Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

6.7. Виховання в дусі миру

Загальне поняття. Виховання в дусі миру — напрям педагогічної теорії і практики, який має за мету соціальну, духовну і моральну підготовку свідомої й активної участі в розв'язанні найважливішої проблеми сучасності — встанов­лення миру, взаєморозуміння і довіри між народами, дотри­мання прав народів і людини. На позначення цього напряму використовують терміни: «педагогіка миру», «миротворче виховання», «міжнародне, глобальне виховання».

Ідеологи цього напряму обґрунтовують свої зусилля, спря­мовані на розвиток особистості людини, яка поважає людей інших національностей, їхню культуру і спосіб життя, а та­кож усвідомлює тісну взаємозалежність усіх народів і дер­жав та необхідність мирного діалогу при розв'язанні будь-яких проблем.

Діяльність ЮНЕСКО. Після Другої світової війни вчителі багатьох країн, особливо держав Західної Європи і Північної Америки, активізували роботу з миротворчого виховання дітей і підлітків.

Організаційним центром цієї діяльності стала ЮНЕСКО (1946), яка вже на І сесії Генеральної конференції відзнача­ла, що заохочуватиме держави, що укладають двосторонні та регіональні угоди з підготовки підручників, де висвітлюється матеріал з позицій виховання на ідеях миру. У 1974 р. ЮНЕСКО прийняла Рекомендацію про виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та виховання в дусі поваги прав людини й основних свобод, яка відобразила основні педагогічні концепції багатьох країн. Рекомендація конкретизувала заходи, яких мають вжити дер­жави з питань політики в галузі освіти, змісту і методики виховання в дусі миру, підготовки педагогічних кадрів, органі­зації наукових досліджень і практичних експериментів, міжна­родного співробітництва.

Практично ідеї виховання в дусі миру почали реалізову­ватися в 50-х роках в асоційованих школах ЮНЕСКО.

Ідеї миротворчого виховання розвивалися в документах і рекомендаціях Міжнародних конгресів із прав людини (1978, 1982, 1987) і з виховання в дусі роззброєння (1980), Між­урядової конференції (1983) та інших форумів.

Практична методика виховання в дусі миру перед­бачає такі напрями роботи:

• повсякденне залучення дітей до спілкування, виховання в них уміння розв'язувати будь-які конфлікти на основі діа­логу і подолання стереотипів та забобонів;

• розвиток критичного мислення і здатності самостійно ана­лізувати факти дійсності.

Створюються умови для розвитку активної практичної діяльності учнів у межах громадських організацій та ініціатив. Набув поширення і такий вид діяльності, як обмін делегація­ми школярів. Розвивається рух асоційованих шкіл, розши­рюються контакти вчителів різних країн. Активно діє міжна­родний рух «Педагоги за мир і взаєморозуміння» (1988), який тісно співробітничає з Міжнародною асоціацією фондів миру та інших об'єднань. Для науково-дослідної і методич­ної роботи створено Центр педагогіки миру.

Виховання в дусі миру — одна з головних ідей міжнарод­ного дитячого і молодіжного руху. В інтересах підтримки миру співробітничають міжнародні організації різної полі­тичної орієнтації: пацифістські і миротворчі (в тому числі «Міжнародні дитячі літні села», «Фонд Саманти Сміт»), скаут­ські та конфесійні.