Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Наскрізна ПРОГРАМА 2012.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

2. Тема тичний план проведення практики

Назва теми

Кількість часу, год.

1. Аналіз розміщення, розміру і спеціалізації

10

2. Аналіз ресурсного потенціалу

10

3. Аналіз виробництва продукції рослинництва

10

4. Аналіз виробництва продукції тваринництва

10

5. Аналіз підсобних та допоміжних виробництв

10

6. Аналіз фінансових результатів і рентабельності

10

Рекомендована література

  1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория зкономического анализа: Учебник. 3-є изд. Перераб.-М.: Финансьі и статистика, 1995.

  2. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз" К.: КНЕУ, 2002.-232С.

  3. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Навч. Посіб.-Житомир, ЖПІ, 2000.-416С.

  4. Економічний аналіз: Навч. посіб./ Колектив авторів під керівництвом акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. К.: КНЕУ, 2001.-540с.

  5. Долинский В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.-К.: Вища школа, 1999-164с.

  6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. Посіб-3-тє. вид. . -К.: Знання-Прес, 2002,-190с.-(Вища освіта XXI століття).

  7. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. Підручник.-К.: Вища шк.., 1994.-415 с.

  8. Попович П.Я. Економічний аналіз суб'єктів господарювання. Підручник. -Тернопіль: Економічна думка, 2011.- 454 с.

  9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 5 изд./ Г.В. Савицкая.- Минск: 000»Новое Знание», 2001.-688 с.

10.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник- Мн:ИП «Зкоперспектива», 1998.-494с.

11. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських

підприємств. Підручник. К.: "Урожай", 1995.

12. Смекалов П.В., Тютюнник Ю.М. и др. Практикум по зкономическому аналізу нредприятий АПК.-СПб.: Санкт-Петербургский аграрньїй университет «Балтийский аудит», 1996. 13. Фудина А.В. и др. Анализ хозяйстгенной деятельности сельскохозяйственных предприятий.-М.:Агропромиздат, 1991-256 с.

14.Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч. Посіб.-К.: Вища шк., 1998-256 с.

15Лцків МІ. Теорія економічного аналізу.-Львів, Світ, 1993ю-215 с.

3. Методичні рекомендації

Вивчаючи наведені вище теми, практикант повинен дотримуватись наступних рекомендацій:

1. Аналіз розміщення, розміру і спеціалізації підприємства

Розміщення підприємства вивчається з точки зору географічної зони, віддаленості від обласного і районного центрів, підприємств - постачальників матеріально - технічних ресурсів, ринків реалізації основних видів продукції, транспортних комунікацій. Наводиться стисла характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємства.

На основі статуту підприємства наводиться інформація про форму власності, організаційно-правові засади функціонування, види діяльності.

Розглядаються основні елементи природнокліматичних умов (температурний режим, водний режим) та природних ресурсів. Зокрема по земельних ресурсах: типи і види грунтів, вміст гумусу, бали бонітувап та економічної оцінки, грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь, у ому числі ріллі, питома вага деградованих земель, заходи по охороні та раціональному використанню земельного фонду.

Формулюється висновок про сприятливість природних умов і ресурсів для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва.

На основі вивчення динаміки відповідних показників, порівняння їх з середніми даними по господарствах району обґрунтовується висновок про розмір підприємства.

На основі розрахунку структури товарної продукції сільського господарства здійснюється аналіз спеціалізації підприємства.

Обґрунтовуються пропозиції по удосконаленню галузевої структури спеціалізації, які б забезпечили стабільність та ефективність функціонування підприємства в ринковому економічному середовищі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]