Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Педагогіка.doc
Скачиваний:
419
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.83 Mб
Скачать

1.7. Педагогічний процес як система

1.7.1. Цілісний педагогічний процес

Високо організована, гуманістична система, що об'єд­нує в собі процеси навчання, виховання і розвитку в тому чи іншому освітньо-виховному закладі і забезпечує разом із сім'єю підготовку особистості до повноцінного життя і творчої праці, називається цілісним педагогічним про­цесом.

Системоутворюючою ланкою педагогічного процесу є цілеспрямована педагогічна діяльність, носієм якої є спе­ціально підготовлена людина-педагог. Окрім того, голов­ним компонентом системи, в якій протікає педагогічний процес, є вихованці, які виступають, як центр усього педа­гогічного процесу і разом з вихователями створюють динамічну паритетну систему «педагог-вихованець» і од­ночасно виступають, як об'єкти та суб'єкти педагогічного процесу. Третім компонентом системи, де проходить пе­дагогічний процес, є його зміст і умови виховання.

У свою чергу, сам педагогічний процес має такі ком­поненти: цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний.

Цільовий компонент містить у собі всі цілі та завдан­ня педагогічної діяльності — від головної мети вихован­ня до конкретних завдань щодо формування якоїсь пев­ної якості особистості.

Змістовий компонент відображає зміст, яким напов­нюється як головна мета виховання, так і конкретні за­вдання стосовно окремої особистості.

Діяльнісний або організаційний компонент включає взаємодію педагогів і вихованців, їхнє співробітництво, організацію та управління процесом для досягнення кін­цевого результату, методи, засоби і форми взаємодії. Ре­зультативний компонент віддзеркалює його ефективність.

Педагогічний процес — це якісно нове утворення, яке нетотожне механічному поєднанню процесів виховання, навчання та розвитку.

Цілісність цього процесу постає у підпорядкуванні всіх процесів, що його утворюють, головній, загальній та єдиній меті — формуванню всебічно та гармонійно розвиненої особистості.

1.7.2. Діалектика педагогічного процесу

Педагогічний процес можна розглядати, як безперервний ланцюг педагогічних ситуацій. Педагогічна ситуація вини-

46

кає внаслідок цілеспрямованої, змістової взаємодії педаго­га з вихованцями, вихованців між собою і з довкіллям. Пе­дагогічна ситуація завжди являє собою активну взаємодію та єдність усіх основних компонентів педагогічного про­цесу. Якщо в педагогічній ситуації виникає мета, яка має бути досягнена шляхом перетворення умов ситуації, тоді виникає педагогічна задача, яка вимагає свого розв'язання шляхом аналізу педагогічної ситуації. Педагогічні задачі повинні розв'язувати педагогічні суперечності, що супро­воджують педагогічний процес. Ці суперечності виникають унаслідок невідповідності між педагогічними уявленнями, концепціями, що застаріли, і новими вимогами до особистості, які обумовлені постійними змінами довкілля і роз­витком особистості.

Усі педагогічні суперечності можна розподілити на дві групи:

  • соціально-педагогічні — між педагогічним і провід­ними соціальними процесами (економічними, політич­ними, культурними тощо);

  • педагогічні, що відображають внутрішні суперечнос­ті, діалектику самого педагогічного процесу.

Внутрішні суперечності педагогічного процесу виступа­ють рушійною силою і джерелом удосконалення виховних відносин педагогів і вихованців.