Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мун право.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

§ 3. Джерела навчальної дисципліни муніципального права

Вивчення актуальних проблем сучасного муніципального права здійснюється на основі джерел відповідної навчальної дисципліни, які поділяються на нормативні, наукові, а також результати муніци­пальної практики.

До нормативних джерел навчальної дисципліни муніципального права слід відносити правові акти, які містять норми муніципального права, що закріплюють та регулюють організацію та діяльність місце­вого самоврядування. Особлива роль у формуванні навчальної бази муніципального права належить Конституції України, яка містить положення, що розкривають природу місцевого самоврядування,

-92-

Розділ III. Муніципальне право як навчальна дисципліна

цінності муніципальної демократії, сутність муніципальної діяль­ності, роль місцевого самоврядування в системі народовладдя. Кон­ституційні положення про місцеве самоврядування, які складають фундаментальні засади муніципального права як навчальної дисци­пліни, мають свій розвиток у профільному законодавстві про місцеве самоврядування. Воно також є джерелом муніципального права як навчальної дисципліни.

Для вивчення тенденцій розвитку муніципального права, своє­рідності муніципально-правового регулювання, розуміння процесів становлення та розвитку муніципальної влади, а також реалізації та захисту муніципальних прав особистості важливе значення має ви­вчення локальних муніципально-правових актів, зокрема статутів те­риторіальних громад, рішень прийнятих на місцевих референдумах, актів органів місцевого самоврядування тощо. Дані правові акти та­кож можна вважати нормативними джерелами навчальної дисциплі­ни муніципального права.

Поряд з юридичними джерелами теоретичну базу цієї навчальної дисципліни складають наукові праці учених, в яких розробляється та досліджується проблематика місцевого самоврядування, історія його розвитку тощо. Так до теоретичних (доктринальних) джерел муні­ципального права як навчальної дисципліни насамперед відносяться праці учених-муніципалістів. Значна кількість дискусійних сьогодні проблем, як-от питання про політико-правову природу місцевого са­моврядування, його співвідношення із державною владою тощо, були свого часу розроблені та досліджені у фундаментальних наукових працях вітчизняних та зарубіжних державознавців, філософів та по­літологів минулих століть.

Джерелами навчальної дисципліни муніципального права є на­укові праці, присвячені проблемам місцевого управління, написані за радянський період. Вони визначили напрям наукових досліджень в сфері місцевого самоврядування, хоча, безумовно, сам науковий інструментарій цих досліджень вже застарів. В якості джерел вони складають інтерес для формування муніципального права. По-перше, слід враховувати, що у вивченні організаційних форм і методів роботи місцевих представницьких та виконавчих органів радянської влади, їх правового регулювання є значні досягнення, які не втратили свого значення й сьогодні. По-друге, важливе місце в процесі формування та розвитку наукової дисципліни муніципального права посідає кри-

-93-

Муніципальне право України

Розділ III. Муніципальне право як навчальна дисципліна

т ичний аналіз досвіду історичного розвитку місцевих органів влади у нашій країні, що також передбачає звернення до наукових праць по­передніх років та їх використання.

Останнім часом з'явилися праці з питань місцевого самовряду­вання, в яких узагальнюється практика муніципальної діяльності у нашій країні, розробляються актуальні проблеми організації та діяль­ності влади на місцях. Вони мають велике значення для формування теоретичної бази місцевого самоврядування, а тому також виступа­ють в якості дотринальних джерел навчальної дисципліни муніци­пального права.

Так, починаючи з 1990 р., коли у вітчизняній науці почалося формування сучасних поглядів на місцеве самоврядування, окремим аспектам проблеми муніципального права приділяли увагу М. Бай-муратов, В. Борденюк, Т. Буряк, І. Бутко, М. Воронов, В. Григор'єв, Р. Давидов, І. Дробуш, В. Кампо, О. Карлов, А. Коваленко, М. Кор-нієнко, В. Кравченко, П. Любченко, М. Орзіх, Б. Пережняк, В. По-горілко, О. Прієшкіна, М. Пухтинський, О. Фрицький, Г. Чапала та інші учені.

Проблеми муніципального права в сучасній зарубіжній науці ві­дображені у працях А. Акмалової, І. Бабічева, М. Бондаря, Т. Бялкі-ної, В. Васильєва, І. Видріна, А. Єрьоміна, Ю. Казанчева, М. Краснова, А. Костюкова, О. Кутафіна, В. Мокрого, Л. Нудненко, І. Овчиннико-ва, М. Пєшина, М. Постового, В. Фадєєва, О. Черкасова, К. Щугриної та ін.

Джерелом муніципального права як навчальної дисципліни є також практика муніципальної діяльності у нашій та зарубіжних країнах. Розробка і дослідження проблем муніципального права здій­снюється на основі аналізу практичної діяльності територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування в процесі вирішення питань місцевого значення.

Важливе значення у становленні та розвитку комплексної на­вчальної дисципліни муніципального права посідає також зарубіж­ний муніципальний досвід. Україна як член Ради Європи звертаєть­ся насамперед до найкращого світового досвіду локальної демократії, який знайшов своє відображення в таких документах, як Європей­ська хартія про місцеве самоврядування та Всесвітня декларація міс­цевого самоврядування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.