Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (2).docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
01.03.2016
Размер:
233.03 Кб
Скачать

Чернігівський національний педагогічний університет імені т.Г. Шевченка

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

В.Г. Лашук

ПСИХОЛОГIЯ РОЗВИТКУ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.010102 «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

Чернігів

2012

УДК 159.9

ББК 88я73

Л 32

Затверджено до видання в якості конспекту лекцій вченою радою психолого-педагогічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (протокол №10 від 1 червня 2012 р.)

Рецензенти:

доктор психологічних наук, професор Швалб Ю.М., завідувач кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Т.Г Шевченка;

кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тіунова О.В.

Лашук В.Г.

Л 32 Психологія розвитку: конспект лекцій: для студентів факультету початкового навчання денної форми, спеціальність 7.010102 «Початкова освіта». – Чернігів: ЧНПУ імені т.г. Шевченка, 2012. – 124 с.

ББК 88я73

УДК 159.9

Конспект лекцій призначений для організації самостійної роботи студентів по оволодінню теоретичним матеріалом курсу психологія розвитку. Даний посібник розкриває ключові теми лекцій базового курсу психології розвитку, що читається на факультеті початкового навчання ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. У даному посібнику розглядаються основні закономірності, фактори, умови, рушійні сили, механізми психічного розвитку людини тощо. Посібник містить основну та додаткову літературу, а також питання до самоконтролю після кожної вивченої теми.

Посібник призначений для студентів 5 курсу факультету початкового навчання денного відділення (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»).

© Лашук В.Г., 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ 6

ЗМІСТ КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ» 7

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 10

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 11

РОЗДІЛ 1. Вступ до психології розвитку

Лекція 1. Тема: Психологія розвитку як наука 11

Лекція 2. Тема: Проблема норми в психології розвитку 24

Лекція 3-4. Тема: Закономірності, рушійні сили,

фактори, механізми психічного розвитку 32

Лекція 5. Тема: Розвиток особистості в процесі соціалізації 63

РОЗДІЛ 2. Основні напрямки розвитку людини

Лекція 6. Тема: Пренатальний розвиток і народження 72

Лекція 7. Тема: Розвиток нервової системи 86

Лекція 8. Тема: Когнітивний розвиток 93

Лекція 9. Тема: Стать та розвиток 104

ГЛОСАРІЙ 115

БІБЛІОГРАФІЯ 122

Передмова

Даний посібник присвячений проблемам психології розвитку і розкриває ключові теми базового курсу психології розвитку, що читається в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка. Психологія розвитку є більш загальним і теоретичним курсом порівняно з віковою і дитячою психологією, свого роду їх методологічною базою. У центрі уваги цієї дисципліни знаходяться зміст і різні аспекти застосування в психології принципу розвитку, одного з найважливіших методологічних принципів усіх наук, а новоутворення і симптоматика окремих вікових періодів стають тим матеріалом, на підставі аналізу якого виводяться загальні закономірності становлення психіки.

Основна мета у вивченні цієї дисципліни полягає у формуванні системи знань в області філогенетичного, онтогенетичного, антропогенетичного і мікрогенетичного перетворення психіки і поведінки; формування навичок наукового аналізу психологічної реальності і її вікових змін у людини, набуття уміння реконструювати науково-практичну картину дійсності інших психологів; створення у студентів установки на перенесення отриманих знань в суміжні дисципліни, у власну наукову і практичну діяльність, а також отримання об'єктивнішого уявлення про себе і оточення.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– основні поняття психології розвитку;

– чинники, закономірності і механізми психічного розвитку;

– методи дослідження психології розвитку;

– основні теорії психічного розвитку людини в онтогенезі у вітчизняній і зарубіжній психології;

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

– оперувати основними категоріями психології розвитку;

– порівнювати по ключових позиціях і поняттях різні теорії психічного розвитку;

– проектувати і здійснювати емпіричне дослідження онтогенетичного розвитку різних сфер психічного;

визначати симптоми патології характеру та поведінки.