Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Педагогіка.doc
Скачиваний:
419
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.83 Mб
Скачать

5.2. Виховання в Давньому Римі 247

ХМЕЛЮК РІ.

5.3. Значення християнства для виховання 254

ЯЦІЙ ОМ.

5.4. Освіта, школи, університети

в середні віки 267

ЯЦІЙ ОМ.

5.5. Педагогічна культура епохи

Відродження 269

ЯЦІЙ О.М.

5.6. Педагогічні погляди Я.А. Коменського

КУРЛЯНД З.Н.

5.7. Педагогічні погляди: Д. Локка, Ж-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці,

А. Дістервега, Й.Ф. Гербарта 277

БОГДАНОВА І.М.

5.8. Основні віхи розвитку освіти і педагогічної думки в Україні

(XXIX століття) 4 288

КАВАЛЕРОВА НА.

5.7.1. Освіта і педагогічна думка в Київській Русі до середини

XIII століття 288

  1. Становлення педагогічної теорії і практики в Україні в другій половині ХШ-ХУПІ століття 297

  2. Вплив соціально-політичних та економічних зрушень на освіту і педагогічну думку України

в XIX столітті 320

5.9. Педагогічна система К.Д. Ушинського

ОСИПОВА Т.Ю.

5.10. Софія Русова 333

КУРЛЯНД З.Н.

5.11. Освіта в Україні у XX сторіччі

(1900-1933 рр.) 334

КУРЛЯНД З.Н.

5.12. Педагогічні погляди А.С. Макаренка 340

ЦОКУР О.С.

5.13. Педагогічна творчість

В.О. Сухомлинського 345

ОРИЩЕНКО В.Г.

5.14. Педагоги-новатори сьогодення

ОСИПОВА Т.Ю.

Вступ

Розбудова системи освіти в Україні, сучасний рівень розвитку науки і техніки вимагає якісно нового підходу до виховання і навчання підростаючого покоління.

У зв'язку з цим відбувається суттєве оновлення про­фесійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Це оновлення стосується питань філософсько-методологічного, наукового і методичного забезпечення, підґрунтям яких є демократизація та гуманітаризація національної освіти, використання передового педагогічного досвіду народу України.

Одне з провідних місць у цьому процесі належить цик­лу педагогічних дисциплін, мета навчання яким постає у формуванні у майбутніх учителів готовності до професій­но-педагогічної діяльності. Серед педагогічних дисциплін базовим є курс «Педагогіка», оскільки саме він закладає основи педагогічного світогляду майбутнього вчителя. Оновлення цього курсу на засадах демократизму та гума­нізму з урахуванням національних особливостей педаго­гічного процесу поставили завдання створити навчальний підручник, який відповідав би цим умовам.

Підручник містить 5 розділів.

Перший розділ, присвячений загальним основам пе­дагогіки, розкриває предмет та завдання педагогіки, її го­ловні категорії, методи педагогічних досліджень, головні закономірності розвитку та вікові і індивідуальні особливості розвитку дитини. В цьому розділі розглядається особистість учителя сучасної школи, система освіти в Україні, закон про освіту, концепція педагогічного вихо­вання, педагогічний процес як система і педагогічні тех­нології виховання та навчання.

У другому розділі розглядаються загальні положення теорії навчання:

дидактичні основи процесу навчання, закономірності, принципи, методи і засоби навчання, види і форми організації навчання.

Третій розділ — теорія виховання — містить у собі основні положення сутності процесу виховання, принци­пи виховання згідно з концепцією національного виховання, головні методи виховання, а також види виховання. Багато уваги приділяється моральному вихованню та са­мовихованню, патріотичному вихованню та формуванню культури міжнаціональних відносин, роботі з обдаровани­ми дітьми, а також особливостям виховання «важких» підлітків. Розглянуті основні напрямки роботи класного керівника, його провідна роль у розвитку дитячого самоврядування.

Четвертий розділ розкриває теоретичні засади управ­ління загальною середньою освітою в Україні. При цьо­му висвітлюються рівні загальної середньої освіти, стратегічні завдання та пріоритетні напрями розвитку цієї освіти, системи державного управління загальною серед­ньою освітою, розглядаються заклади системи загальної середньої освіти, шляхи та засоби оновлення функцій управління сучасними середніми навчальними закладами. Велика увага приділяється педагогічному менеджменту як сучасній концепції внутрішньошкільного управління.

П'ятий розділ — нариси з історії педагогіки — містить у собі питання педагогічної культури Стародавньої Гре­ції та Риму, освіти та виховання у епоху середньовіччя та Відродження, педагогічних поглядів просвітян Нового часу. Велика увага приділяється розвитку української педагогічної думки з часів Київської Русі і до середини 30-х років XX сторіччя.

Звичайно, в цьому навчальному підручнику не вдало­ся повністю розглянути всі важливі питання теорії та історії педагогіки, але автори сподіваються, що зауважен­ня, які зроблять читачі, зможуть допомогти їм доповнити і удосконалити викладений матеріал. Стисла мова підруч­ника робить його, на погляд авторів, дуже зручним для повторення і систематизації знань з педагогіки і допоможе всім, хто готується до іспитів: студентам, магістрам, аспірантам.

Розділ 1