Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Semke_Sots (1).doc
Скачиваний:
169
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

Галузеві та спеціальні соціологічні теорії, методологія та методи соціологічного дослідження

ВИМОГИ ЩОДО ЗНАНЬ, НАВИЧОК І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Опанувавши матеріали модуля II, студенти зможуть:

*Визначати та описувати пред­метну галузь дослідження спеціальних і галузевих соціологічних теорій, що вив­чають найважливіші явища суспільного життя.

*Описувати процеси становлення соціології економіки, управління, релігії, сім'ї, девіантної поведінки, етносоціоло- гії як окремих напрямів соціологічної науки.

*Аналізувати особливості дист­рибутивної, виробничої, обмінної, спо­живчої економічної поведінки та її мо­тивацію.

*Визначати поняття підприєм­ницької діяльності, її основні ознаки та особливості відносно діяльності господаря, бізнесмена, винахідника та описувати роль і місце підприємництва у суспільстві.

*Характеризувати основні ідеї шкіл наукового управління та людських відносин, системного і ситуаційного під­ходів стосовно управління та праці.

*Визначати поняття, основні еле­менти та види соціальних організацій, встановлювати відмінність і визначити вплив неформальної організації на фор­мальну структуру.

*Описувати основні вили конф­ліктів в організації та їх причини, виз­начати комплекс заходів, спрямованих на зниження конфліктного потенціалу організації та розв'язання існуючих кон­фліктів.

*Характеризувати релігію як со­ціальний інститут, визначати її структу­ру і функції у суспільному житті.

* Визначити тенденції розвитку шлюбу та сім'ї в сучасному свігі та Україні.

*Охарактеризувати основні під­ходи до визначення поняття етносу, передумов і причин розвитку етнічних спільнот.

* Аналізувати процеси розвитку етносів, застосовуючи терміни «рід», «плем'я», «народність», «нація».

* Визначати поняття, основні види етнічних конфліктів, виділяти шляхи запобігання їх виникненню та ескалації, а також обставини, необхідні для їх уре­гулювання.

* Виділяти сутність та види девіан­тної поведінки та особливості її прояву в сучасному суспільстві.

* Характеризувати основні підхо­ди, що пояснюють виникнення та існу­вання девіантної поведінки.

* Розуміти значення емпіричних соціологічних досліджень та їх логіку, знати обов'язкові компоненти дослідни­цької програми, основні проблеми виз­начення вибірки.

* Характеризувати основні кате­горії, правила та процедури проведення соціологічних досліджень.

* Розрізняти сутність кількісних та якісних метолів соціологічних дослід­жень, оцінювати переваги та недоліки кожного з них.

* Визначати особливості релігій­них організацій різних типів та основ­них світових релігій, застосовувати дані соціологічних вимірів релігійності для характеристики окремих сучасних сус­пільств.

* Визначити тенденції розвитку шлюбу та сім'ї в сучасному сві ті та Україні.

Аналізувати процеси розвитку етносів, застосовуючи терміни «рід», «плем'я», «народність», «нація».

* Виділяти сутність та види девіантної поведінки та особливості її прояву в сучасному суспільстві.

* Характеризувати основні підхо­ди, що пояснюють виникнення та існу­вання девіантної поведінки.

ТЕМА ))). СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ

План викладу

    1. Соціологія економіки як наукова дисципліна

    2. Економічна поведінка

    3. Підприємництво як соціально-економічний феномен

ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ

самих по собі не існує.

Й. Шумпетер

Ключові поняття й терміни: об'єкт і предмет соціології економіки, економічна поведінка, її види; підприємницька діяльність, ознаки та соціально-економічні функції підприємницької діяльності.

Соціологія економіки — це одна з найбільш молодих галу­зей соціологічної науки. Її виникнення як самостійної науки у 50-х роках XX ст. обумовлено корінними змінами становища і ролі працівника у системі виробництва і відповідними зміна­ми у соціальних статусах підприємців і найманих робітників, в їх соціально-економічних взаємодіях.