Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ANALITIKA_KAChESTVENN_J.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
2.18 Mб
Скачать

Розв'язання

Заряд іона Кобальту 2+, а заряд 4-х іонів одноосновної тіоціанатної кислоти дорівнює 4-.

+2 -1

[Co(NCS)4] x

+2 + -4 = - 2

Алгебраїчна сума зарядів буде: +2+ (-4) = -2

Це і буде заряд комплексного іона: [Co(NCS)4]2-

Приклад 3. Визначити заряд комплексоутворювача в комплексному іоні [Аg(S2О3)]-.

Розв'язання

Позначимо заряд комплексоутворювача, іона Аргентума, через X, іон S2O має заряд 2-.

Х 2-

[Аg(S2О3) ]-

Тобто Х + (-2) = - 1; Х = +1

Це і буде заряд комплекоутворювача: Ag+.

Задачі для самостійної роботи

 1. Написати рівняння реакцій утворення вказаної комплексної сполуки. Записати рівняння первинної та вторинної дисоціації комплексної сполуки. Записати вираз сумарної константи нестійкості:

1. калій гексаціаноферату(ІII);

 1. гексаамінокупрума(ІІ) сульфату;

 2. амоній тетратіоціанатокобальту(ІІ);

 3. гексааміноплатина(ІV) хлориду;

 4. тетраамінокупрумa(II) хлориду.

2. Визначити заряд комплексного іона:

  1. [Fе2+(СN)6]х.

  2. [Fе3+(СN6)]х.

  3. [Рt4+(NН3)6]x.

  4. [Pt4+(NH3)2Cl2]х

  5. [Ag(NH3)2]x.

 1. [AgCl2]х.

 2. [AgS2O3]х.

 3. [Cd2+(CN)4]х.

3. Визначити заряд комплексоутворювача в комплексній сполуці:

 1. H2[PtCl6].

 2. [Ni(NH3)6 ](OH)2.

 3. H2[HgJ4].

 4. K3[Co(NО2)6].

 5. [Ni(NH3 )4](OH)2.

 6. [Ag(NH3)2]Cl.

 7. K4[Fe(CN)6].

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З

Розділ ІІ.

ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ

Основні поняття

Аналіз речовини – отримання дослідним шляхом даних щодо хімічного складу речовин будь-якими можливими методами: хімічними, фізичними, фізико-хімічними.

Аналітична реакція – хімічне перетворення дослідної речовини під дією аналітичного реагенту з утворенням продуктів з вираженим аналітичним ефектом.

Аналітичні ознаки – такі властивості дослідної речовини або продуктів її перетворення, які дають підставу говорити про їх наявність – колір, запах, утворення або розчинення осаду, кристали певної форми , колір полум'я горілки тощо.

Граничне розбавлення – величина оборотна мінімальній концентрації.

Груповий реагент – речовина, яка дозволяє відкрити іони певної аналітичної групи.

Метод аналізу – це визначення принципів, які лежать в основі аналізу речовин.

Методика аналізу – детальний опис операцій, умов проведення аналізу, які забезпечують регламентовані характеристики результатів аналізу.

Мінімальна (гранична) концентрація – це найменша концентрація іонів або речовини, яку можна відкрити в невеликій порції дослідного розчину (об'єм – 0,01 -0,03 мл) за допомогою даної реакції.

Мінімум відкриття – найменша маса речовини (мкг), яка може бути визначена за допомогою даної реакції за певних умов у мінімальному об'ємі розчину.

Реагент – речовина, реакцією з якою можна відкрити досліджувану речовину або іон.

Селективна (виборча) аналітична реакція –реакція, яка дає аналітичний ефект у присутності обмеженого числа іонів.

Специфічна аналітична реакція – реакція, яка дозволяє визначати дану речовину в присутності інших речовин або іонів.

Чутливість реакції – найменша кількість речовини, яку можна відкрити за допомогою даної реакції.

Класифікація методів якісного аналізу

Методи якісного аналізу можна класифікувати за різними ознаками.

І. В залежності від складу досліджуваної системи

Аналіз

неорганічних речовин -

визначення

катіонів та аніонів

молекулярний

аналіз окремих хімічних сполук

органічних

речовин

елементний аналіз – відкриття та визначення окремих елементів

функціональний аналіз – аналіз функціональних груп

ІІ. В залежності від маси досліджуваної речовини

Згідно з рекомендаціями Міжнародної спілки з чистої та прикладної хімії (IUPAC) розрізняють макро-, мікро-, напівмікро- та субмікроаналіз (таблиця 3).

Таблиця 3.

Класифікація методів аналізу за величиною наважки

Метод аналізу

Маса

наважки, г

Об’єм, см3

Спосіб виконання

Макроаналіз

1-10

10-100

виконують у звичайних пробірках, хімічних стаканах, колбах. Осад відокремлюють фільтруванням через паперові фільтри.

Напівмікроаналіз

0,05-0,5

1-10

виконують за допомогою крапельниць. Відділення твердої і рідкої фаз проводять за допомогою центрифуги.

Мікроаналіз

10-3 – 10-6

10-1-10-4

виконують краплинним або мікрокристалоскопічним методами. У мікрокристалоскопічному методі про наявності досліджуваних іонів судять по кольору і формі кристалів, їх спостерігають під мікроскопом.

ІІІ. В залежності від використання реагенту певного типу (специфічного або групового) розрізняють:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]