Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Управління попитом.

Завдання 1. Визначте методи, на підставі яких організація досліджує попит на її продукцію. Використовує менеджер організації методи прогнозування попиту? Опишіть які. На підставі конкрентних матеріалів зробіть прогноз попиту на продукцію організації, розрахуйте точку беззбитковості.

Сукупне планування

Завдання 1. Визначте, які види планування застосовуються в організації. Складіть схему ієрархічного планування, виділіть фактори виробничого планування. Запропонуйте кращий метод сукупного планування.

Завдання 2. Визначте, як плануються в організації витрати: основні, на зберігання запасу, від невиконання заказу та ін. (перелічити). Складіть реальні витрати за останні три роки, графіки витрат у відповідальності з планом. Зробіть аналіз.

Управління запасами.

Завдання 1. Визначте структуру і витрати організації на підтримку запасів. Складіть перелік найменувань запасів. Визначте залежність їх обсягу від попиту. Які моделі управління запасами використовує організація ? Дайте характеристики і пропозиції.

Завдання 2. Визначте потрібні обсяги запасів для організації, яка точка чергового заказу. Чи є потреба організації у резервному і сезонному запасі? Зробіть аналіз реальної ситуації. Інформаційні потоки в системі управління запасами - класифікуйте їх, виділіть пріоритети. Зробіть перелік інструментарію, документації по управлінню запасами.

Календарне планування. Цехове управління.

Завдання 1. Визначте структуру цехового планування і місце менеджера по плануванню і контролю календарних графіків процесів в організації, які методи формування пріоритетів він застосовує. Вивчіть основні функції цехового управління. Зробіть перелік і характеризуйте інструментарій цехового управління. Наведіть реальний приклад.

Завдання 2. Складіть перелік інформації, що використовує менеджер у сфері цехового управління, сформуйте її у вигляді орієнтованих масивів.. Використайте графік Ганта на термін доба, або тиждень. Опишіть метод, що використовує організація для цехового управління і інновації в цьому питанні (візьміть за основу алгоритм Джонсона). Внесіть пропозиції.

Індивідуальні завдання для практики в організаціях сервісної сфери діяльності.

Операційна стратегія у сфері послуг

Завдання 1. Визначте операційну стратегію фірми. Використовується метод Р\\Ф в структурі організації? Як вирішується проблема конкуренто­спроможності? Зробіть аналіз економічного стану фірми на підставі моделі 4-х етапів досягнення конкурентної спроможності.

Проектування послуг і вибір процесу обслуговування

Завдання 1. Зробіть аналіз послугам, що надає організація на підставі 7-ми загальних положень. Як можна класифікувати послуги Вашої фірми на підставі форми контакту з клієнтом? Поясніть переваги вибраного фірмою способу контакту.

Завдання 2. Опишіть основні критерії і особливості проектування сервісних організацій. На підставі яких критеріїв і пріоритетів сформована і функціонує фірма (перелічити)? Які конкурентні переваги досягнуті фірмою? Що потрібно зробити для досягнення, або. підвищення конкурентної стійкості? Значення проекту і контролю в цьому процесі.

Завдання 3. Опишіть на прикладі Вашої фірми структуру сервісних контактів. Використайте для цього сервіс-системну матрицю. Яке стратегічне значення має ця матриця для фірми?

Завдання 4. Ознайомтесь з сервісним планом фірми. Складіть власну блок-схему, визначте основні характеристики операцій по наданню послуг. Визначте який тип сервісної системи найбільш притаманний для Вашої фірми. Зробіть аналіз. Опишіть, які сервісні гарантії найбільш властиві для фірми, яку частку займають витрати на ці гарантії у загальному обсязі витрат.

Проектування послуг і процесу обслуговування.

Завдання /.Стратегічне і оперативне значення сервіс-матриці.

Класифікуйте послуги організації і саму організацію по ступеню контактів з клієнтами і за пріоритетами. Визначте, яка категорія населення є клієнтами фірми, місце фірми в сервіс-матриці, як оцінюють клієнти послуги, що надає фірма, що найбільш важливе у пакеті послуг? Складіть загальний план системи обслуговування. Чи можна включити нові технології у процес діяльності фірми? Зробіть оцінку обслуговування за 3-х бальною шкалою.

Завдання 2. Управління системами масового обслуговування.

Опишіть фірму як систему МО (наявність черг, каналів обслуговування). Зберіть входящу інформацію для розрахунків параметрів системи (потік клієнтів, інтенсивність навантаження на канал, інтенсивність входящого потоку і обслуговування). На підставі фактичних даних розрахуйте і сформуйте пропозицію по питанням: завантаження каналів, кількість чекаючих клієнтів в чергах і системі, час очікування, ймовірність появи черги у конкретних умовах, потрібна кількість каналів.

Завдання 3. Планування пропускної спроможності сервісної організації.

