фундаментальних навчальних дисциплін "Вища математика", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Математична програмування", "Дослідження операцій", "Економетрія".

Завдання практики полягає у формуванні студентами початкових навичок професійної діяльності, пов’язаної з використанням комп’ютерів для розв’язання задач прикладної математики в економіці, самостійною розробкою розрахункових алгоритмів та поглибленням математичних, комп’ютерних знань і навичок, необхідних в практичній роботі менеджера.

Зміст, організація і проведення практики

У комп’ютерних класах ХДАУ студенти виконують завдання лабораторних робіт і подають звіти в зазначені терміни. Керівник навчальної практики зобов’язаний формулювати індивідуальні завдання, надавати студентам допомогу, необхідну для виконання самостійної роботи, перевіряти звіти, складати відгуки з практики.

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]