Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

3.5. Професійно-технічна освіта

3.5.1. Загальна характеристика

В умовах сьогодення система професійно-технічної освіти перетворюється з другорядного на істотний компо­нент освіти.

Окрема комісія Європейського економічного співтовари­ства проводить єдину політику уніфікації програм, номенкла­тури професій, кваліфікаційних розрядів для учнів професій­но-технічних закладів.

Із 1986 р. у Західній Європі встановлено стандартні кваліфікаційні вимоги стосовно багатьох спеціальностей.

У деяких країнах (Німеччина, Франція) створено так звану дуальну систему професійної освіти, за якої можлива пара­лельна організація навчання у навчальному закладі та в май­стернях різних підприємств.

Ефективність професійного навчання залежить від того, наскільки міцний зв'язок школи з промисловістю і вироб­ництвом. Школі варто передбачати зміни у виробничому про­цесі, тому до організації професійної підготовки слід залуча­ти підприємства.

Професійна освіта нижчого і середнього рівнів охоплює підлітків шкільного віку і тому нерідко підпорядковується Міністерству освіти.

Професійна освіта нижчого рівня побудована:

• на базі початкової школи, що характерно для багатьох країн, які розвиваються, Азії та Африки. Ці країни відчу­вають гостру потребу в кваліфікованих робітниках для розвитку своєї промисловості й сільського господарства на сучасній науковій основі. Однак брак коштів і підго­товлених викладачів гальмує розвиток професійно-техніч­ної освіти;

• на базі неповної середньої (основної) школи, що досить поширено в європейських державах, а також у тих краї­нах Азії і Латинської Америки, які досягли значних успіхів у модернізації економіки.

У розвинених країнах світу функціонують середні про­фесійні навчальні заклади різних типів (технікуми, середні професійно-технічні училища, коледжі тощо), які готують фахівців середньої кваліфікації.

Навчальні заклади професійного профілю різноманітні як за спрямованістю і рівнем підготовки, так і за термінами на­вчання:

• у деяких європейських країнах (Великій Британії, ФРН, Нідерландах та ін.) традиційно склалася та ефективно діє система учнівства на підприємствах з одночасним на­вчанням підлітків за короткою загальноосвітньою програ­мою в школі;

• в інших країнах (Китаї, Польщі, Росії, Чехії, Україні та ін.) цю функцію виконує розвинена мережа професійних училищ (технічних і сільськогосподарських) з терміном навчання 2 — 3 роки. У них навчаються 30 — 50 % учнів, які закінчили основну школу.

Значення розвитку професійно-технічної освіти. Значне зростання середніх спеціальних навчальних закладів, що поєднують загальну й професійну освіту в західних краї­нах, пов'язане з ускладненням трудової діяльності та помітним розширенням сфер обслуговування (дозвілля, туризм, транс­порт), інформатики й банківської справи.

Найважливішою умовою прискореного розвитку економі­ки на рівні сучасних вимог, добробуту суспільства та індиві­да є підготовка кваліфікованих кадрів для різних сфер су­спільної праці. Саме тому ступінь розвитку професійно-технічної освіти, гнучкість і розмаїтість її структур основні показники соціально-економічного прогресу країни.

Нерозвиненість системи професійно-технічної підготовки молоді в багатьох країнах Азії, Африки, Латинської Америки гальмує їхній рух до економічної самостійності і забезпечен­ня гідного рівня життя.