Зробіть аналіз місця розташування Вашої фірми і періодичності коливання попиту. Визначте взаємозалежність інтенсивності входящого потоку клієнтів і інтенсивності обслуговування. Виразіть цю залежність графічно. Характеризуйте фази зростання пропускної здатності. Використайте при цьому методи лінійного програмування.

Розміщення сервісних об'єктів

Завдання 1. Територіальний фактор ефективності фірми.

Зберіть дані для визначення критеріїв і центру тяжіння: рентабельність фірми, кількість населення на одиницю об'єкту, вартість одиниці об'єкту або послуги, прибуток, обсяг послуг. Визначте залежність рентабельності від ціни на послуги і прибутків по регресійній моделі. Порівняйте результати розрахунків з рішенням задачі за евристичним методом Ардклана.

Завдання 2. Розміщення помешкань організації.

Опишіть розміщення офісу фірми, внутрішніх помешкань. Надайте оцінку «сервісному ландшафту». Визначте вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Сформуйте ознаки вдалого розміщення. Запропонуйте варіанти розміщення на підставі економічної ефективності і підвищення конкурентоспроможності.

Сукупне планування в сервісі.

Завдання 1. Спираючись на аналіз кадрового складу фірми і основні економічні показники діяльності, виберіть найбільш придатний варіант сукупного планування для даної організації: існуючий на часі (за кількістю персоналу); підтримуючий незначну кількість постійного персоналу; залишити незмінною чисельність робітників. Визначте еквівалент роботи: фактичну потребу в робітниках зайнятих постійно і почасово впродовж року. Матеріали навести у вигляді таблиць і графіків. Порівняти декілька варіантів сукупного плану можливого для фірми. Спирайтесь при цьому на методи лінійного, програмування.

Управління товарно-матеріальними запасами в системі сервісу.

Визначте на рівні організації в цілому або відділку одиницю врахування запасів. Складіть у вигляді таблиць щомісячні значення запасів, балансові вартості, місячний обсяг продажу. Як визначається сума на чергову закупівлю продукції (товару)?. Як формуються резервні фонди? Проведіть АВС-аналіз і наведіть дані у табличному і графічному варіантах.

Календарне планування роботи персоналу.

Ознайомтесь з існуючими в організації методами складання графиків робочих часів. Визначте характеристики входу і виходу, щодо маршрутів по різним процесам або функціям. Складіть таблиці показників навантаження в чол..-годинах для планування робочого часу на кожен день, зробіть добовий прогноз, штатний розклад. Запропонуйте власні підходи до календарного планування роботи персоналу.

Консалтінг менеджменту

Зберіть дані (на підставі опитування, спостереження) по персоналу фірми. Зробіть аналіз. Визначте найбільш вагомі проблеми організації, виділіть з них основну і економічно обґрунтуйте. Запропонуйте методи, підходи до її вирішення. Наведіть інструментарій.

Основні питання, що вирішуються при проходженні практики в аграрному секторі

Основна мета виробничої практики в аграрному секторі економіки:

 • поглиблення і закріплення знань з дисципліни "Операційний менеджмент" і "Маркетинг", набутих у процесі навчання;

 • удосконалення навичок у практичному розв'язанні організаційно - виробничих проблем в сучасних умовах ринкових стосунків методами операційного менеджменту;

 • ознайомлення з функціями операційного менеджменту і маркетингу в сфері аграрного бізнесу конкретної організації;

 • набуття досвіду ділового спілкування з адміністративним і управлінським апаратом (керівництво, менеджери і маркетологи організації, персонал агрофірми);

- придбання навичок і підготовка до самостійної роботи на посадах, що вима­гають кваліфікації бакалавра і спеціаліста з менеджменту.

Перелік питань з якими повинен ознайомитись практикант

 1. Ознайомитись і охарактеризувати виробничу сферу як операційну систему підприємства.

 2. Виділити і ознайомитись з основними операційними функціями , процесами у відповідної галузі виробництва і управління.

 3. Ознайомитись з особливостями складського обліку, зберіганням, постачанням і переробкою продукції рослинництва або тваринництва.

 4. Ознайомитись з організацією праці операційного менеджера і маркетолога, або з управлінським персоналом, що виконує їх функції.

 1. Ознайомитись з основним і додатковим обладнанням, що використовує менеджер і маркетолог.

 2. Ознайомитись з основними і допоміжними виробничими потужностями підприємства (агрофірми).

7. Ознайомитись з умовами праці та розпорядком роботи персоналу. Інструментарій, що використовується для управління і аналізу.

8. Ознайомитись з організацією трудових процесів у виробничих галузях. Зробити фотографію робочого дня робітника.

9. Провести спостереження і хронометраж конкретної операції.

10. Опрацювати баланс робочого часу. Визначити норми праці і криві продуктивності.

 1. Зробити аналіз стану нормування праці в організації (агрофірмі).

 2. Опрацювати організаційно - технологічну карту робочого місця.

13. Ознайомитись з структурою технологічної схеми вирощування культур (тварин) як проекту випуску продукції.

14. Ознайомитись з основними операційними процесами комерційної діяльності організації (агрофірми).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]