Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Semke_Sots (1).doc
Скачиваний:
168
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

Контрольні запитання

1.Що таке девіантна поведінка особистості?

2. Охарактери­зуйте основні види соціальних відхилень.

3. Розгляньте основні види девіації з точки зору їх позитивного та негативного впливу на життя суспільства.

4. Розкрийте суть основних соціологічних теорій девіантної поведінки. Яка з них, на ваш погляд, найвіро­гідніше розкриває причини виникнення девіації у суспільстві?

5. Наведіть приклади девіантної поведінки, що зустрічаються у студентському середовищі.

ТЕМА . СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї

План викладу

1. Місце соціології сім'ї в системі соціологічного знання

2. Поняття сім'ї та шлюбу. Типологія сімейних структур

3. Життєвий цикл та функції сім'ї

4. Типи сімейної поведінки

5. Шлюб та сім'я в сучасній Україні

Погано, коли про тебе нікому піклуватися.

Ще гірше, коли ні про кого піклуватися тобі.

Станіслав Ежі Лец

Домівка, зігріта теплом вірного друга, робить людину невразливою.

М. Андерсен-Нексе

Ключові поняття й терміни: сім'я, шлюб, специфічні і неспецифічні функції сім'ї, життєвий цикл сім'ї, шлюбна поведінка, сексуальна по­ведінка, репродуктивна поведінка.

Інтерес до походження людства й до людської історії за­вжди супроводжується інтересом до шлюбу та родини, як специфічніш формам існування, збереження й розвитку по­колінь. Сімейна група є першою групою, в яку індивід входить після народження. Саме в родині відбувається становлення й розвиток особистості, засвоюється культура суспільства, формуються потреби, інтереси, ціннісні орієнтації. З іншо­го боку, зміни форм і функцій сім'ї приводять до змін у со­ціальних відносинах, самого суспільства. Тому в соціології сім'я традиційно виступає одним з основних об'єктів аналізу.

1. Місце соціології сім'ї в системі соціологічного знання

Соціологія сім̕ ї — одна із галузевих соціологічних дисциплін, що розглядає сімейно-родинні відносини, досліджує групу людей, пов'язаних сімейним способом життя. Соціологія сім'ї розглядає індивіда як члена сім'ї, як складову частину такого цілого, яке не зводиться до окремої особи.

Сім'ю можна аналізувати як соціальний ін­ститут і як малу групу. Як соціальний інсти­тут сім'я вивчається на макрорівні аналізу, тут розглядуються її соціальні функції, взає­мовплив сім'ї та економіки, політики, релігії, культури тощо.

Як мала група сім'я вивчається на мікрорівні, особлива увага в даному випадку приділяється аналізу міжособистісної взаємодії, організації сімейного життя, груповій поведінці. До­слідники концентрують свою увагу на емоційній близькості членів сім'ї, на їх потребах.

Предмет соціології сім'ї окреслюється з'ясуванням всіх об­ставин успіху або невдач сім'ї як соціального інституту, що реалізує життєво важливі для суспільства функції щодо народ­ження, утримання та соціалізації дітей, завдяки привабливим сторонам сімейного способу життя, міцності міжособистісної взаємодії в сім'ї, стійкості мотивації вступу до шлюбу і народ­ження дітей.

Специфіка соціологічного підходу до вивчення сім'ї полягає в необхідності звертання уваги на фундаментальне значення посередництва сім'ї у взаємодіях особистості і суспільства, на гармонізацію взаємин людини і держави. Мета соціологіч­ного вивчення сім'ї — з'ясування чинників, які сприяють гар­монізації інтересів особистості, сім'ї і суспільства.

Сім'я вивчається не тільки соціологією, але й рядом гумані­тарних наук.

Так, етнографія розглядає сім'ю крізь призму етнічних особливостей сімейного устрою життя, сімейних ритуалів, об­рядів, звичаїв. Етнографія описує і аналізує своєрідність сімей­ного побуту у минулому, простежує передачу сімейних норм від попереднього покоління наступному. Ця наука висвітлює історико-етнічну різноманітність становлення самої сім'ї, уз­годження сімейних ролей дорослих і дітей, моделей сімейної поведінки подружжя, батьків і дітей.

Якщо соціологія сім'ї концентрує свою увагу на сьогоден­ні, на функціях сім'ї, і звертається до минулого, щоб точніше визначити тенденції зміни сім'ї, то етнографія орієнтована на відтворення сімейного способу життя в минулому.

Психологія сім'ї займається дослідженням впливу сімейних стосунків на людину, взаємовідносин між членами родини, психологічних чинників сімейної поведінки тощо.

Сімейне право вивчає процес законодавчої регламентації, становлення і розпаду сім'ї. На відміну від права соціологія сім'ї досліджує те, як юридичні закони обмежують або сти­мулюють діяльність сім'ї як соціального інституту.

Медицина досліджує фізіологічні передумови репродуктив­ної поведінки і планування сім'ї, в той час як соціологія сім'ї звертається до реальної репродуктивної поведінки, що вира­жається в коефіцієнтах народжуваності, кількості дітей, абор­тів, застосування контрацепції.

Демографія найтісніше пов'язана з соціологією сім'ї і аналі­зує сімейну структуру населення у взаємозв'язку із статево-віковою структурою, використовуючи дані демографічної ста­тистики про розмір і склад сім'ї, поширеність тих або інших структур, про тенденції шлюбності, кількість дітей, кількість розлучень.

Демографія узагальнює факти формування, функціонуван­ня і розпаду сімейних груп, тоді як соціологія сім'ї цікавиться також ефективністю соціалізації (виховання, підтримки, нав­чання) дітей в сім'ї, підготовки підростаючих поколінь до при­йняття ролей дорослої людини, її соціальних позицій і статусів. Соціологія сім'ї відповідає на питання «Чому виникають ті чи інші зміни в сімейних стосунках?», «Як вони впливають на життя людини та суспільства?», «Що треба робити, щоб змен­шити негативні та збільшити позитивні наслідки цих змін?»