Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Тема 13 Ринок капіталу. Ринок землі

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Що є джерелом формування капіталу?

2. Які особливості встановлення рівноваги на ринку капіталу в коротко - та довгостроковому періодах?

3. Що таке відсоткова ставка? Назвіть її види.

4. Розкрийте зміст поняття «інвестиції». В чому полягає фінансовий та економічний критерії їх ефективності?

5. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового аналізу інвестиційних проектів.

6. Що таке дисконтування, у чому полягає необхідність його застосування?

7. Розкрийте проблеми ризику при інвестуванні.

8. У чому полягає унікальність землі як товару та фактору виробництва?

9. Дайте характеристику факторів, що впливають на величину попиту та пропозиції землі.

10. Що таке економічна рента?

11. Як визначається ціна землі?

Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [ 2, с.229-233, 5, с. 189-196, 6, с.300-328], підготовка теоретичних завдань [2, 3, 5, 7, 11].

Тема 14. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Розкрийте сутність загальної та часткової рівноваги.

2. В чому полягає ефект зворотного зв’язку?

3. В чому суть моделі Л. Вальраса?

4. Що є умовою ефективності обміну товарів?

5. Що показує діаграма Еджворта?

6. Який розподіл благ є Парето-ефективним?

7. Чи завжди конкурентна рівновага дозволяє вирішити проблеми справедливості?

8. Яке розміщення ресурсів вважається ефективним?

9. Як може держава впливати на більш рівномірний розподіл доходів?

10. Чи може знижуватись рівень бідності при поглибленні нерівності в суспільстві?

11. Назвіть критерії оцінки добробуту. В чому їх недоліки? Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [2, с.240-243, 5, с. 205-210, 6, с.331-346], підготовка теоретичних завдань [2, 3, 8,11].

Тема 15. Держава в мікроекономічній теорії

Питання для перевірки знань та обговорення:

1. Що таке інституції?

2. Назвіть форми власності та охарактеризуйте, як вони впливають на інституціональне середовище.

3. В чому полягає сутність трансакційних витрат? Назвіть та охарактеризуйте їх основні форми.

4. Що таке зовнішні ефекти? Розкрийте сутність негативних та позитивних зовнішніх ефектів, наведіть приклади.

5. Розкрийте сутність коригуючих податків та субсидій.

6. Чому виникає необхідність втручання держави для вирішення екологічних проблем?

Виконання тестових завдань, розгляд проблемних ситуацій, вирішення практичних завдань [2, с.253-256, 6, с.349-365], підготовка теоретичних завдань [2, 3, 8,11].

Рекомендована література основна

1. Базелінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ¸ 2004. – 351 с.

2. Безугла В.О., Постіл І.І. Мікроекономіка: Навч. пос. - К.: ЦУЛ¸ 2007. –288 с.

3. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М., Реверчук С.К. та ін.. Економічна теорія : макро- і мікроекономіка. - К.: Видавничий дім «Альтернативи» , 2001. – 606 с.

4. Долан 3. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб.: Экон. шк.., 1994. – 448 с.

5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003.-211 с.

6. Калініченко О.В., Березіна Л.М. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ¸ 2008. – 432 с.

7. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. / Пер с англ. 11-го изд. Т. 2. - М.: Республика, 1992. – 400 с .

8. Мельникова В.І., Яременко В.Г., Мельникова О.П., Корнівська В.О. Мікроекономіка: Навч. посіб. - К.: ВД «Професіонал», 2003.- 400 с.

9. Модульні контрольні завдання з курсу „Мікроекономіка” для студентів економічного факультету денної форми навчання всіх спеціальностей / Укл. Мартинова В.О. - К.: АПСВ, 2006.- 48 с.

10. Піндайк Р., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка/ Пер. з англ.. А. Олійника, Р. Скільського - К.: Основи,1996. – 646 с.

11. Семюелсон, Пол А., Нордгауз, Вільям Д.. Мікроекономіка/ Пер. з англ.- К.: Основи, 1998.–676 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]