Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
186
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
349.45 Кб
Скачать

3.4. Шкільні системи провідних країн світу

3.4.1. Сша

У початковій школі США учні навчаються 6 або 8 років, що дає елементарні навички і знання, виробляє свідоме став­лення до навчання.

У 60-х роках виникли школи на зразок проміжних, або молодші середні школи. Основне завдання цих шкіл — до­помогти пов'язати початковий і середній ступені школи (5 — 8 класи).

Середня школа багатоваріантна за реалізованими у ній схемами і типами загальноосвітньої підготовки.

Програма середньої школи містить близько 200 різних курсів, складених з урахуванням різних варіантів вивчення предметів. У багатьох середніх школах діють програми, які передбачають поєднання роботи з навчанням.

Для оцінювання якості середньої освіти у США викори­стовують такі показники:

• кількість тих, хто закінчив середню школу (на початку 90-х років XX ст. - 75-77 осіб зі 100);

• рівень здобутих знань (визначається за допомогою тестів шкільної обдарованості).

Сучасна шкільна система США розвивається під знаком шести стратегічних цілей у сфері освіти:

• усі діти країни, вступаючи до школи, повинні вміти читати;

• число тих, хто успішно закінчив повну середню школу, має зрости до 90 %;

• американські школярі повинні складати іспити в 4, 8 та 12 класах і виявляти компетентність із престижних пред­метів — англійської мови, математики, природознав­ства, історії та географії. Кожна середня школа має га­рантувати випускникам підготовку, достатню для про­довження освіти або продуктивної роботи в сучасній еко­номіці.

• американські школярі мають посісти перше місце у світі за рівнем знань із природничо-наукових предметів і мате­матики.

• дорослі повинні здобути такі знання, які сприяли б розу­мінню світової економіки, виконанню своїх цивільних обо­в'язків і реалізації своїх прав;

• усі школи країни мають бути вільними від наркотиків і насильства; у них має утвердитися атмосфера дисциплі­нованості і доброзичливості.

Традиційні академічні предмети доповнені такими обо­в'язковими курсами:

• англійська мова — загальним вступом у світову літерату­ру тощо;

• суспільствознавство (історія, географія, цивільне право) — історією західної цивілізації, історією Америки, американ­ської демократії;

• математика — основами диференціального та інтеграль­ного числення тощо;

• природознавство (фізика, астрономія, геологія, хімія, біо­логія) — основами квантової механіки, електродинаміки, принципами технології (технічного проектування і кон­струювання).

Удосконалюються курси іноземної мови (ставиться завдан­ня досягнення практичного білінгвізму), фізичної культури і здоров'я, мистецтва.

Починаючи з 10 класу, на вибір учнів ця програма допов­нюється додатковими предметами, необхідними для подаль­шої освіти, рішення щодо якої вони приймають іще до почат­ку 10 класу.

3.4.2. Велика Британія

Система обов'язкової освіти. У Великій Британії діє система безоплатної загальної освіти для всіх дітей незалежно від соціального стану і національного походження. Відповідно до Акту про реформу освіти (1988) період обов'язкової осві­ти поділяється на чотири «ключові стадії»: а) з 5 до 7 років; б) з 7 до 11 років; в) з 11 до 14 років; г) з 14 до 16 років.

Розподіл навчального часу визначається:

• тривалістю навчального року — 38 тижнів;

• поділом року на триместри і канікули: літні (6 тижнів), різдвяні й великодні (2 — 3 тижні); в середині триместрів передбачено тижневу перерву;

• тривалістю навчального тижня — зазвичай 5 днів;

• тривалістю навчального дня — з 9 : 00 до 15 : 30, з перер­вою на обід і ранкову молитву.

Передбачено мінімальну кількість академічних годин на тиждень; школи можуть на власний розсуд збільшувати на­вчальне тижневе навантаження.

У Великій Британії існують муніципальні (безоплатні) та приватні (платні) школи.

Початкова освіта охоплює навчання дітей віком з 5 до 11 років (перші дві «ключові стадії»).

Організація початкового навчання полягає у групуванні дітей за віковими класами, викладанні всіх предметів одним учителем. Тривалість уроку — від 15 до 45 хв.

Після закінчення навчання у початковій школі діти не складають іспитів і не отримують посвідчень про закінчення навчального закладу. Вивчення предметів у початковій школі розподіляється таким чином:

• 40 % навчального часу відведено вивченню англійської мови;

• 15 % — фізичне виховання;

• близько 12 % — ручна праця і мистецтво;

• інший час розподілений між уроками арифметики, історії, географії, природознавства та релігії.

Середня освіта за ступенями має таку структуру:

• об'єднана школа для дітей віком 11(12) —15 років;

• граматична і сучасна школа для дітей віком 15—17(18) років.

Учнів розподіляють за віковими класами. Загальний термін навчання в загальноосвітній школі — 13, обов'язковий — 11 років.

По досягненню 14 років підлітки мають право вступати до професійних шкіл, після досягнення 16 років — продовжу­вати освіту або працювати. До 16 років вони можуть отрима­ти сертифікат про освіту звичайного рівня.

Після 13 років успішного навчання їм вручають сертифі­кат підвищеного рівня.

Перевірка та оцінювання знань. Оцінюючи знання дітей, використовують тести.

Контроль за результатами навчання передбачає пере­вірку, облік, діагностику.

Контроль орієнтований на стандартні знання, навички та вміння. Відповідно до стандартів виокремлюють три рівні досягнень школяра: а) запам'ятовування; б) вміння користу­ватися знаннями в позаштатній ситуації; в) застосування знань і вмінь у реальному житті.

Крім поточного контролю й оцінювання знань існують екзаменаційні перевірки:

• двічі в початковій школі — для дітей віком 7 — 11 років;

• двічі в середній школі — для дітей віком 14—16 років. Оцінюють знання учнів учителі та незалежні члени екзаме­наційних комісій.